Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken

Oude wijken

Oude wijken

Wijken en buurten

Noorderplantsoenbuurt, Oranjebuurt, Schildersbuurt, Kostverloren, De Hoogte, Indische buurt, Professorenbuurt, Oosterparkwijk, Woonschepenhaven. In dit stadsdeel zijn drie WIJ-teams actief: WIJ Schilderswijk/Centrum , WIJ Korrewegwijk en WIJ Oosterparkwijk .

Wat wilden we bereiken?

  • Herschikking buurtaccommodaties Oosterparkwijk;
  • Uitvoeren sociaal programma Oosterparkwijk in verbinding;
  • Start van het experiment Coöperatieve Wijkraad in de Oosterparkwijk;
  • Start van de wijkvernieuwing in Indische Buurt en De Hoogte met het integraal sociaal programma Wel moakt ’t verschil?;
  • Gebiedsgerichte aanpak armoedebeleid, opvoeden en veiligheid in de Oosterparkwijk, Indische buurt/de Hoogte en Kostverloren;
  • Ontwikkeling van Cortinghhuis c.q. Aletta Jacobshuis (Edanz) als laagdrempelige buurtvoorziening in de Hoogte;
  • Ontwikkeling en ondersteuning/faciliteren van buurtinitiatieven.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Wijkvernieuwing Indische buurt en De Hoogte: werkprogramma ‘Wel moakt ’t verschil? 2018-2019’
Het programma ‘Wel moakt t verschil’ maakte onderdeel uit van het gebiedsprogramma Oude Wijken 2018 en is in de loop van 2018 opgenomen in het wijkvernieuwingsplan De Hoogte/Indische Buurt. Het programma richt zich op sociale interventies in De Hoogte en Indische Buurt.

Vanaf mei 2018 is door bewonerscoöperatie Goeie Buurt gestart met het straatgewijs voeren van gesprekken met bewoners. Hierdoor zijn meer bewoners actief geworden en meer betrokken bij elkaar en bij de buurt. Er wordt met 600 huishoudens gesproken. Het project is nog niet afgerond en wordt voortgezet in 2019. Met woningcorporatie Lefier zijn voorbereidingen gestart om een pilot voorzieningenwijzer uit te voeren. Mensen met een laag inkomen besparen op uitgaven en verwerven toeslagen en kwijtscheldingen. Samen met de Goeie Buurt en Wijkbedrijf Selwerd is in beide wijken een buurtconciërge gestart die samen met bewoners allerlei activiteiten uitvoert. In 2018 zijn we ook gestart met het project ‘Kinderdromen, durven doen’ waar dromen van kinderen en het realiseren ervan centraal staan. Dit thema staat centraal in de wijkvernieuwing.

In De Hoogte hebben we gewerkt aan het bereik van de ontmoetingsplekken in de wijk. Edanz ontwikkelt zich naast stedelijk initiatief tot een voorziening voor de inwoners van De Hoogte. In het kader van de wijkvernieuwing wordt de voorziening steeds meer een centrale plek voor positieve gezondheid. In 2019 wordt het Cortinghhuis samen met allerlei wijkpartners ontwikkeld tot het centrum voor kinderen en jongeren in de wijk. In de zomer is bijgedragen aan kinderactiviteiten. Daarnaast is er in 2018 een drukbezocht wijkgesprek (burgemeester, hoofdofficier, districtschef) in het Cortinghhuis geweest. Uit dit gesprek zijn allerlei acties uitgevoerd waaronder aanpak van jeugdoverlast en verkeersmaatregelen.

In De Hoogte en Indische Buurt zijn veel ideeën en plannen van bewoners uitgevoerd. We hebben verkeersaanpassingen gedaan in het kader van de Gordel van Smaragd. Samen met bewoners is een nieuwe speeltuin gerealiseerd in de Arubastraat, een buitenfitness in het Molukkenplantsoen, en de speelplek aan het Agnetapark is verbeterd. Samen met kinderen zijn ideeën bedacht voor een nieuwe speelplek aan de Noorderspoorsingel. Mooi is dat naast actieve bewoners van Klavertje vier in 2018 ook een bewonersplatform is opgericht in De Hoogte.

