Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken

Algemeen

Algemeen

Wat wilden we bereiken?

  • Doorontwikkeling Basismonitor Wijkkompassen;
  • Doorontwikkeling StadDoetMee en actief volgen van de vijf experimenten;
  • Bijdrage voor inzet ID-banen;
  • Inzet Straathoekwerk en Stratenaanpak;
  • Tegengaan van verloedering en overlast in de wijken door middel van buurtconciërges;
  • Vroegtijdige signalering en aanpakken van conflicten tussen buurtbewoners middels buurtbemiddeling.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Doorontwikkeling wijkkompassen naar Basismonitor
In 2018 hebben we het aantal indicatoren dat we in de wijkkompassen inzichtelijk maken uitgebreid van 36 naar ruim 250 indicatoren. Ook is de systematiek in het wijkkompas uitgebreid. Zo kan er ingezoomd worden op alle onderdelen in het kompas. De nieuwe wijkkompassen zijn in te zien op de website die we in 2018 voor de basismonitor hebben ontworpen www.basismonitor-groningen.nl. In het najaar van 2018 is een nieuwe Wijkenquête Leefbaarheid en Veiligheid gehouden onder meer dan 10.000 inwoners in Groningen, Haren en Ten Boer. De uitkomsten hiervan zullen in het voorjaar van 2019 zijn verwerkt in de wijkkompassen. Daarbij zal in een apart kompas de wijkontwikkeling zichtbaar worden gemaakt.

Staddoetmee
We investeren in innovatieve vormen van participatie en experimenteren met nieuwe methoden van lokale (directe) democratie. We hebben daarbij een stevige ambitie om onze lokale democratie met participatieve vormen van (wijk)democratie te versterken. We organiseren samen de dialoog tussen wijkbewoners, waardoor er meer dynamiek in de wijken en variatie in participatievormen is. We beogen zo meer betrokkenheid van inwoners bij elkaar en bij de Stad en de dorpen te creëren. Ook beogen we dat er meer en andere bewoners actief worden, en dat inwoners samen gedragen beslissingen nemen over hun woon- en leefomgeving.

In het kader van de Omgevingswet werd met ‘Next City’ een aanzet voor een Participatieleidraad vastgesteld, die in 2019 verder wordt uitgewerkt en breed wordt toegepast. In dat kader werkten we ook aan de realisatie van een Toolkit, die in 2019 gereed is. Deze helpt bij het organiseren van democratische processen door gemeente, initiatiefnemers en ontwikkelaars. Ter voorbereiding van de implementatie van de Omgevingswet. Hiermee geven we ook vorm en inhoud aan de lessen uit het Rekenkamerrapport Burgerbetrokkenheid van eind 2017. Ook droegen we in 2018 bij aan het verstevigen van de Noordelijke samenwerking en kennisdeling met andere gemeenten.

Vijf experimenten in het gebiedsgericht werken
De vijf experimenten in het gebiedsgericht werken zijn in volle gang. De Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk, met 11 ingelote bewoners en 6 raadsleden, werd geïnstalleerd na een intensieve voorbereiding met de wijk en de gemeenteraad. Het wijkpanel van 400 bewoners wordt regelmatig digitaal geraadpleegd, en de eerste besluiten zijn genomen en uitgevoerd. In De Wijert kwam het levendige proces van de Wijkdeal, met talloze goed bezochte wijkbijeenkomsten, tot een mooi slot met ruim 800 mensen die hun stem uitbrachten op programma’s en projecten in de wijk en zo de wijkagenda vormden. Met Golvend Lewenborg bepalen de bewoners de vorm en het tempo van het participatieproces. De uitvoering van de plannen van het A-kwartier is, samen met bewoners, in volle gang. Wijkbedrijf Selwerd is dé plek voor initiatief geworden. Van hieruit is de wijkvernieuwing gestart en ontstaan nieuwe plannen voor de buurt.

Digitale Democratie
In het kader van deelname aan de landelijke Pilot Digitale Democratie vanuit het ministerie van BZK werken we aan de realisatie van een Gronings Platform voor Digitale Democratie in 2019. Hiermee wordt het voor bewoners makkelijker en laagdrempelig om mee te denken, mee te beslissen en te adviseren. En kunnen we meer en andere inwoners betrekken. Dit digitale platform is bedoeld als aanvulling op de bestaande participatieve processen en kent agenderende functies (bijvoorbeeld voorstellen doen om de straat, wijk, dorp of stad te verbeteren), meedenkende functies (samen plannen verder ontwikkelen) of beslissende functies (zoals het verdelen van budgetten).

Studenten en WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten)
Met WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten) is een netwerkorganisatie opgezet waarbij studenten van de Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen succesvol worden ingezet bij maatschappelijke wijkondersteuning. Door middel van onderzoek, activiteiten en ondersteuning leveren studenten een positieve bijdrage aan diverse wijken. WIJS heeft in 2018 de inzet van studenten in Groningen uitgebouwd en gecontinueerd en de doelen van WIJS worden nagestreefd. Effecten dat WIJS merkt zijn onder andere dat studenten meer betrokken raken met de stad en dat steeds meer buurtbewoners succesvol worden geholpen dankzij studenteninzet. Inmiddels is een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de Hanzehogeschool ondertekend waardoor continuïteit voor de aankomende jaren is gewaarborgd. Daarnaast zijn meer partijen geïnteresseerd in een samenwerking met WIJS waardoor groei kan worden gerealiseerd.

Geld       

Integraal gebiedsgericht
(bedragen x1,000 euro)

Begroting
2018

Realisatie
2018

Resultaat/
reserve

Doorontwikkeling Basismonitor Wijkkompassen

        250

250

0

StadDoetMee

          200

157

43

Bijdrage ID-banen

          200

200

0

Straathoekwerk

         250

250

0

Buurtconciërges

           60

71

-11

Buurtbemiddeling

           40

42

-2

Contributie G32, Platform31

           70

62

8

Totaalbudget Algemeen

     1.070

1.032

38