Programma 3: Onderwijs

3.1.1 Kansen en kwaliteitsbewaking

Met het Kansenbeleid richten we ons in de eerste plaats op de jongste burgers van de stad. We bieden voorzieningen om (taal-)ontwikkelingsachterstanden te voorkomen en zo vroeg mogelijk aan te pakken. Om een goed leerklimaat in Groningen te stimuleren maakten we in 2013 met de onderwijsinstellingen afspraken in het Onderwijspact. De oprichting van het Groninger College van Onderwijs komt hieruit voort. Binnen dit beleidsterrein is ook ons kwaliteitstoezicht op de voorschoolse voorzieningen en gastouderopvang ondergebracht.  

We willen:

  • Dat alle kinderen en jongeren in Groningen zich naar eigen aard en talent ontplooien, opgroeien tot verantwoordelijke burgers en goed voorbereid op de arbeidsmarkt komen;
  • Dat kinderen een doorgaande ontwikkelingslijn volgen;
  • Voorschoolse voorzieningen en gastouderopvang van goede kwaliteit.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald 2017

Beoogd

 2018

Behaald 2018

% gebruik VVE-programma’s door VVE-doelgroep

94%

95%

95%

% leerwinst groep 2 ten opzichte van landelijk gemiddelde

64%

80%

63%

% geïnspecteerde locaties kinderopvang

100%

100%

100%

Wat wilden we bereiken in 2018?

We wilden werken aan meer kansengelijkheid in het onderwijs. We wilden een herijking van het gemeentelijk beleid, waarbij we wilden inzetten om alle kinderen een voorschools aanbod te doen van hoge kwaliteit en dit te doen in doorgaande lijn met het basisonderwijs.

We wilden ons sterker positioneren als innovatieve onderwijsstad. We wilden het onderwijs in de stad en de onderlinge samenwerking in het onderwijsveld verder versterken door de ontwikkeling van gezamenlijke initiatieven in het onderwijs te blijven ondersteunen. Daarmee wilden we bijdragen aan toekomstgericht onderwijs in de stad.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In 2018 hebben we met onze onderwijs- en voorschoolse partners ons nieuw kansenbeleid 'voor alle jonge kinderen gelijke kansen' ontwikkeld.
We zijn gestart met de voorbereiding van de uitbreiding van het aanbod peuteropvang naar 16 uur voor alle peuters en hebben daarvoor, in overleg met de partners, een kwaliteitskader ontwikkeld. De daadwerkelijke uitbreiding van het aanbod naar 16 uur per week is najaar 2018 gefaseerd van start gegaan.
We hebben met het consultatiebureau een nieuwe toeleidingsmonitor ontwikkeld en in gebruik genomen.

Net als voorgaande jaren hebben we ook dit jaar ingezet op intensieve taalstimulering en rekenen binnen de schakelgroepen, schakelgroepen, activiteiten in het kader van de verlengde schooldag en zomerscholen. Daarnaast hebben we activiteiten ter versterking van ouderbetrokkenheid in het onderwijs ondersteund.
We hebben samenwerking gestimuleerd tussen pedagogische medewerkers en leerkrachten van groep 1 en 2 onder meer via gezamenlijk professionaliseringstrajecten.

In het kader van Groningen Onderwijsinnovatiestad hebben we op 2 november 2018 het onderwijsinnovatiefestival georganiseerd, waar verschillende onderwijspartijen hun initiatieven hebben gepresenteerd.
Mede vanuit de Digi-deal die we in 2017 met het onderwijsveld hebben ondertekend werken we aan een Digital Literacy Coalition. Deze coalitie is ondergebracht bij het Akkoord van Groningen.
Ook rondom de pijler ondernemerschap zijn verschillende initiatieven genomen. Een concreet voorbeeld hiervan is het SWO, een samenwerkingsverband tussen drie hoveniersbedrijven, Terranext (MBO), gemeente Groningen en de wijkbewoners via De Wijkdeal Zuid.

Conclusie

We hebben voorwaarden gecreëerd om de kwaliteit van ons voorschoolse aanbod te vergroten en een hoger bereik te realiseren. In 2019 blijven we dit monitoren. In het laatste kwartaal zien we dat meer peuters een vve indicatie krijgen (verruiming) en deelnemen aan een vve programma. In 2018 kregen 458 kinderen een vve indicatie, en 95% volgt daadwerkelijk het programma. Het blijft lastig de overige 5% te bereiken. Daarnaast zien we ook in het laatste kwartaal meer peuters zonder indicatie die meer uren naar een voorschoolse voorziening komen. Dit aantal loopt per maand op, in december 2018 komen ruim 70 kinderen meer dan twee dagdelen.

In 2018 is het beleid van 2017 zowel op rijks- als gemeentelijk niveau voortgezet. In de bestuursafspraken met het rijk hebben we een forse ambitie opgenomen dat 80% van de kinderen in groep 2 een leerwinst laat zien die boven het landelijk gemiddelde ligt. Hoewel we die hoge ambitie nog niet halen laat tweederde van de kinderen in groep twee wel een bovengemiddelde ontwikkeling zien.

ga terug