Professorenbuurt
In deze wijk is een bewonersinitiatief vlakbij de Hamburgervijver van een aantal nieuwe wijkbewoners gefaciliteerd. Hierdoor is hier nu een speelweide met groen, pluktuin, speeltoestellen en een speelheuvel. Bij het Eussoniusplein zijn in het kader van een bewonersinitiatief samen met de Hanzehogeschool schetsen gemaakt voor een nieuwe invulling van het plein.

Oosterhamrikzone
De mogelijke komst van een nieuwe auto- en busverbinding wordt gekoppeld aan de herontwikkeling van de gebieden aan weerszijden van het Oosterhamrikkanaal en verbetering van het woon- en verblijfsklimaat in de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk. Naast de verbinding bestaat het uit het fietsvriendelijk maken van de Korreweg, het vervangen van de Gerrit Krolbrug, een plan voor de busbaanbrug over het Van Starkenborghkanaal en verkeersmaatregelen om de doorstroming te verbeteren. In 2018 heeft uw raad verzocht om een aantal extra onderzoeken en aanvullende plannen. De verdere uitwerking gebeurt in samenspraak met de omgeving.

Oosterparkwijk
Het verdwijnen van het Treslinghuis heeft een grote impact op de Oosterparkwijk. De entree en de activiteiten van het WIJ-team hebben verspreid over de wijk hun plek gevonden. Met ‘Oosterparkwijk in verbinding’ hebben we een sociaal uitvoeringsprogramma waarin we samenwerken met het WIJ-team. Gericht op veiligheid, armoede, gezondheid en het opvoedingsklimaat. Dit leidt tot extra activiteiten op nieuwe plekken in de wijk. Zo zijn nieuwe doelgroepen bereikt. De opmaat naar ‘100 jaar Oosterparkwijk’ is eind 2018 gestart met een kerstmarkt.

Daarnaast hebben we met WerkPro een goede partner gevonden die het beheer van de verschillende accommodaties op zich neemt. Met al deze partijen zitten we om tafel om te komen tot een nieuw buurthuis in de Oosterparkwijk. Samen met de winnaars van de prijsvraag Who Cares hebben we een eerste haalbaarheidsonderzoek uitgezet. De positieve resultaten hebben geleid tot een vervolg, waarin we met accommodatiebesturen, WIJ-team, Bewonersorganisatie Oosterpark, WerkPro en gebiedsteam werken aan de realisatie, exploitatie en programmering van dit nieuwe buurthuis. Voor dit meerjarenproject reserveren we budget uit 2017 en 2018.

Coöperatieve Wijkraad Oosterpark
In 2018 is gestart met de Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk, een uniek experiment in Nederland. 11 gelote bewoners hebben samen met 6 gemeenteraadsleden zeggenschap gekregen over verschillende onderwerpen, waarvan zij vinden dat die er toe doen in de wijk. Een geloot Wijkpanel van 400 Oosterparkers heeft deze onderwerpen bepaald en wordt regelmatig bevraagd naar hun mening. De Coöperatieve Wijkraad heeft volledige vrijheid hoe zich te organiseren, zolang ze maar beslist zoals de wijk zou beslissen. Naast het uitkeren van verschillende subsidies en het plaatsen van hondenhaltes (in strijd met het gemeentelijk beleid), brengt de Coöperatieve Wijkraad ook een gesprek in de wijk teweeg. Zowel bij de leden van de Wijkraad en het Wijkpanel, als in de wijk, over bijvoorbeeld zeggenschap, democratie, en elkaar aanspreken.

Woonschepenhaven
Het project revitalisering woonschepenhaven is afgesloten. Wel zijn er nog klussen opgepakt die nog niet goed zijn afgerond in het voorgaande project. Inmiddels is er ook een nieuw project gestart, het bestemmingsplan voor de Woonschepenhaven. Ook is er inzet vanuit het WIJ-team gepleegd.

