Programma 11: Stadhuis en stadjer

11.1.3 Burgerzaken

Als gemeente geven wij persoonsdocumenten af zoals paspoorten, Nederlandse identiteitskaarten en rijbewijzen. Ook zijn wij verantwoordelijk voor het bijhouden van de registers van de Burgerlijke stand en de Basisregistratie personen (BRP) en organiseren wij verkiezingen en referenda. Jaarlijks ontvangen wij ongeveer 172.000 klanten aan de Kreupelstraat, in de wijkservicecentra Hoogkerk en Lewenborg, het geboorteloket in het Martini Ziekenhuis en sinds 2013 ook aan de Eemshaven (Registratie van Niet-Ingezetenen). We doen ons werk volgens de voorschriften en de kwaliteitsnormen zoals verwoord in 11.1.1 Regie dienstverlening. De meeste frontofficetaken hebben te maken met de afgifte van documenten, werkzaamheden burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP). We voeren onze taken op tijd, juist en rechtmatig uit. We willen bereiken dat de klanten tevreden zijn over publieke dienstverlening aan de balies. Als resultaat van het jaarlijks te houden klanttevredenheidsonderzoek streven we in 2018 naar een waardering van ten minste 8. We willen de kwaliteit van de Basisregistratie personen verder verbeteren en daarbij in 2018 minimaal voldoen aan de norm: goed.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2017

Beoogd

 2018

Behaald
2018

Klanttevredenheid burgerzaken Kreupelstraat

-

8

8,1

Kwaliteit Basisregistratie Personen (BRP)*

-

Goed

Goed

* De zelfevaluatie hanteert een scoringstabel tussen Onvoldoende/Voldoende/Goed.

Wat wilden we bereiken in 2018?

In het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek willen we een 8 behalen. We willen in ieder geval het huidige niveau van de kwaliteit van de Basisregistratie personen handhaven en voldoen daarmee in 2018 minimaal aan de wettelijke norm ‘goed’

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We hebben een nieuwe methode ontwikkeld om continu de klanttevredenheid aan de balies van Burgerzaken te onderzoeken en te meten. Het onderzoek is in eerste instantie gericht op de benadering van klanten die op afspraak zijn geweest. De onderzoeksmethode wordt in de komende jaren verder ontwikkeld. Voor 2018 levert het een mooie waarderingsscore op van 8,1.

Kwaliteit Basisregistratie Personen
Uit de jaarlijkse GBA bestandscontrole door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt dat de behaalde totaalscores van de gemeente Groningen opnieuw voldoen aan de norm ‘goed’.

Conclusie

De beoogde doelen voor 2018 zijn gehaald en voldoen aan de (wettelijke) gestelde normen.

ga terug