Programma 8: Wonen

8.6.2 Archeologie

Onze ambities, doelen en instrumenten van ons archeologiebeleid zijn in grote lijnen dezelfde als van het monumentenbeleid. In de kern gaat het om het beschermen en in standhouden van het archeologische bodemarchief. Het bijhouden van documentatie van het bodemarchief waar dat door werkzaamheden verloren gaat en het geven van bekendheid aan de resultaten van archeologisch onderzoek. Daarbij komt de nadruk steeds meer te liggen op het aantal ‘ingepaste’ waarden. Dat wil zeggen het behouden van resten in de bodem in samenhang met het realiseren van (bouw)werken en ruimtelijke inrichting.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2017

Beoogd
 2018

Behaald
2018

Aantal archeologische adviezen bij verleende omgevingsvergunningen

85

100

103

Aantal archeologische activiteiten (vooronderzoeken, begeleidingen, waarnemingen en opgravingen)

40

25

52

Aantal ‘ingepaste’ archeologische waarden (behouden in situ)

18

30

25

Wat wilden we bereiken in 2018?

  • Beschermen en in standhouden van het archeologische bodemarchief;
  • Bijhouden van documentatie van het bodemarchief waar dat door werkzaamheden verloren gaat;
  • Uitwerken en bekendheid geven aan de resultaten van archeologisch onderzoek.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We hebben bij ruimtelijke opgaven de archeologische waarden van een terrein meegewogen en zo mogelijk laten meespelen bij de inrichting van het gebied. Erfgoed wordt gezien als een belangrijke identiteitsdrager en beïnvloedt de leefomgeving op een positieve manier. We zoeken daarom ook steeds afstemming met bewoners.

Conclusie

In projecten spelen archeologische waarden steeds nadrukkelijker mee, waarbij de focus meer ligt op ‘inpassing’ en beleving van de waarden dan louter op behoud en bescherming.

ga terug