Paragraaf 9: Bedrijfsvoering

Dienstbaar aan en samenwerkend met Stadjers, ondernemers en instellingen

Dienstbaar aan en samenwerkend met Stadjers, ondernemers en instellingen

We willen een overheid zijn die dienstbaar is aan stadjers, ondernemers en instellingen. Steekwoorden hierbij zijn: vergroting invloed, betrokkenheid, ruimte geven en laten, co-productie, met één been in samenleving, open en transparant, meedenkend, flexibel, actiegericht, professioneel, zichtbaar. We geven samen met anderen invulling aan de doelstellingen.

Dienstverlening naar burgers

Groningen scoort goed op leefbaarheid in wijken en die reputatie willen we hoog houden door meer zeggenschap naar de buurten te brengen. We werken samen met Stadjers en organisaties in de Stad opgave-gericht aan een gebiedsagenda en gebiedsprogramma. Van ons vraagt dit dat we zichtbaar zijn in de wijken, weten wat er speelt, integraal werken en burgerinitiatieven faciliteren. We hebben ook dit jaar weer diverse excursies, wijksafari’s, leeractiviteiten en uitwisseling (intern en met andere gemeenten en organisaties)georganiseerd om hier aan te werken.

Met onze communicatie zorgen we dat alle partijen betrokken zijn vanaf het begin van een beleidsproces. Dit doen we met behulp van een omgevingsanalyse en op een manier die past bij de belangen en de behoeften. Om een beeld te krijgen van de activiteiten en projecten die met de Stadjers zijn gerealiseerd verwijzen wij graag naar het magazine ‘Groots in Groningen’ welke eind 2018 is uitgekomen.

Interne organisatie
Vanuit ons inkoopbeleid dragen we bij aan het versterken van de lokale economie, aan duurzaamheid en aan social return. Het inkoopbeleid is inmiddels geëvalueerd. Met het uitvoeren van het inkoop- en aanbestedingsbeleid hebben we kansen benut en dragen inkoop en aanbestedingen positief bij aan het realiseren van beleidsdoelstellingen. Dit is onder andere terug te zien op lokaal en regionaal inkopen waar onze percentages hoger liggen dan landelijk. De aanbevelingen worden medio dit jaar in het nieuw/herijkt inkoopbeleid meegenomen/opgenomen.

De aanbestedingskalender 2019 staat inmiddels op internet en leveranciers kunnen zich via de leveranciersdatabase (leveranciers-portaal), die ook op internet staat, aanmelden bij de gemeente Groningen. In het inkoopproces hebben we geborgd dat bij een uitvraag deze lijst ook doorgenomen wordt. Het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is door de portefeuillehouder ondertekend. Aan de concrete invulling wordt in 2019 verder gewerkt.

Duurzaamheid en regionale inkoop zijn speerpunten van ons inkoopbeleid. We scoren dan ook hoger dan landelijk gemiddeld op deze onderwerpen.

Prestatie indicatoren inkoop

We verantwoorden in dit onderdeel de indicatoren. Als er geen gegevens beschikbaar zijn staat er een streepje.

prestatie indicator(en)

Behaald 2016

Behaald 2017

Beoogd 2018

Behaald 2018

Landelijk gemiddelde

% duurzame inkoop  (aanbestedingen >50.000 euro)

100%

100%

100%

100%

65%

% lokale inkoop (binnen gemeente Groningen) - inkoopwaarde besteed bij leveranciers binnen de gemeente ten opzichte van de totale inkoopwaarde

-

44,70%

32,50%

39%

31,5%

% regionale inkoop

-

53,70%

57%

53%

43,4%

percentage aanbestedingen waarin afspraken worden gemaakt over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

-

43,00%

35,00%

35,3%

46,7%