Programma 8: Wonen

Deelprogramma 8.6: Cultuurhistorie en archeologie

Ons doel is het beschermen, in standhouden en zorgvuldig beheren van het cultuurhistorisch erfgoed, zowel boven als onder het maaiveld. We willen cultuurhistorie zo goed mogelijk opnemen in stedenbouwkundige- en bestemmingsplannen om de cultuurhistorische waarden te behouden. Zo willen we de identiteit en herkenbaarheid van plekken, locaties en gebieden in de gemeente vergroten.

Met de volgende indicatoren is de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of eenmaal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald

 2017

Beoogd

 2018

Behaald

2018

Aantal gebouwen Rijksmonumenten

637

637

637

Aantal archeologische Rijksmonumenten

32

32

32

Aantal gemeentelijke monumenten

774

776

776

Aantal gemeentelijke archeologische monumenten

22

22

22

Aantal beschermde stadsgezichten

8

8

8

Aantal planologisch beschermde percelen

184

184

184

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 1.041

3,9 %

Baten

€ 150

1,0 %