Programma 9: Kwaliteit van de leefomgeving

9.1.1 Schone en hele leefomgeving

Dit beleidsveld behelst het beheer en onderhoud van verhardingen, verkeersvoorzieningen, groen, speelvoorzieningen, bruggen, tunnels en viaducten. We werken hierbij met vastgestelde kwaliteitsdoelen volgens onze Beheer Openbare Ruimte Groningen (BORG) systematiek. In de vernieuwde borgschouw beoordelen we samen met burgers of we onze doelen halen. Daarnaast hebben we ook een schouw laten uitvoeren door Cyber die gespecialiseerd is in het beoordelen van de openbare ruimte.

Ook in 2018 streefden we ernaar dat 90% van de stad voldeed aan de kwaliteitsdoelen BORG en dat ieder jaar minimaal 90% van de benodigde vervangingen en groot onderhoud is uitgevoerd. In de BORG-rapportage gaan we uitgebreider in op de resultaten van de schouw.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald
 2017

Beoogd

2018

Behaald
2018

% van de stad dat voldoet aan de BORG-kwaliteit

  • Stadspanel
  • Cyber

91 %

90 %

87%
95%

% van het programma groot onderhoud en vervanging dat is uitgevoerd

94%

90 %

89 %

Wat wilden we bereiken in 2018?

Net als voorgaande jaren hebben we ook in 2018 gestreefd naar het realiseren van de vastgestelde BORG-kwaliteitsdoelen. Daarnaast wilden we een goed en veilig gebruik van voorzieningen in de openbare ruimte blijven waarborgen, onder andere door de uitvoering van alle noodzakelijke groot onderhoud en vervangingen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  •  De openbare ruimte onderhouden conform BORG-doelstellingen.
  • De kwaliteit van het bomenbestand op peil gehouden op basis van de bomenstructuurvisie ‘Sterke Stammen’;
  •  Begonnen met de vervanging van de gladde gele stenen in de binnenstad en sluiten we daarbij aan bij de realisatie van de binnenstadvisie. Zie ook Paragraaf 1 integraal gebiedsgericht werken ;
  •  Het onderhoudsprogramma in Beijum afgestemd op de wijkvernieuwing;
  •  Een bijdrage geleverd aan de aanpak van een plein (plein tussen de straten Acacialaan, Esdoornlaan, Prunusstraat en Berkenlaan) in Selwerd. Zie ook Paragraaf 1 integraal gebiedsgericht werken ;
  •  Een onderzoek gedaan naar kwaliteit van de bomen in het Le Roy gebied. Zie ook Paragraaf 2 Duurzaamheid ;
  •  Op verzoek van de bewonersorganisaties kleine verkeersmaatregelen getroffen ter bevordering van de veiligheid in het Le Roy gebied. Zie ook Paragraaf 1 integraal gebiedsgericht werken

Conclusie

In juni 2018 is voor de eerste keer een vernieuwde manier van schouwen uitgevoerd waarbij de focus van de beoordeling is verschoven van stadsniveau naar stadsdeelniveau. Dit mede op nadrukkelijk verzoek van de raad (motie 19 juli 2017).
In 2018 konden de inwoners twee maal hun oordeel geven over het onderhoud en beheer van de openbare ruimte in hun buurt door een online enquête van het stadspanel . Daarnaast hebben we een controleschouw laten uitvoeren door Cyber.
Er is een verschil tussen de BORG-scores van het stadspanel en Cyber. Volgens het stadspanel hebben we onze BORG-doelstellingen nagenoeg gehaald. Volgens Cyber is de BORG-score 5% hoger dan de beoogde doelstelling. Daarnaast konden we met de uitvoering van 89% van het programma groot onderhoud en vervangingen een goed en veilig gebruik van de voorzieningen in de stad blijven waarborgen. We hebben een begin gemaakt met de gefaseerde vervanging van de gele stenen door het gebruik van een nieuwe steen die ook op termijn stroef blijft .

ga terug