Programma 8: Wonen

8.6.1 Monumenten

We gaan zorgvuldig om met wat eerdere generaties Groningers ons nalieten. Via ons monumenten- en archeologiebeleid beschermen en behouden we ons cultuurhistorisch erfgoed; vanuit het besef dat de cultuurhistorie bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving en het vestigingsklimaat van de stad van vandaag en morgen. We stellen randvoorwaarden bij verlening van omgevingsvergunningen en geven subsidies voor instandhouding. We verzorgen informatie en documentatie (bijvoorbeeld de Cultuurhistorische Waardenkaart op internet), organiseren publieksactiviteiten en communicatie (Open Monumentendag, Jaarboek Hervonden Stad, website, Twitter) en werken samen met cultuurhistorische instellingen, zoals het Noordelijk Scheepvaartmuseum en historische verenigingen. Daarnaast streven we naar het beperken van mijnbouwschade en de vervolgschade als gevolg van herstelwerkzaamheden.
De nieuwe Erfgoednota met ruim 60 actiepunten is december 2017 door de Raad vastgesteld. De nieuwe Erfgoednota duidt de verbreding van het werkveld (met onder andere groen en water) en het belang van de integrale opname van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening. De nota met zijn actiepunten vormt het vlaggetje aan de horizon voor de komende 10 jaar.  

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2017

Beoogd
 2018

Behaald
2018

Aantal adviezen met betrekking tot wijzigingsverzoeken bij rijks- en gemeentelijke monumenten

306

230

265

Aantal vergunningaanvragen (verleend/geweigerd) bij wijziging van rijks- en gemeentelijke monumenten

116

120

219

Aantal bouwhistorische verkenningen en aantal bouwhistorische begeleidingen ten behoeve van vergunningverlening

50

50

56

Wat wilden we bereiken in 2018?

Naast ons reguliere werk (uitvoering wettelijke taken en realisatie bestedingsprogramma’s) is een start gemaakt met de uitvoering van het actiepuntenprogramma van de nieuwe Erfgoednota.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Een van de belangrijkste actiepunten voor 2018 was de succesvolle aanbesteding van de gemeentebrede gebiedsgerichte inventarisatie en waardering van nog onbeschermde erfgoedwaarden ten behoeve van borging daarvan in het planologisch regime. De uitkomsten vormen een belangrijke onderlegger voor het op te stellen omgevingsplan. Tevens is beleid met betrekking tot het verduurzamen van erfgoed geconcretiseerd.  Daarnaast is onder meer een begin gemaakt met de uitwerking van oude opgravingen, is de Cultuurhistorische Waardenkaart verder uitgebouwd en is de positie van het Groninger Monumenten Fonds (GMF nv) als maatschappelijk ontwikkelaar verstevigd. De aanwijzing van gemeentelijke monumenten is gestagneerd. Met betrekking tot publieksactiviteiten is in september weer een mooie Open Monumenten Dag (OMD) georganiseerd en in november de 23 e jaargang van Hervonden Stad, jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen uitgegeven.

Conclusie

Het opstellen en realiseren van beleid en PR-activiteiten ligt redelijk op koers. Er is een conceptlijst met circa 150 aan te wijzen gemeentelijke monumenten opgesteld, maar het omzetten hiervan naar nieuwe gemeentelijke monumenten stagneert.

ga terug