Paragraaf 2: Duurzaamheid

Spoor biobased economie

Spoor biobased economie

Wat wilden we bereiken?

In 2013 stelden we de visie ‘Op weg naar een groene kringloopeconomie’ vast. Daarin hebben we het inzetten van biomassa als duurzame energiebron verbreed naar een “biobased economy”. Dit betekent het vervangen van fossiele grondstoffen door biomassa als grondstof of brandstof. Het inzetten van biomassa als grondstof levert het meeste op.

Voorgenomen activiteiten waren:
Duurzaam benutten van eigen biomassa waarbij de energie-waardepiramide leidend is;

 • Voorwaarden creëren voor de biobased society en aantrekken van nieuwe biobased bedrijvigheid;
 • Onderzoeken en experimenteren met benutten van biomassa en het inzetten van biomassa voor energieproductie;
 • Stimuleren kennisontwikkeling door symposia en bijdragen aan haalbaarheidsonderzoeken en start-ups;
 • Meewerken aan het initiatief ‘de groene loper’ om het vestigingsklimaat voor biobased bedrijven te verbeteren;
 • Onderzoeken kansen van verbouw van biomassa op niet gebruikte bedrijventerreinen;
 • We gaan door met het onderzoek naar het benutten van reststoffen en het opwekken van energie uit afvalwater.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Binnen het energieprogramma is ‘biobased economy’ een wat smaller spoor als dit strikt op de energietransitie wordt betrokken. Een aantal innovaties die in Groningen plaatsvinden zijn echter wel degelijk relevant voor de toekomstige energievoorziening. In Groningen ‘groengashoofstad’ worden door verschillende partijen grote hoeveelheden groen gas geproduceerd uit organische reststromen en vaak is energieproductie de eerste stap in het benutten van organische restproductie en leidt deze toepassing regelmatig tot hoogwaardiger toepassingen. Er is een sterke verwantschap tussen biobased en circulaire economie.

Projecten 2018

 • Een belangrijk deel van de biomassa die vrijkomt uit het beheer van de stad wordt omgezet in energie;
 • We hebben een kennistafel georganiseerd rond groen gas met deskundigen uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid;
 • We hebben op onbenutte bedrijventerreinen biomassa in de vorm van wilgen geteeld, deze biomassa kan in 2019 worden geoogst;
 • We hebben in kaart gebracht wat de groen gas potentie is in Groningen en omgeving en op welke wijze de ambitie Groningen CO 2 neutraal in 2035 gehaald kan worden;
 • We hebben een bijdrage geleverd aan een aantal onderzoeken op Entrance op het gebied van energie uit biomassa;
 • Ons afvalbeleid is erop gericht zoveel mogelijk deelstromen uit huishoudelijk afval in te zetten als bruikbare grondstof;
 • In Reitdiep fase 3 (200 woningen) is een vacuümriool aangelegd voor zwart water en organisch keukenafval. Het doel is om uit dit materiaal groen gas te maken en nutriënten terug te winnen. De eerste woningen zullen in 2019 aangesloten worden op dit systeem.

Conclusie

De biobased economy heeft in kennisstad Groningen goede kansen. Deze willen we benutten. Stad en regio kennen een sterke agro-foodsector die de mogelijkheden van de biobased economy leert ontdekken. De provincies Groningen en Drenthe zijn zelfs als voorbeeldregio aangewezen in Europa. In wetenschappelijke kringen vindt een doorgaande discussie plaats over de uiteindelijke rol van biomassa in de energietransitie. Deze volgen wij. Nu is de overtuiging en de praktijk dat biomassa nog lange tijd een belangrijke pijler is in de energietransitie, ook als brandstof.