Paragraaf 9: Bedrijfsvoering

ICT en technologische innovatie

ICT en technologische innovatie

We maken gebruik van veel grote computersystemen met veel data. Deze data kunnen we gebruiken om onze werkwijze te vernieuwen, beleid te ontwikkelen, beter te kunnen sturen en processen efficiënter te maken. Dat vraagt om een betere inzet van de informatietechnologie, (big) data technologie en de ontwikkeling van deskundigheid in het nieuwe vakgebied van data science.

Dienstverlening naar burgers
We nemen deel aan het Europese Interreg VB project “Like! Building a local digital innovation culture”. Hierin werken we samen met 5 landen en 10 partners (zowel universiteiten als gemeenten) aan de ontwikkeling van een innovatieve digitale cultuur en slimmere (digitale) dienstverlening. De focus ligt op het aanbieden van informatie aan burgers via (customised) dashboards en het voorspellen van services door middel van data. In 2018 hebben we de Mid-Term Conference georganiseerd waarbij een aantal resultaten van het project zijn gepresenteerd ( https://northsearegion.eu/like/news/mid-term-conference-digital-innovation-across-europe-empowering-communities/ ). Kern waren de vier workshops over digitale innovatiecultuur, chatbots, digitale burgerbetrokkenheid en dashboards.

Interne organisatie
Data analyse en datawarehouse
Een belangrijke voorwaarde voor data analyse is het onttrekken van data uit onze bronsystemen en logisch en eenduidig centraal opslaan (datawarehousing). De geanonimiseerde gegevens worden vervolgens onder meer gebruikt voor managementinformatie, statistieken, onderzoek en voorspellingen. Het datawarehousing (DWH) wordt stapsgewijs uitgebreid en gevuld op basis van de informatiebehoefte bij de directies van de gemeente Groningen. Zo is al veel informatie geleverd, bijvoorbeeld voor de WMO, Jeugdzorg, Zaakgericht werken, Financiën en inkoop. Ons streven is om op termijn alle data die nodig is voor de (structurele) stuurinformatie in het DWH op te nemen.

Data Science
Met Data Science kunnen modellen worden ontwikkeld die voorspellen welk gedrag te verwachten is. Deze informatie kan ondersteunend werken voor de bedrijfsprocessen van de gemeente Groningen om zo efficiënter te werken en onze dienstverlening te verbeteren.
Wij werken hier in samen met de Rijksuniversiteit Groningen en zijn twee projecten uitgevoerd en deels afgerond:

  • Fraudedetectie bijstandsuitkering (ter ondersteuning van het handhaving proces);
  • Efficiënter, foutieve BRP-registraties opsporen (ter verbetering van de kwaliteit van het BRP).

CBS Urban Data center
De gemeente Groningen heeft de samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het Urban Data Center (UDC) verlengd voor anderhalf jaar. Het in 2017 opgerichte UDC kan zo ook de komende periode data en kennis leveren over veiligheid, gezondheid, mobiliteit, onderwijs, duurzaamheid en economische ontwikkeling.

Standaardisatie software
We gaan onze software verder standaardiseren en reduceren. We hanteren hierbij uitgangspunten als ‘selfservice’ en samenwerking met andere organisaties zoals Dimpact. We zetten zoveel mogelijk in op software die als een online dienst wordt aangeboden (Software as a Service (SaaS)). Afgelopen jaar hebben we stappen gezet in de verdere standaardisatie en reductie van ons applicatielandschap. Hierbij onderkennen we dat de markt niet zo snel met oplossingen komt als we zouden willen. Dit maakt dat we onze ambities op dit vlak komend jaar gaan herijken.

Ontwikkelingen
Visie op dienstverlening en digitalisering
Omdat de digitalisering van de samenleving grote invloed heeft op de dienstverlening van de gemeente zijn we in 2018 gestart met de voorbereidingen op een gemeente brede visie op dienstverlening en digitalisering. Door middel van slimme technologie via een gepersonaliseerde, integrale digitale toegang (zogenaamde slimme voorkant) kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Hierdoor is in toenemende mate de dienstverlening zonder tussenkomst van een fysieke balie en integraal en hoeven burgers niet langer de gang van het ene loket naar het andere te maken.    

Blockchain
We hebben de samenwerking op het gebied van blockchain versterkt. In totaal zijn inmiddels een 7-tal blockchain ontwikkelingen binnen onze organisatie gestart dan wel in voorbereiding. Voorbeelden zijn  het verbeteren van samenwerking klant, instanties en GBK en de mogelijkheid onderling (in een blok woningen)stroom uit te wisselen. Een behaald resultaat is dat er verrekeningen plaatsvinden tussen de gemeente Groningen en de faciliterende instanties van de Stadjerspas. Van andere initiatieven, onder andere verbetering samenwerking klant, instanties en GBK, onderling uitwisselen van stroom hopen we in 2019 de vruchten te gaan plukken.