Programma 9: Kwaliteit van de leefomgeving

9.1.3 Ecologie en groen

We versterken de ecologische kwaliteiten in de stad volgens onze groenstructuurvisie Groene Pepers. Ons doel is een optimaal functionerende soortenrijke stadsnatuur die de bewoners positief waarderen. Daarnaast willen we behoud van een kwalitatief hoogwaardig groenareaal, een goede ecologische inrichting en daarbij passend beheer.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

 Prestatie indicator(en)

Behaald
 2017

Beoogd

2018

Behaald
2018

% van het ecologisch areaal dat voldoet aan BORG*

78%

90%

-

Oppervlakte (ha) ecologisch areaal**

874

873

874

* In 2018 is er geschouwd volgens de nieuwe schouwsystematiek. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van het bestaande digitale stadspanel en hebben we de onderhoudskwaliteit ook door Cyber laten schouwen. In de afgelopen jaren is gebleken dat het onderdeel ecologie moeilijk te beoordelen was omdat het gaat om de verscheidenheid van planten en dieren en niet over netheid en verzorging. Voor schouwers was het lastig om dit onderscheid te maken bij de beoordeling. Het in 2017 behaalde percentage is daarom niet betrouwbaar. Om deze reden is het onderdeel ecologie uit de BORG-schouw gehaald. We onderzoeken nu hoe we de jaarlijkse ontwikkeling van de groene en ecologische (biodiversiteit) kwaliteit van de stad gaan monitoren.
** De hier gepresenteerde ontwikkeling van ecologisch areaal betreft de bruto oppervlakte van de Stedelijke Ecologische Structuur (SES). Omdat de netto oppervlakte ‘’ecologisch beheerd areaal’’ een betere indicatie geeft van de ecologische kwaliteit van de stad, gaan we deze indicator vanaf 2020 daarop aanpassen.

Wat wilden we bereiken in 2018?

  • Verbeteren van de borging van het behoud van hoogwaardig groen;
  • Inzicht in de mogelijkheden voor het versterken van het stedelijk groen;
  • Handhaven van de ecologische kwaliteit van de stad, onder meer met inrichtingsmaatregelen binnen projecten;
  • Consolideren van het bestaande ecologisch beheer.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  •  Het ecologisch beheer van een deel van de Stedelijke ecologische structuur (SES) voortgezet. Zie ook de paragraaf duurzaamheid ;
  •  In een aantal projecten (waaronder Oostelijke Ringweg, P&R Meerstad, Valreep vijver, Reitdiepplein, waterstructuurplan Stadspark) verbetering van de ecologische kwaliteit van de openbare ruimte gerealiseerd. Zie ook de paragraaf duurzaamheid ;
  •  Op zowel nationaal als lokaal niveau de afstemming met natuur- en milieuorganisaties voortgezet. Zie ook de paragraaf duurzaamheid ;
  •  Samen met bewoners en organisaties gewerkt aan het beheerplan ‘Groene Long’ en het project Hunzeboord (Hunzevisie) en een Tiny Forest aangeplant in Gravenburg. Zie ook de paragraaf duurzaamheid ;

Conclusie

We hebben in 2018 onze doelen binnen ecologie gerealiseerd. Met de voortzetting van het ecologisch beheer en door, waar mogelijk, ecologische verbeteringen in projecten mee te nemen, hebben we de ecologische kwaliteit van de stad behouden. Het onderdeel ecologie hebben we uit de BORG-schouw gehaald, omdat dit in de praktijk niet goed te beoordelen is door schouwers. In 2018 is de bruto oppervlakte van de SES hetzelfde gebleven, maar voor behoud van de ecologische kwaliteit in de komende jaren is een goede borging bij ruimtelijke ontwikkelingen van belang. De ontwikkeling van een stedelijke prestatie-indicator hebben we uitgesteld naar 2020 omdat we deze willen verbreden naar de totale groene kwaliteit van de stad.

ga terug