Programma 3: Onderwijs

3.1.4 Onderwijshuisvesting

We willen goede en goed bereikbare schoolgebouwen en dito gymvoorzieningen met voldoende capaciteit en een fris binnenklimaat.
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Het onderhoud van de schoolgebouwen is sinds 2015 de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. We zien goede schoolgebouwen met voldoende capaciteit en een fris binnenklimaat als een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. In de verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs staat de procedure beschreven voor het opstellen en betalen van het programma onderwijshuisvesting.

Wat wilden we bereiken in 2018?

We wilden dat alle leerlingen in de stad Groningen onderwijs krijgen in moderne schoolgebouwen met voldoende capaciteit en een fris binnenklimaat.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

 We hebben het programma Onderwijshuisvesting 2018 uitgevoerd, en we zijn verder gegaan met een aantal nieuwbouwprojecten. In verband met de sterk gestegen bouwkosten is er extra budget beschikbaar gesteld om deze bouwprojecten te kunnen doorzetten. Alle nieuwbouwprojecten voldoen, in afstemming met de NAM, aan de huidige regelgeving ten aanzien van aardbevingsbestendigheid.

Naast de regulier in het programma opgenomen voorzieningen hebben we met bewoners en het onderwijs in Engelbert een voorstel ontwikkeld voor vervangende nieuwbouw van de basisschool in Engelbert. De raad heeft hiervoor aanvullende middelen beschikbaar gesteld.

We zijn gestart met de voorbereidingen voor een nieuw integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting (IHP) voor de scholen in de nieuwe gemeente Groningen. We hebben samen met de schoolbesturen een zogenaamde houtskoolschets voor het IHP opgesteld. Hierin zijn de belangrijke uitgangspunten en thema’s beschreven voor het op te stellen IHP.

Conclusie

Het programma onderwijshuisvesting 2018 is volgens planning uitgevoerd. Daarnaast is een oplossing gevonden voor de huisvestingsplanning van scholen in het gebied Engelbert/Meerstad. Om, ondanks de gestegen bouwkosten, de bouw van scholen te kunnen laten doorgaan is door de raad extra krediet beschikbaar gesteld voor de bouw van drie scholen.

ga terug