Paragraaf 2: Duurzaamheid

Groningen geeft energie

Groningen geeft energie

Groningen Geeft Energie Algemeen

Hieronder worden voor de sporen warmte, besparen, zon, wind, biobased economy en ‘smart energy city’ de bereikte resultaten beschreven. In 2018 hebben we de Routekaart Groningen CO 2 -neutraal 2035 afgerond. De uitkomsten van deze routekaart moeten ons helpen om de komende jaren de juiste keuzes te maken in het ontwikkelen van beleid en projecten.

 Hoogtepunten uit 2018 zijn:

  • Europa benoemde Groningen als koploper in de energietransitie met de toekenning van middelen voor het project MAKING CITY;
  • In het kader van een landelijke pilot aardgasvrije wijken heeft het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gemeente een bijdrage toegekend van 4,8 miljoen euro om minimaal 500 particuliere woningen aardgasvrij te krijgen in Paddepoel Noord en Selwerd;
  • De vestiging van het Global Centre on Adaptation (GCA) werd geopend in Groningen;
  • De Routekaart Groningen CO 2 -neutraal 2035 is afgerond en dient als kader voor strategische keuzes en projectontwikkeling;  
  • De groei van het aantal zonnepanelen is meer dan verdubbeld ten opzichte van 2016. In 2018 zijn twee nieuwe zonneparken gerealiseerd. Naast de bestaande in 2017 opgeleverde zonneparken Vierverlaten (7.777 panelen) en Woldjerspoor (43.000 panelen) zijn in 2018 het zonnepark op Zernike (1.700 panelen) en zonnepark Roodehaan (81.444 panelen) in bedrijf gegaan;
  • Er zijn in 2018 1.400 particuliere woningen met hulp van GWS verduurzaamd, waaronder veertig in VvE-verband. Dit is een toename van 260% ten opzichte van 2017. Gemiddeld werd 5.615 euro in een woning geïnvesteerd. In 2018  hebben 22.660 mensen de website van GWS  bezocht, het Facebook-bereik is 244.778 bezoekers;
  • In 2018 zijn circa 650 bedrijven aangeschreven en zijn de energiegegevens opgevraagd. Vervolgens zijn ze gewezen op de wettelijke verplichtingen en is er een aanbod gedaan van een van de stimuleringsinitiatieven;
  • Met de energieversnellingstafels hebben we een concrete invulling gegeven aan de routekaart. Aan deze tafels zetten partijen zich in om aan oplossingen te werken van praktische problemen;
  • Voortzetting van een permanent platform, met als communicatie-instrument www.groningenenergieneutraal.nl, inclusief nieuwsbrief. Met als doel partners bij elkaar te brengen en tot concrete acties te komen.

In 2018 kwamen de totale uitgaven van het programma Groningen Geeft Energie circa 500 duizend euro hoger uit dan begroot. Het tekort kon grotendeels worden opgevangen door een toekenning van Rijksmiddelen in de decembercirculaire 2018. Voor circa 165 duizend euro is er sprake van een tekort. Dat tekort kan onder andere verklaard worden door de extra uitgaven die gedaan zijn in het kader van de opening van het Global Centre on Adaptation . De hoeveelheid uitgaven toont echter ook aan dat het programma Groningen Geeft Energie op stoom is gekomen. Projecten komen tot ontwikkeling en er kunnen flinke stappen gezet worden de komende jaren.