Programma 9: Kwaliteit van de leefomgeving

9.1.5 Bodem, geluid en lucht

Binnen het beleidsthema bodem werken we aan het duurzaam ontwikkelen, benutten en beheren van de bodem. Dat doen we binnen de kaders van de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. De landelijke kaders zoals beschreven in het bodemconvenant 2016-2020 zijn vertaald in het uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond 2015-2020. Daarmee willen we een schone en veilige bodem die past bij het soort gebruik, voorkomen dat activiteiten in de ondergrond tot maatschappelijk onacceptabele effecten leiden en ondergrondse kansen optimaal afstemmen met bovengrondse ontwikkelingen zoals bodemenergie, ondergronds bouwen en waterhuishouding.
De milieuthema’s geluid en lucht bepalen in sterke mate de lokale leefomgevingskwaliteit en kunnen bij langdurige blootstelling van invloed zijn op de gezondheid. De luchtkwaliteit in Groningen is relatief goed en wordt sterk beïnvloed door de luchtverontreiniging die van elders wordt aangevoerd met de wind. Daardoor is het nauwelijks mogelijk om de luchtkwaliteit hier met lokale maatregelen verder te verbeteren. Dit ligt anders bij geluid, ofwel verkeerslawaai. Ten eerste heeft dit op veel plekken een aanzienlijke impact op het leef- en woonklimaat. Ten tweede zijn er betere aangrijpingspunten om dit op lokaal niveau aan te pakken. In lijn hiermee heeft de gemeente verschillende wettelijke taken op dit terrein. Zo moeten wij iedere vijf jaar geluidkaarten maken (waarop met kleuren is aangegeven hoe hoog de geluidbelasting is en een actieplan vaststellen met maatregelen. In samenhang hiermee maken wij ook om de vijf jaar een luchtkwaliteitskaart.

Wat wilden we bereiken in 2018?

 • We een schone en veilige bodem hebben die past bij de gebruiksfunctie;
 • Activiteiten in de ondergrond niet tot maatschappelijk onacceptabele effecten leiden;
 • We ons voorbereiden op gemeentelijke herindeling en de invoering van de Omgevingswet;
 • Het verkeerslawaai in de stad verder afneemt;
 • Een goed akoestisch binnenklimaat in (toekomstige) woningen langs drukke wegen gewaarborgd wordt.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

 •  De bodem beschermd en zorg gedragen voor nazorglocaties. Hiertoe hebben we diverse vergunningaanvragen en meldingen binnen de daarvoor geldende kaders afgehandeld en ervoor gezorgd dat de lopende (na)zorg verplichtingen op het gebied van de bodemsanering worden uitgevoerd. Zie ook de paragraaf duurzaamheid ;
 •  Uitvoering gegeven aan het programma bodem en ondergrond 2015-2020. Naast het uitvoeren van de wettelijke taken hebben we binnen het thema ‘bodem en voedsel’ gewerkt aan meer bewustwording en het belang van een gezonde bodem. Voor de gehele gemeente is een analyse gemaakt naar de risico’s rondom loodverontreiniging in de bodem. Zie ook de paragraaf duurzaamheid ;
 • Een hernieuwde beleidsvisie bodemenergie vastgesteld, met bijbehorende verordening en aanwijzing van interferentie-gebieden.
 • Het traject van de gemeentelijke herindeling afgerond;
 • Het lopende Actieplan weg-verkeerslawaai 2013-2018 uitgevoerd;
 • Een nieuw Actieplan voor de periode 2018-2023 vastgesteld;
 • Bij groot wegonderhoud en nieuwe ontwikkelingen waar nodig stil asfalt toegepast;
 • Geluidsaneringsprojecten uitgevoerd met subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
 • Bij nieuwe ontwikkelingen op een zorgvuldige wijze de Wet geluidhinder in acht genomen;
 • Geluidmetingen uitgevoerd bij evenementen en horeca en hierover geadviseerd om klachten voorkomen.

Conclusie

Afgelopen jaar stond in het teken van de gemeentelijke herindeling. De noodzakelijke voorbereidingen hiervoor zijn afgerond. Er is een gedragen oplossing gevonden voor de problemen rondom de voormalige stortlocatie Woltersum. De bodemlocaties zijn overgedragen van de provincie naar de nieuwe gemeente. Er zijn afspraken vastgelegd tussen de provincie en gemeentes Ten Boer en Groningen over de volledige sanering van de voormalige stortlocatie in Woltersum. De loodproblematiek beperkt zich tot een aantal specifieke locaties, waarvoor in 2019 extra aandacht zal zijn. Het traject om te komen tot een nieuwe nota bodembeheer met bijbehorende kaarten heeft wat vertraging opgelopen en zal in 2019 afgerond worden. Het vaststellen van de hernieuwde beleidsvisie bodemenergie geeft ons de mogelijkheid om meer regie te kunnen voeren op bodemenergie systemen.
Tot slot is er continue gewerkt aan een gestage verbetering van de bodemkwaliteit in de gemeente.  
De voorgenomen activiteiten voor het milieuthema ‘geluid’ zijn grotendeels volgens plan uitgevoerd.
Op 5 juni 2018 hebben wij het nieuwe ‘ Actieplan wegverkeerslawaai 2018-2023 gemeente Groningen ’ vastgesteld. Hierin is een evaluatie opgenomen van de uitvoering van het vorige Actieplan 2011-2018. Hieruit blijkt, dat bijna 80% van de voorgenomen maatregelen is uitgevoerd of in uitvoering is. Conform het Actieplan zijn in 2018 weer diverse wegen voorzien van stil asfalt, zoals een groot deel van de Diepenring, de Sumatralaan en de JC Kapteynlaan.
Naar aanleiding van klachten zijn er ook geluidmetingen uitgevoerd bij horecabedrijven, waarbij zo nodig tot handhavingsacties is overgegaan. Eind 2018 is geavanceerde meetapparatuur aangeschaft waarmee over een langere periode betrouwbare geluidmetingen kunnen worden uitgevoerd en de meetresultaten op afstand kunnen worden uitgelezen.    

ga terug