Programma 2: Economie en werkgelegenheid

2.2.3 Binnenstadontwikkeling

Groningen heeft, met haar interessante mix van winkels, kantoren, woningen, horeca, cultuur en evenementen een belangrijke centrumfunctie voor de regio. We willen de aantrekkingskracht van de gemeente blijven versterken en het economisch functioneren stimuleren. Meer ruimte voor de voetganger, meer aangename verblijfsruimte, meer groen en een betere toegankelijkheid: dit zijn de kerndoelen van de visie ‘Bestemming Binnenstad (februari 2016) ’. De verschillende projecten uit het ‘Uitvoeringsprogramma Bestemming Binnenstad 2016-2021 ’ (juni 2016)  dragen daar aan bij. Samen met betrokken partijen blijven we investeren in een toekomstbestendige ‘Huiskamer van de regio’. Zie ook Paragraaf 1 Integraal Gebiedsgericht werken, onderdeel Centrum.

Wat wilden we bereiken in 2018?

We willen onze stad goed voorbereiden op de toekomst. Groningen neemt een steeds belangrijkere plek in qua voorzieningenniveau in de regio. Daarom hebben we verder geïnvesteerd in de aantrekkelijkheid van de binnenstad om zo de economische potentie van Groningen te vergroten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We hebben verder uitvoering gegeven aan het 'Uitvoeringsprogramma Bestemming Binnenstad 2016-2021' en hebben daarbij gewerkt aan projecten die een forse impuls geven aan de binnenstad. Door het verleggen van de bus routes naar de randen van de binnenstad is nieuwe ruimte vrij gekomen. In 2018 is de herinrichting van de westelijke binnenstad grotendeels afgerond. De nieuwe bushalte aan de Aweg en de herinrichting van de Astraat en de Brugstraat zijn gereed. Een deel van de Munnekeholm en het 'Minervaplein' op de kop van het Zuiderdiep worden in 2019 afgerond. De aanleg van de nieuwe Kattenbrug heeft niet in 2018 kunnen beginnen in verband met een planologische procedure. In 2018 hebben we een aantal oplossingen uitgeprobeerd om hinderlijk gestalde fietsen tegen te gaan, zoals de fietsstewards. Verder hebben we gewerkt aan de ontwikkeling van het Groninger Forum, de Nieuwe Markt en de Grote Markt. Steeds wordt de Inrichtingsleidraad Openbare Ruimte als uitgangspunt gebruikt. Ook hebben we ingezet op het faciliteren van nieuwe bedrijvigheid en samenwerking tussen bedrijven. We houden de ontwikkeling van de binnenstad in de gaten door onder andere de bezoekersstromen te monitoren.

Conclusie

Onze binnenstad functioneert goed en is een van de  aantrekkelijkste binnensteden van Nederland. Het aantal bezoekers aan de Groningse binnenstad was iets minder dan in 2017, maar nog altijd een hoog niveau. De binnenstadomzet scoorde echter hoger dan voorgaande jaren (662-702 miljoen euro). Er kwamen relatief meer mensen uit het bovenregionale gebied die langer verblijven en relatief meer besteden. Eén van de 9 indicatoren die de gemiddelde bezoekerswaardering bepaalt, de waardering voor de sfeer en gezelligheid, is weer iets toegenomen richting cijfer 8. Dat is verheugend aangezien dit aspect steeds belangrijker wordt voor een goed functionerende binnenstad.
Tegelijkertijd blijft de druk op de binnenstad en openbare ruimte onverminderd hoog. Daarom hebben we via verschillende projecten (zoals het verleggen van de bus routes) gewerkt aan het creëren van ruimte en nieuwe mogelijkheden voor gebruik: meer ruimte voor de voetganger, aangename verblijfsruimte en betere toegankelijkheid. Inmiddels zien we nieuwe pleinen en nieuwe loopstromen ontstaan.

ga terug