Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken

Centrum

Centrum

Wijken en buurten

Binnenstad, Binnenstad-Oost, A-Kwartier, Binnenstad-West, Hortusbuurt, Ebbingekwartier, Universitair medisch centrum Groningen, Hoofdstation en omgeving. De sociale voorzieningen van WIJ-Groningen zijn georganiseerd in WIJ Schilderswijk/Centrum aan de Oosterstraat.

Wat wilden we bereiken?

  • Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma van de binnenstadvisie ‘Bestemming Binnenstad’. Een toelichting daarvan vindt u op www.ruimtevoorjou.groningen.nl ;
  • Met het flitsteam de overlast van de geparkeerde fiets aanpakken;
  • Uitvoeren stadsdeelbeheerprogramma Centrum;
  • Terugdringen van overlast, het vergroten van veiligheid en het handhaven van de openbare orde, waarbij veilig uitgaan een speerpunt blijft;
  • Sociale samenhang vergroten middels initiatieven van bewoners, ondersteund door WIJ Schilderswijk/Centrum;
  • Uitvoeringsprogramma A-kwartier.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Bestemming Binnenstad: verbeteren verblijf- en woonklimaat Binnenstad
Het verbeteren van het verblijfsklimaat voor de voetganger en fietser is één van de speerpunten in Bestemming Binnenstad. In 2018 is de herinrichting van de westelijke Binnenstad grotendeels afgerond. De nieuwe bushalte aan de A-weg en de herinrichting van de A-straat en de Brugstraat zijn gereed. Een deel van de Munnekeholm en het ‘Minerva-plein’ op de kop van het Zuiderdiep worden in 2019 afgerond. De aanleg van de nieuwe Kattenbrug heeft niet in 2018 kunnen beginnen in verband met een planologische procedure. In 2018 hebben we een aantal oplossingen uitgeprobeerd om hinderlijk gestalde fietsen tegen te gaan. Inzet van fietsstewards en het aanleggen van tijdelijke en definitieve fietsvakken zijn daar voorbeelden van. In de loop van 2019 opent de fietsenstalling onder het Groninger Forum. Ook zijn er volop woningen gebouwd in het Ebbingekwartier.

Economische agenda: samenwerking en invulling G-kwadraat en evenementen
Ondernemers in de binnenstad zijn goed georganiseerd. Ze maken straten sfeervol en herkenbaar, zetten zich in voor de uitwerking van de Binnenstadsvisie en werken onderling goed samen. Hierdoor loopt de samenwerking met de gemeente over het algemeen soepel. We ondersteunden in 2018 verschillende winkelstraten met uiteenlopende vragen met betrekking tot bijvoorbeeld vergroening, herinrichting, het organiseren van een evenement en het ophangen van gekleurde linten. Het evenementenprogramma 2018, met Eurosonic Air, Zomerstad, Mode 050, WinterWelVaart en het Ploegjaar, heeft bijgedragen aan de aantrekkelijkheid van de stad en aan het positieve imago van Groningen.

Toekomstvisie A-kwartier: uitvoeringsprogramma
In 2016 is de toekomstvisie voor het A-kwartier vastgesteld en is gestart met het transformeren van het gebied. De visie vormt een ‘routekaart’ voor maatregelen in de openbare ruimte. In 2018 heeft de gemeenteraad een leegstandsverordening vastgesteld voor deze straten. Daarmee kan de gemeente ingrijpen als de leegstand te lang duurt. Met de toepassing van deze regeling wordt in 2019 gestart. Voor de Visserstraat en De Laan ligt een definitief ontwerp klaar. De uitvoering van deze herinrichting is uitgesteld, om de nutsbedrijven in de gelegenheid te stellen eerst kabels en leidingen te vervangen. Intussen wordt – samen met de woningcorporaties en de Rijks universiteit Groningen gewerkt aan een plan om De Laan groener te maken. In 2019 wordt dit werk uitgevoerd.

Uitvoeren stadsdeelbeheerprogramma Centrum
In de hele binnenstad wordt de bestrating vervangen door een betere, minder gladde gele steen. Dit gebeurt in het tempo van de nutsbedrijven bij de vervanging van de kabels en leidingen. Dit zal nog een aantal jaren duren.

Conclusie   Wat hebben we bereikt?

De uitvoering van de binnenstadsvisie Bestemming Binnenstad en het A-kwartier vordert gestaag. Het project A-kwartier zal in 2019 worden afgerond. De uitvoering van de binnenstadsvisie zal nog zeker doorlopen tot en met 2021. De leegstand van winkelpanden is significant gedaald en zijn er minder wisselingen dan in voorgaande jaren. Het terugdringen van overlast en vergroten van de veiligheid en het handhaven van de openbare orde blijft een punt van aanhoudende zorg in de binnenstad. Vergroening van de binnenstad leeft. Zo is aan de Oosterstraat gevelgroen bij winkels gekomen en zijn de bloembakken bij de gevels van woningen aan het Martinikerkhof vernieuwd. Tenslotte is ingezet om de overlast van de gestalde fiets te verminderen onder andere met fiets-stewards.

Geld

Integraal gebiedsgericht
(bedragen x1,000 euro)

Begroting
2018

Realisatie
2018

Resultaat/
reserve

Toekomstvisie A-kwartier

400

400

0

Aanpak fietsparkeren

100

100

0

Wijkwethoudersbudget

200

89

111

Totaalbudget Centrum

700

589

111