Programma 3: Onderwijs

3.1.3 Volwasseneneducatie

Met ons beleid voor volwasseneducatie (WEB) richten we ons op het aanbod van cursussen Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden voor laaggeletterden, analfabeten en vrijwillige inburgeraars die hun beheersing van het Nederlands als tweede taal willen vergroten. Educatie draagt bij aan de sociale en professionele (zelf)redzaamheid van mensen. Door de betere beheersing van de basisvaardigheden (Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden) kunnen mensen zelfstandiger meedoen in de samenleving.

De gemeente heeft een breed aanbod aan cursussen taal, rekenen en digitale vaardigheden ingekocht. Voor het formuleren van het educatiebeleid en de inkoop van cursussen hebben we samen gewerkt met andere gemeenten in de arbeidsmarktregio. De gemeente Groningen heeft als contactgemeente de inkoop van educatie verzorgd en het regionale educatiebeleid gecoördineerd.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft besloten om de specifieke uitkering en daarmee de wettelijk verplichte regionale samenwerking vooralsnog in stand te houden en de huidige samenwerking - in afwachting van nieuw rijksbeleid - voorlopig voort te zetten. Op basis hiervan heeft de gemeente Groningen het regionaal programma voor alle gemeentes uit de arbeidsmarktregio voortgezet.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2017

Beoogd

 2018

Behaald
2018

Aantal nieuwe deelnemers basiseducatie

450

450

400

Totaal aantal deelnemers basiseducatie

1.120

900

925

Wat wilden we bereiken in 2018?

  • Dat iedereen in Groningen kan lezen, schrijven en rekenen en beschikt over digitale vaardigheden;
  • Dat iedere cursist zijn of haar hoogst haalbare niveau bereikt.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We hebben in overleg met de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio een regionaal educatieplan opgesteld op basis waarvan we cursussen taal en rekenen ingekocht hebben.
In de gemeente Groningen zijn momenteel zes taalhuizen, In het najaar van 2018 is in Beijum het vijfde taalhuis geopend, in maart 2019 gevolgd door een zesde taalhuis in Lewenborg.

Conclusie

In 2018 hebben we het programma voor de Wet educatie en beroepsopleidingen volgens plan uitgevoerd. De beschikbare middelen zijn ingezet voor cursussen Nederlandse taal, rekenen, digitale vaardigheden en Nederlands als tweede taal. De lessen worden verzorgd door de ROC’s, zowel centraal (op de ROC’s) als ook op diverse laagdrempelige locaties in wijken. In 2018 zijn bij het Alfa-college en Noorderpoort 400 nieuwe deelnemers met een cursus gestart. Met 525 deelnemers die al eerder zijn gestart met een cursus taal of rekenen komt het totaal aantal deelnemers uit op 925.
Daarnaast bereiken de taalhuizen bijna 700 deelnemers, waarvan ruim 300 nieuwe deelnemers.
Het totaal aantal deelnemers (basiseducatie en in de taalhuizen)en het totaal aantal nieuwe deelnemers ligt daarmee ruim boven het streefgetal.  

ga terug