Programma 7: Verkeer

7.2.1 Bereikbaarheid dynamo's HOV

Ons doel is: De dynamo's van Groningen zijn (inter-)nationaal en regionaal bereikbaar met kwalitatief hoogwaardig Openbaar vervoer . Voor het functioneren van de stedelijke dynamo's is een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer cruciaal. Dit wordt bereikt door het verbeteren van het aanbod, de betrouwbaarheid en dienstverlening van het openbaar vervoer. Ook wordt met het verbeteren van de aansluitingen binnen het openbaar vervoer en met andere modaliteiten, gewerkt aan een ander cruciaal element voor de bereikbaarheid van dynamo's. Hoogwaardige openbaar vervoerknooppunten (onder andere de hubs) zijn daarbij een belangrijk onderdeel van het netwerk en zijn belangrijk voor de koppeling met Publiek Vervoer. Het verbeteren van de efficiëntie van het openbaar vervoer is daarnaast cruciaal om de groeiende vervoersbehoefte te faciliteren en het openbaar vervoer betaalbaar te houden.

Voor de middellange termijn willen we:

 • Verbeteren toegankelijkheid Hoofdstation;
 • Verbeteren bereikbaarheid busstation Zuid;
 • Verbeteren ketenvoorzieningen (onder andere hubs);
 • Verkennen mogelijkheden faciliteren stijgende vervoersvraag;
 • Opwaarderen bushaltes;
 • Afronden maatregelen uit het geactualiseerde HOV-maatregelenpakket;
 • Verder verduurzamen van het openbaar vervoer;
 • Met het openbaar vervoer innovaties aanjagen.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2017

Beoogd

 2018

Behaald

2018

Aantal DRIS-panelen (overzichtspanelen) binnen de gemeente Groningen

222

 ≥226

222

Wat wilden we bereiken in 2018?

In 2018 wilden wij dat onze stedelijke dynamo's uitstekend met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. Dit wilden we bereiken door het verbeteren van het aanbod, de betrouwbaarheid en dienstverlening van het openbaar vervoer. Ook wilden we werken aan het verbeteren van de aansluitingen binnen het openbaar vervoer en tussen openbaar vervoer en andere modaliteiten. Onze ambitie was om in 2018 op de aansluiting van de bus-onderdoorgang onder het Hoofdstation op de Stationsweg na alle maatregelen uit het geactualiseerde HOV-maatregelenpakket te hebben afgerond.

Met de aanleg van dubbelspoor tussen Zuidhorn en Hoogkerk en de onderdoorgang Paterswoldseweg (in het kader van het project Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden) wilden we starten in 2018. In 2018 was de ambitie om te beginnen met de aanleg van het opstelterrein De Vork, het 4e spoor tussen station Groningen Europapark en Hoofdstation en de uitbreiding van station Groningen Europapark. Ook was gepland het opstellen in 2018 van het aanbestedingsdossier voor het 'contract station' en de verdere uitwerking van de bus- en auto-ontsluiting bij het Emmaviaduct.

In 2018 wilden we ook starten met het opstellen van de volgende strategie/visie op openbaar vervoer. Daarin verkennen we de mogelijkheden en bepalen we op welke wijze we de stijgende vervoersvraag willen faciliteren. Het verbeteren van de efficiëntie van het openbaar vervoer is daarbij cruciaal om de groei te faciliteren en het openbaar vervoer betaalbaar te houden. Hoogwaardige openbaar vervoerknooppunten (zoals hubs) zijn daarbij een belangrijk onderdeel van het netwerk en zijn belangrijk voor de koppeling met onder andere Publiek Vervoer.

De huidige busconcessie Groningen Drenthe (GD) loopt eind 2019 af. We wilden voor de zomer 2018 een gunningsbesluit nemen over de nieuwe concessie, waarmee ook stappen gezet worden om het openbaar vervoer de komende jaren verder te verduurzamen en innovaties aan te jagen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

 • De busconcessie Groningen - Drenthe is vanaf december 2019 voor een periode van 10 jaar gegund aan Qbuzz;
 • De winnende bieding van Qbuzz biedt met verschillende extra's (zoals verduurzaming en innovatie) meer dan uitgevraagd in het Programma van Eisen;
 • Gestart is met voorbereidingen voor laadinfrastructuur voor de nieuwe bussen;
 • Uit het geactualiseerde HOV-maatregelenpakket zijn de bus toe- en afritten bij P+R Hoogkerk aangelegd;
 • Als een eerste stap van de gemeentelijke OV Visie is een tussenevaluatie HOV-Visie opgeleverd;
 • P+R Meerstad is geopend;
 • De oorspronkelijk geplande toegankelijk te maken bushaltes uit het project 'Toegankelijk maken bushaltes' zijn afgerond;
 • Werkzaamheden 'grondcontract' opstelterrein De Vork zijn afgerond. Start werkzaamheden spoorcontract is in 2018 voorbereid en aanbesteding contract station gestart. Voorlopig Ontwerp ontsluiting Emmaviaduct (voor o.a. ontsluiting busstation Zuid) is nagenoeg afgerond;
 • Gestart is met aanleg dubbel spoor tussen Zuidhorn en Hoogkerk en aanleg tunnel Paterswoldseweg in kader van het project Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden (ESGL);
 • Onderzocht zijn versnellingsmogelijkheden voor de trein tussen Groningen en de randstad en een testrit is voorbereid;
 • Op verschillende buslijnen zijn extra rijtijd en extra ritten toegevoegd om daarmee de rijtijd te kunnen blijven halen en de reizigersgroei te faciliteren.

Conclusie

In 2018 is de bus-concessie Groningen - Drenthe vanaf december 2019 voor een periode van 10 jaar definitief gegund aan Qbuzz. In het programma van eisen voor deze concessie was de lat hoog gelegd. De winnende bieding van Qbuzz betekent een grote sprong naar duurzaam openbaar vervoer en meer kwaliteit voor de reizigers.

In de tussenevaluatie HOV-Visie is bevestigd dat de afgelopen jaren genomen HOV-maatregelen de autonome groei (vanuit bevolking en economie) goed gefaciliteerd hebben en daarnaast tot een extra sprong van het OV-gebruik hebben geleid, waarbij ook de waardering van de reizigers is toegenomen. In lijn met ervaringen met andere HOV-systemen en de daarop gebaseerde theorie is het zeer aannemelijk dat een belangrijk deel van de groei samenhangt met de keuze voor HOV en de genomen maatregelen in het kader van de HOV-visie.

Daar waar het openbaar busvervoer van dezelfde infrastructuur als andere weggebruikers gebruik maakt, bleek in 2018 dat er in toenemende mate sprake van een verminderde doorstroming is. Deze verminderde doorstroming, in combinatie met een stijging van het aantal reizigers  en verschillende werkzaamheden, maakte dat op enkele trajecten in de stad Groningen extra rijtijd en extra ritten zijn toegevoegd.

Verschillende projecten zijn in 2018 afgerond, voorbereid of gestart. De uitvoering van de projecten UMCG Noord en UMCG Zuid (Hanzeplein) en bushaltes A28/Groningen Zuid is in 2018 echter niet gestart. De werkzaamheden voor Universitair Medisch Centrum Groningen Noord en Universitair Medisch Centrum Groningen Zuid kunnen niet gelijktijdig met andere werkzaamheden plaatsvinden, terwijl de bushaltes A28/Groningen Zuid als onderdeel van aanpak Ring Zuid worden aangepakt.

ga terug