Programma 2: Economie en werkgelegenheid

2.3.5 Werken aan een goed aanbod werklocaties

Op onze Groningse werklocaties, bedrijventerreinen, kantorenparken en locaties voor (grootschalige) detailhandel is meer dan de helft van de werkgelegenheid in de stad geconcentreerd. Een goed aanbod van werklocaties zijn een randvoorwaarde voor verdere economische groei. We streven daarom naar een goed vestigingsklimaat. We bieden een divers en passend aanbod van (nieuwe) werklocaties. Deze locaties willen we zo snel mogelijk onder de aandacht van belangstellenden brengen. Ook plegen we, in samenwerking met onze regiopartners, acquisitie voor vestiging op onze werklocaties. We werken ook samen met de bedrijven(verenigingen) aan versterking van onze huidige werklocaties en zijn flexibel en adaptief om wensen van bedrijven te faciliteren. Ook monitoren we de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt om in te kunnen spelen op de veranderende marktvraag.

Wat wilden we bereiken in 2018?

We wilden een goed aanbod van (huidige en nieuwe) werklocaties. Op de locaties Westpoort, Zernike en/of Eemspoort wilden we ongeveer 5 hectare afzetten. Tevens wilden we de behoefte van ondernemers scherp voor ogen hebben en de kwaliteit van onze werklocaties monitoren. Tot slot wilden we een heldere strategie ontwikkelen voor onze huidige en nieuwe werklocaties, zodat deze een bijdrage leveren aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In 2018 hebben we ons ingezet op het bieden van voldoende ruimte voor bedrijvigheid. Om te voorzien in de toekomstige behoefte hebben we onder andere in de nieuwe stedelijke ontwikkelzones, zoals de Damsterdiepzone, Hoendiep Zuid en het Suikerfabriek terrein programma voor werkgelegenheid opgenomen. In 2018 hebben we ruim 3 hectares verkocht op de locaties Westpoort (1,1 hectare), Zernike (1,3 hectare) en Eemspoort (0,61 hectare). Op de overige werklocaties hebben we 3,7 hectare verkocht.

We zijn samen met bedrijven gestart met het ontwikkelen van een aanpak voor MartiniTradePark. Voor Kranenburgpark hebben we een intentieovereenkomst gesloten met Bedrijvenvereniging West en VWH over de samenwerking bij de planontwikkeling, realisatie en beheer van een Kranenburgpark. Een initiatief dat een positieve bijdrage levert is de verblijfskwaliteit van het bedrijventerrein en voor de leefkwaliteit voor bewoners van de Buitenhof. Om zicht te houden op de kwaliteit en tevredenheid over onze werklocaties hebben we de monitor werklocaties ontwikkeld. De monitor is in samenwerking met de bedrijvenvereniging ook doorontwikkeld tot een online monitor: www.groningencitymonitor.nl .

Conclusie

De positieve ontwikkelingen hebben zich in 2018 doorgezet. In 2018 hebben we 6,7 hectare aan kavels verkocht op de verschillende werklocaties. Dit is minder dan in 2017, echter bij de verkochte kavels in 2017 zaten enkele grote kavels ten behoeve van zonnepanelen.
De acquisitie met onze regiopartners en onze inzet om passend en divers aanbod te hebben werpt nog steeds zijn vruchten af. We zien de werkgelegenheid stijgen, alsmede het aantal vestigingen van bedrijven. Daarnaast neemt de leegstand in kantoren en bedrijfsruimten af.

ga terug