Programma 7: Verkeer

Deelprogramma 7.2: Openbaar vervoer

Goed openbaar vervoer is voor veel reizigers een reëel alternatief voor het gebruik van de auto. Onze ambitie is dat het openbaar vervoer aan aantrekkelijkheid wint door verbetering van het aanbod, de betrouwbaarheid, dienstverlening en aansluiting, terwijl tegelijkertijd per saldo de omgevingseffecten positief zijn. Wij zien dat openbaar vervoer steeds meer verbreed naar openbare mobiliteit, namelijk openbaar vervoer in de brede zin waarmee van deur tot deur kan worden gereisd. Ketenvoorzieningen (op onder andere hubs) en andere vormen van vervoer in de keten (zoals fiets, e-bike en zelfrijdende voertuigen) zijn daarbij van belang. We willen de vraag naar (openbaar) vervoer goed faciliteren en met het openbaar vervoer ook sturend kunnen zijn. Goed openbaar vervoer is betaalbaar en duurzaam.

Als gemeente hebben wij een prominente taak bij vormgeving van het openbaar vervoersysteem. Zo hebben we een belangrijke rol bij het inpassen van ambities op het spoor, zijn we de beheerder van een groot deel van de wegen waar het openbaar vervoer gebruik van maakt, hebben we een belangrijke rol bij de inrichting van en verbindingen van en naar openbaar vervoerknooppunten, stationslocaties, bushaltes inclusief bijbehorende (keten-) voorzieningen en voorzieningen voor verduurzaming en innovaties. Daarnaast zijn wij samen met de provincies Groningen en Drenthe de deelnemende bestuursorganen van de gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen - Drenthe en daarmee ook opdrachtgever van het openbaar busvervoer in Groningen en Drenthe (zie ook § 3.6.2.9 ).

De opdrachtgevers voor het landelijke en regionale spoorwegennet zijn respectievelijk de rijksoverheid en de provincies. Bij veel bestuurlijke keuzes worden wij betrokken.

We willen dat:

  • De dynamo's van Groningen (inter-)nationaal en regionaal bereikbaar zijn met kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer;
  • Alle wijken en belangrijke stedelijke functies bereikbaar zijn met het openbaar vervoer;
  • Een bijdrage leveren aan Groningen in 2035 energieneutraal.

Met de volgende indicatoren is de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of eenmaal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald

 2017

Beoogd
 2018

Behaald
2018

Klanttevredenheidscijfer openbaar busvervoer (basisnet en HOV)

7,7 (Basisnet)  en 7,7 HOV

(Minimaal) 7,5 Basisnet en 7,8 HOV

7,6 (Basisnet) en 7,8 HOV

CO2-uitstoor per reizigerskilometer bus

Daling van 8,9% t.o.v. 2016
(112 gr/rkm)

(Minimaal) 4% minder CO2-uitstoot per rkm ten opzichte van 2016

Daling van 8,1% t.o.v. 2016 (113gr/rkm)

% doorstroming openbaar vervoer

56,3%

 ≥60%

55,6 %

Aantal reizigerskilometers regionale treinen Groningen (in miljoenen)

241,7

 ≥270 *

242,4

   * Het verchippen van de sterabonnementen heeft geleid tot andere inzichten in het gebruik van deze abonnementen per baanvak.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 1.762

7,0 %

Baten

€ 221

1,1 %