Programma 3: Onderwijs

3.1.2 Nieuwe impuls vensterschool

In de Vensterscholen verbinden en bundelen we onderwijs met andere maatschappelijke activiteiten en voorzieningen. Bijvoorbeeld kinderopvang, WIJ-team, sport en welzijn. Hierdoor creëren we een breed aanbod, dagen we kinderen uit en krijgen ze volop kansen om hun talenten te ontwikkelen.

In 2013 verscheen het samen met de schoolbesturen opgestelde ambitiedocument nieuwe impuls vensterscholen. Hiermee voert het onderwijs nu de regie op de samenwerking. In een gezamenlijke stuurgroep zitten onderwijs, opvang, gemeente en het lectoraat Integraal jeugdbeleid. Daarin stimuleren we vensterscholen om te werken aan versterking van de volgende vier thema’s:

  • Een gezamenlijk pedagogisch fundament;
  • Doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar;
  • Ouderbetrokkenheid;
  • Ondersteuning en zorg.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Indicator(en)

Behaald
 2017

Begroting
2018

Behaald
 2018

% vensterscholen

70%

>70%

70%

Wat wilden we bereiken in 2018?

We wilden samen met onze vensterschoolpartners blijven werken aan de doorontwikkeling van het vensterschoolconcept en aan het verder verstevigen van de samenwerking tussen partijen, vooral onderwijs, voorschoolse voorzieningen, WIJteam en Jeugdgezondheidszorg. Met als doel het sociaal pedagogisch klimaat, de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen, de betrokkenheid van ouders en de aansluiting met zorg te versoepelen. We wilden verder dat de plannen van scholen aansloten bij plannen Positief Opgroeien in de wijken en dat planmatig werd gewerkt

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We hebben samen met onze partners een nieuwe strategische koers voor de vensterscholen vastgesteld. Dit naar aanleiding van maatschappelijke ontwikkelingen in het sociaal domein, het nieuwe kansenbeleid voor jonge kinderen en de aanbevelingen uit de monitor Vensterscholen.  
We hebben Vensterscholen opgenomen in ons bredere Programma van Eisen voor het onderwijs  ‘Ontwikkelingskansen voor (jonge) kinderen 2019’.

Conclusie

Het aantal scholen dat werkt als een Vensterschool is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven.
Met onze aangescherpte strategische koers en het Programma van Eisen Ontwikkelingskansen hebben we de rol en positie van de Vensterschool sterker aangesloten op de samenwerking op wijkniveau, met name met de WIJteams en de Jeugdgezondheidszorg. Dit biedt meer mogelijkheden om samen te werken aan een optimale ontwikkeling van kinderen in de opvang, de school en de vrije tijd.
Onze ambitie blijft dezelfde ; Alle kinderen in de stad hebben maximale ontwikkelingskansen en voelen zich een onderdeel van de samenleving.

ga terug