Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Dynamisch weerstandsvermogen

Dynamisch weerstandsvermogen

We laten de dynamische ontwikkeling van het weerstandsvermogen zien als gevolg van wijzigingen in de risico’s en de reserves in de periode 2019-2022. Hiermee ontstaat een beter beeld van de meerjarige ontwikkeling van het weerstandsvermogen.

Wanneer voor risico’s een meerjarige inschatting kan worden gemaakt (in effect en/of kans van optreden) nemen we deze meerjarig inschatting op in de dynamische ontwikkeling.

Het gaat bijvoorbeeld om de risico’s bij grondexploitaties en het parkeerbedrijf. In de gevallen waar we geen meerjarige ontwikkeling kunnen inschatten, houden we rekening met een constante waarde van het risico voor de periode 2019-2022.

In het geval reservemutaties voor de komende jaren bekend zijn, houden we hier rekening mee in de dynamische ontwikkeling van het weerstandsvermogen. Het gaat onder andere om een structurele voeding van de algemene egalisatiereserve van 1,8 miljoen euro, een structurele onttrekking van 2,5 miljoen euro uit de reserve grondzaken en het terugvloeien van middelen die aan de reserve grondzaken waren onttrokken voor de financiering van de businesscase outsourcing ICT (2,5 miljoen euro per jaar tot en met 2024).

Voor een juist beeld van het beschikbare weerstandsvermogen tellen we vier onttrekkingen die in de jaren 2020-2022 worden onttrokken per direct niet mee in het beschikbare weerstandsvermogen. Deze posten worden niet meegeteld omdat deze niet meer kunnen worden ingezet om risico’s op te vangen. Het gaat om:

  • De in de begroting 2017 opgenomen onttrekking aan de algemene egalisatiereserve in 2020 van 1,3 miljoen euro;
  • De in de begroting 2018 opgenomen onttrekking aan de algemene egalisatiereserve van 4,7 miljoen euro voor het tekort in het financieel perspectief in 2020;
  • De dekking van de kapitaallasten van de overgehevelde investeringen in bovenwijkse voorzieningen van Meerstad aan de gemeente Groningen voor de jaren 2020-2022 van in totaal 6,0 miljoen euro ten laste van de reserve Grondzaken;
  • De in het coalitieakkoord 2019 opgenomen onttrekking aan het weerstandsvermogen voor de jaren 2020-2022 van 7,2 miljoen euro. Deze middelen zijn in mindering gebracht op de reserve grondzaken.

Deze gegevens zijn verwerkt en leiden tot het volgende beeld voor het weerstandsvermogen voor de jaren 2019 tot en met 2022.

Rekening 2018 Weerstandsvermogen

2019

2020

2021

2022

Beschikbaar weerstandsvermogen (A)

107.503

111.405

113.964

116.481

Benodigd weerstandsvermogen (B)

101.776

111.869

116.930

118.991

Ratio (A/B*100%)

106%

100%

97%

98%

Afwijking t.o.v. ratio 1,0

5.727

-464

-2.966

-2.510

Ratio in rekening 2017

108%

101%

103%

103%

Verhouding hard/ totaal

36%

36%

37%

38%

Reserves in het weerstandsvermogen

36.325

40.227

42.786

45.303