Programma 7: Verkeer

7.2.2 Stedelijke bereikbaarheid OV

Ons doel is: Alle wijken en belangrijke stedelijke functies zijn bereikbaar met het Openbaar vervoer. Bij stedelijke bereikbaarheid openbaar vervoer gaat het over reizen die (deels of volledig) met het openbaar vervoer worden gedaan met herkomst en/of bestemming buiten de zes dynamo's in de gemeente Groningen. Bestemmingen zijn bijvoorbeeld scholen en winkelcentra. Bij een deel van deze reizen is de eigen woning de herkomst of bestemming. Een deel van deze reizen wordt soms deels en soms volledig met het hoogwaardige openbaar vervoer gemaakt. Voor- of natransport is vaak lopen, fietsen, met de auto of ander openbaar vervoer.

Het OV-bureau Groningen-Drenthe stelt elk jaar de dienstregeling voor het volgende jaar vast. De gekozen dienstregeling en (de kwaliteit van) de infrastructuur bepalen voor een belangrijk deel de waardering voor de stedelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Begroting

 2017

Beoogd
 2018

Behaald
2018

Waardering openbaar vervoer op buurtniveau

84%

>84% (zeer) tevreden

83%

Wat wilden we bereiken in 2018?

We wilden dat niet alleen de dynamo's uitstekend met het openbaar vervoer bereikbaar zijn, maar ook dat het openbaar vervoer bijdraagt aan een samenleving die niemand uitsluit en waar iedereen naar vermogen meedoet, ook de kwetsbare doelgroepen. Een belangrijke graadmeter hiervoor is de tweejaarlijks te houden enquête op wijk- en buurtniveau die de waardering van het openbaar vervoer per wijk en buurt aangeeft. Mede op basis van de uitkomsten van deze enquête en heldere geformuleerde ambities in een op te stellen strategie/visie op het openbaar vervoer wilden we sturen op verbeteringen. Doel was om in 2018 bezig te zijn met planvorming en participatie voor de aanleg van station Hoogkerk.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • In 2018 is de busconcessie Groningen - Drenthe vanaf december 2019 voor een periode van 10 jaar definitief gegund aan Qbuzz. In de winnende bieding van Qbuzz zit onder andere meer kwaliteit voor de reizigers;
  • Als een eerste stap van de gemeentelijke OV-Visie is een tussenevaluatie HOV-Visie opgeleverd;
  • Gewerkt is aan het verder verbeteren van de Hubs;
  • De oorspronkelijk geplande toegankelijk te maken bushaltes uit het project 'Toegankelijk maken bushaltes' zijn afgerond;
  • Publiek Vervoer Groningen Drenthe is van start gegaan;
  • Op basis van bestaande informatie zijn de effecten van de nieuwe westelijke binnenstad-busroute geëvalueerd;
  • Op basis van ervaringen met de Pilot Pendelbus Binnenstad in het eerste jaar is voor het tweede voor een aangepast concept gekozen;
  • Na een inspraakprocedure is de nieuwe route van lijn 8 en 12 na sluiting van de Esperantospoorwegovergang vastgesteld;
  • In 2018 heeft een inspraakprocedure van de daarna vastgestelde dienstregeling 2019 plaatsgevonden;
  • Voor- verkennende werkzaamheden voor Station Hoogkerk zijn uitgevoerd. Zie ook paragraaf 1 Integraal gebiedsgericht werken .

Conclusie

De gemiddelde waardering van het reguliere openbaar vervoer op buurtniveau is sinds 2006 nagenoeg constant gebleven. Daarmee zitten we al jaren rond het minimaal beoogde tevredenheidsniveau, ondanks de druk op de betaalbaarheid van het openbaar vervoer en dat de bus nu minder vaak diep de wijken in gaat.

ga terug