Programma 1: Werk en inkomen

1.1.3 Maatschappelijke participatie

Mensen die actief willen worden of blijven helpen we een handje. Werken - al dan niet op vrijwillige basis - biedt kansen. Het draagt bij aan ontwikkeling, verantwoordelijkheidsgevoel en het aangaan van sociale contacten. Meedoen kan daarnaast een eerste stap zijn in de richting van de arbeidsmarkt. Bovendien kan de samenleving deze inzet goed gebruiken. Ieder mens heeft talenten: onze rol is om hen hierbij te ondersteunen en te helpen om dit op een goede manier in te zetten, maatwerkgericht en passend bij zijn of haar mogelijkheden.
Dit kan in de vorm van een dagbesteding, voor anderen is dat vrijwilligerswerk of een beschutte werkplek.   
Voor Meedoen is een aantal instrumenten beschikbaar. Praktisch gezien moet het niet uitmaken met welke achtergrond je aan de slag gaat (WMO, Participatiewet, vrijwilliger). Met name Participatiebanen en het actief zijn in de wijk, stimuleert dat mensen in beweging komen.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicatoren

Behaald
2017

Begroting

2018

Behaald

2018

Aantal mensen dat actief is op een P-baan

559

-

486

Aantal beschutte werkplekken oud (SW)

400

367

393

Aantal beschutte werkplekken nieuw (P-wet)

35

78

48

Wat wilden we bereiken in 2018?

Mensen willen bij voorkeur graag actief zijn in eigen wijk of buurt. Daarom wilden we de ondersteuningsstructuur in 2018 hierop aanpassen en optimaliseren. Daarbij hebben we op gebiedsniveau ook afstemming gezocht met relevante partners zoals de WIJ of het gebiedsondersteuningsnetwerk (GON). De behoefte van de wijk staat hierbij ten alle tijde centraal. De betrokken uitvoerders hebben hun dienstverlening hierop aangepast met als uitgangspunt voorwaarden te creëren, zodat deelnemers op een laagdrempelige manier mee kunnen doen.    
Op het gebied van nieuw beschut werk was het onze ambitie om de instroom op pijl te houden en stappen te zetten om het aanbod voor de doelgroep nieuw beschut beter te organiseren. Te denken valt aan het optimaliseren van de begeleiding, de verbinding met dagbesteding en het verbreden van het werkaanbod.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

 • We volgen en ondersteunen mensen bij het actief zijn, dichtbij in hun eigen buurt of wijk. In 2018 hebben we het aantal coaches Meedoen uitgebreid naar 15. Zij ondersteunen mensen bij het actief zijn en blijven en werken daarbij nauw samen met de WIJ;  
 • Het project Kansen in Kaart is in 2018 geborgd in onze reguliere dienstverlening. Tien consulenten Kansen in Kaart zijn actief en werken intensief samen met de coaches Meedoen;
 • Eind 2018 waren 486 mensen actief in een participatiebaan. Afhankelijk van de in- en uitstroom fluctueert dit aantal de afgelopen periode rond de 500. Soms er iets boven, soms er net onder. Sommige mensen vinden het prettig om zelf een plek te vinden, anderen ontvangen hierbij ondersteuning van de coach Meedoen. Om doorstroom te bevorderen bieden de coaches Meedoen gedurende dit traject ondersteuning;  
 • In 2018 hebben we een pilot afgerond om te bezien of en in hoeverre de taken van de coaches Meedoen passen binnen de WIJ aanpak;
 • De diversiteit aan activeringstrajecten (zoals. wijkactivering) houden we in stand. We hebben in 2018 toegewerkt naar een borging, daarbij is wijkactivering vanaf 2019 voor een belangrijk onderdeel ondergebracht in het GON;   
 • We vinden het belangrijk dat onze inzet met betrekking tot maatschappelijke deelname het juiste effect beoogd. In dit licht is het onze inzet om onze doelen helderder te kwantificeren. Vanaf 2019 hebben we een verbinding aangebracht tussen de Wmo en de Participatiewet, door sociale activering (voor de mensen die daarbij langdurige ondersteuning nodig hebben) onder te brengen in het GON. Vanuit het GON monitoren we dan ook de effecten van onze inzet. Hiermee komen we tegemoet aan de uitwerking van motie 16 van de raad (begeleiding naar werk begint in de wijk/voorjaar 2017).   

