Paragraaf 9: Bedrijfsvoering

Ontwikkeling van de medewerkers

Ontwikkeling van de medewerkers

Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema voor zowel de organisatie als de medewerkers zelf.
We zorgen dat het punt ‘vitaliteit’ blijvend op de agenda komt. We hebben hiervoor programma’s als Fitoal bij Stadsbeheer en Sport 050, De fitte ambtenaar bij de DMO en Fitoal@iederz uitgevoerd. Deze programma’s spelen ook een belangrijke rol binnen onze visie op verzuim “Voorkomen is beter”. Ook mantelzorg is hierbinnen een belangrijk thema en we hebben ook dit jaar weer een aantal bijeenkomsten voor de mantelzorgers binnen onze organisatie georganiseerd.

Het is belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen in hun vakgebied of naar een volgende loopbaan stap. Banen ‘voor het leven’ bestaan niet meer. Rollen en taken veranderen in een snel tempo. Het is zaak voor medewerkers om daarvoor zelf de regie te nemen op hun gezondheid, loopbaan en professionaliteit

Werkbegeleiding
We laten de werkbegeleiding aansluiten bij de organisatieontwikkeling. Daarbij willen we dat verantwoordelijkheden laag in de organisatie worden belegd en leidinggevenden aandacht hebben voor ontwikkeling en mobiliteit van de medewerkers. Van belang is dat het goede gesprek wordt gevoerd (kwaliteit) en minder (toetsing van) het aantal gevoerde gesprekken. In het begeleidingsgesprek gaat het over de doelen in onze organisatie, gekoppeld aan concrete, meetbare prestaties van de medewerker en mobiliteit. Dit wordt gefaciliteerd door middel van de nieuwe gesprekkencyclus die wordt vastgelegd in Youforce. Het verschil ten opzichte van voorgaande jaren is dat het initiatief meer bij de medewerker wordt gelegd.

Medewerkerstevredenheid
In plaats van elke drie jaar een volledig medewerkers-tevredenheidsonderzoek (MTO) te houden, onderzoeken we de medewerkerstevredenheid op een andere manier. Een manier waarmee we sneller en adequater kunnen inspelen op verbeterpunten die zich concern-breed en/of ergens in een afdeling voordoen. Deze nieuwe methode wordt 2019 uitgewerkt.

Verzuim

We hanteren een integrale aanpak van verzuim zodat we gericht kunnen handelen. Groningen wil een vitale organisatie zijn met duurzaam inzetbare medewerkers. We zetten alle activiteiten in samenhang in, waarbij de focus ligt op preventie. Essentieel hierbij is onze regierol als werkgever. De aanbesteding van verzuimmanagement start medio 2019. De stijging in het verzuim is niet toe te wijzen aan één speciale oorzaak. Niet alleen vond er in 2018 een zware griepepidemie plaats, maar ook reorganisaties die langer duren dan gepland kunnen volgens de bedrijfsarts leiden tot meer verzuim. Het gebruik van de verzuimregistratie in Youforce is nog niet optimaal.

Eind 2018 hebben we de Visie op verzuim “Voorkomen is beter” vastgesteld. Preventie is een belangrijk uitgangspunt binnen het verzuim. Immers, niet ziek worden is altijd beter. De visie vormt de basis van verzuimbeleid, dat we in 2019 zullen opstellen. We besteden in dit kader aandacht aan de “BRAVO”-onderdelen. BRAVO staat voor Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. Door middel van trainingen, themaweken, workshops, individuele coaching en teamcoaching besteden we aandacht aan de psychosociale arbeidsbelasting. Dit doen we thematisch en als maatwerk bij verschillende directies. Rondom de verzuimaanpak hebben we herhalingstrainingen voor leidinggevenden verzorgd. Dit traject loopt ook in 2019 door.

Prestatie indicatoren ontwikkeling medewerkers
We verantwoorden in dit onderdeel de indicatoren. Als er geen gegevens beschikbaar zijn staat er een streepje.

prestatie indicator(en)

Behaald 2016

Behaald 2017

Beoogd 2018

Behaald 2018

Landelijk gemiddelde 2017

Uitgaven persoonlijke ontwikkeling per medewerker x 1 euro

1.574

1021

-

1040

-

Medewerkerstevredenheidscijfer gemeentebreed (MTO)

-

-

7

nvt

7,2

Ziekteverzuim

6,70%

5,30%

5,60%

5,9%

5,3

Meldingsfrequentie

1,2

0,9

1,1

0,99

0,9