Paragraaf 2: Duurzaamheid

Spoor wind

Spoor wind

Wat wilden we bereiken?

Als gemeente wilden we, ook voor potentieel controversiële ontwikkelingen zoals windenergie, onze verantwoordelijkheid nemen om ook binnen gemeentegrenzen wind toe te staan. Het provinciale beleid blokkeerde tot voor kort het plaatsen van grote windturbines op andere plaatsen dan in de concentratiegebieden, zoals Delfzijl, de Eemshaven en bij de N33/A7. In 2013 deden we al een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van grootschalige windenergie in de gemeenten Groningen en Ten Boer. Daarbij brachten we belemmeringen en kansen in kaart. In 2018 heeft de zowel de gemeenteraad van de voormalige stad als ook de raad van de voormalige gemeente Ten Boer ingestemd met de uitgangspunten en het proces waarlangs wij windenergie in en nabij de stad verder willen ontwikkelingen. Zorgvuldigheid, openheid, inspraak en financiële participatiemogelijkheden zijn hierin kernbegrippen. Provinciale Staten hebben ingestemd met het verruimen van de mogelijkheden voor windenergie in de Provincie en hebben daarvoor het idee van een maatschappelijke tender geïntroduceerd. Wij willen deze nieuwe beleidsruimte benutten. De resultaten uit onze gebiedsverkenningen kunnen rechtstreeks input bieden voor deze maatschappelijke tender. We willen laten zien welke kansen windenergie biedt, voor particulieren, maar ook voor onze buurten, wijken en bedrijventerreinen. We willen windenergie door en voor onze inwoners.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • In 2018 heeft de gemeenteraad het beleidskader voor wind in de voormalige gemeente Groningen vastgesteld;
  • In 2018 heeft de voormalige gemeente Ten Boer ‘10 Windregels’ vastgesteld. Regels die gebruikt gaan worden wanneer er mogelijkheden komen om ook in de voormalige gemeente Ten Boer met een windverkenning te starten;
  • Deze windregels zijn tot stand gekomen in een proces samen met bewoners en dorpsverenigingen. Er is daarvoor ook een gemeentebrede enquête uitgezet die als doel had om de meningen, voorkeuren en ideeën die rondom dit thema leven te inventariseren;
  • We hebben actief gezocht naar afstemming met onze strategische partners, waaronder de provincie, Grunneger Power en de Natuur- en Milieufederatie. De laatste twee partijen gaan samen met de gemeente verder verkennen.

Conclusie

Wij spelen maximaal in op de beleidsruimte die door de provincie wordt geboden voor de bouw van grote windturbines, maar laten ook eigen randvoorwaarden daarbij een grote rol spelen. Met de twee vastgestelde beleidskaders gaan we in 2019 de verkenning starten naar de mogelijkheden voor windenergie in de gebieden Stainkoeln en Westpoort. De gemeenteraad zal daar periodiek over worden geïnformeerd. Voor verdere verkenningen naar windenergie rondom de stad gaan we de uitkomsten van de RES afwachten.