Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Benodigd weerstandsvermogen

Benodigd weerstandsvermogen

Het benodigd weerstandsvermogen wordt bepaald door:

 • De verwachte impact van de aanwezige risico’s;
 • De mate waarin de risico’s al op andere wijze zijn afgedekt of beheerst;
 • De gewenste mate van zekerheid dat de risico’s kunnen worden opgevangen.

De risico’s zijn geïnventariseerd en de omvang van het risico (bedrag in euro’s) is geschat. De weging van het risico met de kans van optreden leidt tot het geschatte risicobedrag.
De risico’s van de grondexploitaties worden volgens de risicoboxenmethode berekend en integraal in het benodigde weerstandsvermogen opgenomen.
Omdat de kans klein is dat als de risico’s zich daadwerkelijk voordoen, dit allemaal tegelijkertijd gebeurt, corrigeren we de totaaltelling met een waarschijnlijkheidsfactor van 90%.

Rekening 2018

Schatting 

Schatting

Inc.

Struc

  1. Grondexploitatie inc,l Meerstad

80.934

  2. Verkeer- en vervoersprojecten

1.006

  3. Bodemsanering

650

375

  4. Parkeerbedrijf

1.610

  5.  Risico parkeerhandhaving

150

  6. Gemeentelijk aandeel risico Warmestad BV

1.434

  7. Garantie op leningen van GEM Haren Noord

300

  8. Sociaal domein

6.652

  9. Financiering uitvoering wet BUIG

500

 10. Bedrijfsrisico werkmaatschappijen (OPSB en Sport 050)

372

 11. Niet halen bezuinigingen

4.360

 12. Verstrekte leningen en garanties

2.572

 13. Vastgoed

221

46

 14. Stijging pensioenpremies

1.000

 15. Overige risico's

1.065

373

Totale risico's

94.151

9.467

Structureel maal factor 2

18.934

Waarschijnlijkheidsfactor 90%

84.735

17.041

Benodigde weerstandscapaciteit

101.776

beschikbare weerstandscapaciteit

107.503

Ratio weerstandscapaciteit

106%

Het benodigde weerstandsvermogen in 2019 is 101,8 miljoen euro . Dit is 25,1 miljoen euro lager dan bij de rekening 2017.
Het belangrijkste verschil ten opzichte van de rekening 2017 ontstaat door het verlagen van het risico grondzaken / grondexploitaties.  We hebben in 2018 een extern adviseur (Deloitte) gevraagd een beoordeling te maken van de risicoboxenmethode van de gemeente Groningen en de omvang van het benodigd weerstandsvermogen. Op basis van analyse en een vergelijking met andere gemeenten wordt geconcludeerd dat de risicoboxenmethode van Groningen relatief behoudend is. Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met risico’s die in de grondexploitaties zijn meegerekend en geprognosticeerde winsten bij grondexploitaties. Deloitte adviseert deze bij de analyse van het weerstandsvermogen te betrekken.
Vooruitlopend op de herijking houden we bij het bepalen van het risico voor 2019 en verder rekening met het geprognosticeerde voordeel in de grondexploitatie Meerstad. Met het voordeel heeft de grondexploitatie een buffer om de effecten van nadelige scenario’s op te vangen. Dit verlaagt het risico van de grondexploitatie. Het geraamde voordeel van (afgerond) 35 miljoen euro kunnen we daarom in mindering brengen op het risico Meerstad.
Hiermee komt het totale risico grondzaken / grondexploitaties voor 2019 uit op 80,9 miljoen euro. In de rekening 2017 hielden we nog rekening met een risico van 115 miljoen euro, een verschil van 34 miljoen euro. Rekening houdend met de waarschijnlijkheidsfactor van 90% verklaart dit een verschil van 30,6 miljoen euro in het benodigd weerstandsvermogen.

Overige mutaties in het benodigd weerstandsvermogen leiden per saldo tot een toename van 5,5 miljoen euro ten opzichte van de rekening 2017. De veranderingen zijn:

 • Toename van het risico sociaal domein
  Door een grotere transformatie opgave in de komende jaren neemt het risico sociaal domein toe. Voor 2019 leidt dit tot een toename van het benodigd weerstandsvermogen met 1,7 miljoen
  euro
 • Toevoegen risico stijging pensioen premies
  Gelet op de onzekerheid over de mate waarin zich een stijging van de pensioenpremie gaat voordoen nemen we in de rekening 2018 een risico op. Dit betekent een toename van het benodigd weerstandsvermogen van 1,8 miljoen euro
 • Toevoegen Risico’s Haren en Ten Boer
  De risico’s van Haren en Ten Boer zijn toegevoegd. In het risico grondzaken/ grondexploitaties, sociaal domein en BUIG zit het risico van Haren en Ten Boer al verwerkt. De overige risico’s van Haren en Ten Boer zorgen voor een toename van het benodigd weerstandsvermogen van circa 2,9 miljoen
  euro
 • Overige wijzigingen van de risico’s verklaren leiden tot een verlaging van het benodigd weerstandsvermogen met 0,9 miljoen euro.

(Bij deze omvang van de veranderingen is rekening gehouden met het effect van structurele risico’s (bedrag x 2) en het effect van de waarschijnlijkheidsfactor van 90%.)