Programma 3: Onderwijs

Deelprogramma 3.1: Onderwijskansen

In het deelprogramma Onderwijskansen bundelen we ons beleid gericht op het creëren van optimale onderwijsvoorwaarden en –voorzieningen. We willen dat alle kinderen en jongeren in Groningen zich naar eigen aard en talent ontplooien en zich probleemloos ontwikkelen. We willen kansengelijkheid in het onderwijs bevorderen. Daarmee willen we al vroeg beginnen; voordat de kinderen naar de basisschool gaan. We willen dat jongeren hun talenten kunnen ontplooien, opgroeien tot verantwoordelijke burgers en zich goed kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt.

We willen bijdragen aan kwalitatief onderwijs dat goed op elkaar aansluit. Dit onderwijs biedt de ondersteuning die aansluit bij de leerlingen en tegemoetkomt aan de vraag op de arbeidsmarkt. Het daagt kinderen en jongeren optimaal uit om zich te ontwikkelen en bereidt hen zo goed mogelijk voor op de toekomst. Dit hebben we met de onderwijsinstellingen – voorschoolse instellingen via PO en VO tot MBO en hoger onderwijs – vastgelegd in het Groninger Onderwijspact 2013.

Met de volgende indicatoren is de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of eenmaal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald
2017

Beoogd
 2018

Behaald

2018

Gemiddelde score begrijpend lezen groep 8: Groningen
 (landelijk)

64,5
(55,0)

Minimaal landelijk gemiddelde

63,5
(55,0)

Gemiddelde score rekenen groep 8 Groningen
(landelijk)

113,9
(112,0)

Minimaal landelijk gemiddelde

115,8
(112,0)

% kinderen in Groningen verwezen naar:**
- praktijkonderwijs (landelijk)
- VMBO BBL/KBL (landelijk)
- VMBO TL (landelijk)
- Havo/VWO (landelijk)

0,5 (2,4)
22,8 (23,0)
25,4 (25,7)
50,2 (47,7)

minimaal landelijk gemiddelde

0,4 (1,1)
21,5 (22,2)
24,4 (26,3)
52,7 (49,7)

Niet-werkende werkzoekenden(nww) jonger dan 27 jaar zonder startkwalificatie (aantal en % van totaal aantal nww <27)

555
(64%)

Lager

*

* geen info meer beschikbaar over indicator in verband met definitiewijziging bij UWV.
** bij dubbeladvies is het laagste advies meegeteld (zowel bij landelijke als gemeentelijke cijfers)

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 24.231

89,7 %

Baten

€ 7.189

87,8 %