iederz - beschut

 • Nieuwe instroom in de SW is sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 niet meer mogelijk. Op basis van natuurlijk verloop neemt het aantal mensen gestaag af. We zien dat deze afname minder sterk is dan dat we in de begroting hebben voorzien. Door onder andere vergrijzing zien we de trend dat mensen vanuit detachering terugvallen in oud beschut. Het aantal mensen op een oud beschut werkplek bedroeg eind december 393;
 • Beschutte werkplekken (nieuw) organiseren we bij iederz. Daarbij sluiten we aan bij de taakstelling van het Rijk. Het Rijk heeft voor 2018 de taakstelling aangepast van 78 naar 70. Eind 2018 bedroeg het werkelijke aantal geplaatste werknemers in nieuw beschut 48. De instroom was hoger. Uitval wordt vooral veroorzaakt doordat de match tussen doelgroep en werk niet altijd goed op elkaar aansluit;             
 • Ook aan de onderkant van de arbeidsmarkt willen we mogelijkheden creëren voor ontwikkeling. Daarom hebben we in 2018 hierover afspraken gemaakt met het GON (dagbesteding) en iederz (beschut werk). Binnen het beschutte bedrijf organiseren we vanaf 2019 dagbesteding voor deelnemers vanuit het GON, met als doelstelling deze deelnemers te helpen bij hun ontwikkeling naar een beschutte werkplek;
 • We zien dat de instroom van nieuw beschut niet in lijn loopt met de taakstelling van het Rijk. In 2018 hebben we hier al op geanticipeerd door een actieve en brede doelgroepbenadering, zodat we de toestroom naar nieuw beschut kunnen verhogen. We hebben onder andere de contacten met onze instroomkanalen en ketenpartners geïntensiveerd zoals het Pro-Vso onderwijs, de WIJ-teams en zorginstellingen. Ook streven we ernaar om een verbreding aan te brengen in onze werksoorten, zodat we voortijdige uitstroom tegengaan en mensen langer kunnen vasthouden;  
 • De bedrijfsvoering van het beschutte bedrijf hebben we in 2018 verder verbeterd. In relatie tot het beschutte bedrijf hebben we gewerkt aan marktconforme prijzen voor onze producten. Daarnaast was onze inzet gericht op het optimaliseren van bedrijfsprocessen.

Conclusie

We zijn tevreden over de beweging die is ingezet. Uiteraard realiseren we ons daarbij dat we er nog niet zijn. De samenwerking in de wijken op dit beleidsveld is vergroot. Betere afstemming en het maken van concrete afspraken heeft hieraan bijgedragen.
Op dit moment zijn er 15 coaches Meedoen actief, die mensen in de wijk activeren en begeleiding bieden. Zoals we er nu tegenaan kijken, is deze inzet succesvol. Het project Kansen in Kaart is omgezet in reguliere dienstverlening en levert mooie contacten en resultaten op.
Het aantal medewerkers oud-beschut is minder gedaald, dan in de begroting was voorzien. De daling werd vooral veroorzaakt door de terugval vanuit detachering. Het aantal medewerkers nieuw-beschut is gestegen naar 48. De richting is goed, maar we willen het beter doen, zodat onze ambities overeenkomen met de ambities van het Rijk. Om de toestroom richting het beschutte bedrijf te bevorderen hebben we hiervoor in 2018 al maatregelen getroffen.         

ga terug