Programma 3: Onderwijs

Relevante ontwikkelingen

Het jaar 2018 heeft onder meer in het teken gestaan van een herijking van ons onderwijskansenbeleid, waarbij het bieden van kansen aan alle jonge kinderen leidend is. We hebben ons beleid aangepast en naar aanleiding van een motie van de raad hebben we de peuteropvang uitgebreid naar 16 uur per week voor alle peuters.
Vanaf september 2018 stellen wij alle peuters in de gelegenheid om 16 uur peuteropvang te volgen van hoogwaardige kwaliteit. Hiervoor zijn extra middelen vrijgemaakt in de gemeentebegroting, in aanvulling op de extra Rijksmiddelen die de gemeente ontvangt specifiek voor doelgroepkinderen.

Onder de noemer Positief Opgroeien hebben we een beweging in gang gezet om er voor te zorgen dat kinderen gezond en veilig opgroeien in een stimulerende omgeving, waarin de kinderen/jongeren een eigen stem hebben.
Deze beweging zal de duurzame basis gaan vormen voor de wijze waarop wij ons (preventieve) beleid ten aanzien van jeugd en jongeren vormgeven. Door onze inzet op jeugd te bundelen verwachten we dat het maatschappelijk effect op de realisatie van onze doelen groter zal zijn. In 2018 zijn de eerste ‘integrale’ wijkplannen Positief opgroeien ontwikkeld in Selwerd Paddepoel Tuinwijk, Lewenborg en de Wijert. In 2018 hebben we mede in dat licht ook de nota Vensterschool geactualiseerd.

Daarnaast hebben we samen met het onderwijsveld onze inzet op het gebied van onderwijsinnovatie verder uitgewerkt. Op basis van de Digideal die we najaar 2017 gezamenlijk met het onderwijsveld hebben afgesloten ondersteunen we het onderwijs in het werken aan een doorgaande leerlijn digitale geletterdheid. Inmiddels werken we met verschillende partners ook vanuit het Akkoord van Groningen aan een Digital Literacy Coalition, een coalitie om digitale geletterdheid te bevorderen.