Schilderswijk  
In de Schilderswijk hebben bewoners in 2018 hun visie op de wijk afgerond en gepresenteerd in de zogenaamde Panoramavisie. Belangrijke onderdelen hierin zijn verenigingsleven, duurzame energie, sociale cohesie en (studenten)overlast, welstand, bestemmingsplannen/vergunningen, voorzieningen en meer kwalitatief groen. In 2018 zijn drie bewonersinitiatieven gefaciliteerd. Het Blekersplantsoen is vergroend waardoor dit nu een mooie ontmoetingsplek in de buurt is. Ook is de Jozef Israëlstraat heringericht waardoor er minder fietsoverlast is. Tenslotte is er een start gemaakt met de herinrichting van het park ‘Het Palet’ waardoor er straks veel meer gebruik kan worden gemaakt van deze mooie omsloten plek tussen het Taco Mesdagplein, Hofstede de Grootkade en Wassenberghstraat. Studenten van WIJS hebben in overleg met bewoners onderzoek gedaan naar het verminderen van overlast tussen studenten en andere bewoners.

Kostverloren
Kostverloren wordt zichtbaar opgeknapt. Het vervangen van de riolering duurt echter langer dan verwacht. De straten worden daarna opgeknapt, in goed overleg met de buurt. Minder zichtbaar is de geconcentreerde problematiek in verschillende straten in Kostverloren. Samen met het WIJ-team en Nijestee zijn we een verkenning gestart naar een stratenaanpak. Om deze mensen sterker en weerbaarder maken en de binding met de buurt te verstevigen. De wil om Kostverloren te ontwikkelen is groot bij de actieve maatschappelijke partijen en buurtorganisaties. Samen zijn we het proces Kostwinning gestart. Onder deze vlag, met gedeeld eigenaarschap, ontwikkelen we verschillende projecten en stemmen we activiteiten af.

Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt
De aankondiging van het vervangen van de riolering en daarbij de kap van vele bomen in de Noorderplantsoenbuurt bracht veel beroering. Besloten is om per straat samen met de bewoners naar een oplossing te streven waarbij zowel de riolering vervangen kan worden en bomen behouden of vervangen worden. In navolging van de G1000 en de Wijk G100 Korrewegwijk is dit jaar in de Oranjewijk een Wijk G100 gehouden. Dit initiatief van een groep actieve bewoners bracht in september 100 door de gemeente ingelote bewoners uit de Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt samen. Van hieruit zijn verschillende ideeën ontstaan die al snel tot concrete plannen en realisatie zijn gekomen in deze actieve buurten. In vertrouwen worden beslissingen aan de wijk overgelaten.  

Conclusie   Wat hebben we bereikt?

2018 stond in het teken van de start van verschillende processen, na soms jarenlange voorbereiding. We noemen de organisatie van de Wijk G100 in de Oranjewijk, de start van de Coöperatieve wijkraad in de Oosterparkwijk, de presentatie van de Panoramavisie in de Schildersbuurt, de oprichting van een nieuw bewonersplatform in de Hoogte, het haalbaarheidsonderzoek naar accommodaties in de Oosterparkwijk, de start van de wijkvernieuwing in De Hoogte en Indische buurt, en de doorstart van Kostwinning in Kostverloren. Met het uitvoeren van programma’s, het sturen op samenwerking en ondersteunen van bewonersinitiatieven gaan we onverminderd door.

Geld

Integraal gebiedsgericht
(bedragen x1,000 euro)

Begroting
2018

Realisatie
2018

Resultaat/
reserve

Buurtaccommodaties Oosterparkwijk

200

18

182

Oosterparkwijk in Verbinding

100

54

46

Werkprogramma Indische buurt / de Hoogte

185

52

133

WIJS

10

16

-6

Projecten Schilderswijk

50

93

-43

Kostwinning: verbinding accommodaties

15

0

15

Wijkwethoudersbudget

200

261

-61

Totaalbudget Oude Wijken

760

494

266