Programma 7: Verkeer

7.5.1 Verkeersveiligheid

Met het groeien van de stad Groningen is ook het verkeer in de stad de afgelopen jaren sterk veranderd. Groningen is populair bij bezoekers, toeristen en ondernemers. De veranderingen in de mobiliteit in onze gemeenten en vanuit de regio vragen ook om keuzes als het gaat om verkeersveiligheid. Ons doel is de verkeersveiligheid te verbeteren in de stad. Iedere verkeersdode of -gewonde is er een te veel. We willen zorg dragen voor een verkeersveilige gemeente en om dit te bereiken zetten wij in op het verbeteren van infrastructuur, educatie en handhaving. Bestaande verkeersveiligheidsknelpunten willen wij zoveel mogelijk aanpakken en tegelijkertijd nieuwe knelpunten voorkomen. Wij kiezen hierbij voor een doelgerichte aanpak volgens de drie sporen zoals verwoord in onze Aanpak Verkeersveiligheid. Met verkeerseducatie blijven wij structureel inzetten op bewustwording en gedragsverandering en werken nauw samen met politie, medeoverheden en andere instanties. We nemen maatregelen waar dat kan en zetten in op handhaving waar dat moet.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie Indicatoren

Behaald

 2017

Beoogd

 2018

Behaald

2018

Aantal verkeerseducatieprojecten op basisscholen en voortgezet onderwijs

180 *

80

189 **

Aantal verkeerseducatieprojecten buiten onderwijs om

50

20

92

Aantal aangepakte verkeersonveilige situaties

17

3

18

* optelsom verkeerseducatie op alle onderwijslocaties (basis + VO)
** in 2018 zijn 60 educatieprojecten voor basisonderwijs beoogd en 135 behaald. Voor voortgezet onderwijs waren er 20 beoogd en 54 behaald

Wat wilden we bereiken in 2018?

In 2018 wilden we concreet aan de slag met het opstellen van een verkeersveiligheidsprogramma, waarin we keuzes maken welke fysieke projecten prioriteit hebben en waarvoor we samen met bewoners en de gebiedsteams op zoek gaan naar oplossingen. Naast fysieke maatregelen wilden we samen met de provincie inzetten op gedragsmaatregelen en experimenten doen met gedragsbeïnvloeding. Concrete beoogde acties daarvoor waren verder de uitvoering van het regionaal Verkeerseducatieplan, de realisatie van veilige schoolomgevingen (gedragsbeïnvloeding) en het experimenteren met gedragsbeïnvloeding volgens de CROW-aanpak in 30 km gebieden.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Opstellen verkeersveiligheidsprogramma (3 sporenaanpak);
  •  Voorbereiding voor aanpak meerdere objectieve knelpunten. Zie ook paragraaf 1 Integraal gebiedsgericht werken ;
  • Uitvoering van maatregelen op meerdere onveilige locaties;
  • Afstemming en kennisdeling met regionale en landelijke partners;
  •  Samenwerking met scholen en gebiedsteams voor veilige schoolomgevingen in het regulier en speciaal onderwijs. Zie ook paragraaf 1 Integraal gebiedsgericht werken ;
  • Diverse activiteiten via de Verkeerswijzer: fietsverlichtingsacties, BOB en de actie Groen Licht;
  • Verkeerslessen door basisonderwijs als voortgezet onderwijs ( www.verkeerswijzergroningen.nl ).

Conclusie

In 2017 hebben we de ambitie uitgesproken om de verkeersveiligheid structureel aan te pakken. Dit heeft in 2018 geleid tot een aanpak verkeersveiligheid om structureel het aantal verkeersongevallen en verkeersslachtoffers terug te dringen. We hebben onder andere vanuit deze aanpak verkeersveiligheid al meerdere verkeersknelpunten aangepakt en we zijn met de gebiedsteams, wijken en scholen in gesprek om verkeerssituaties veiliger te maken. We zijn onverminderd doorgegaan met het programma voor verkeerseducatie. Er is veel belangstelling voor dit programma. Dit is te zien in het aantal educatieprojecten dat zowel op scholen als daarbuiten is uitgevoerd. De intentie met onze regionale partners is dit programma verder te intensiveren. Al deze acties moeten uiteindelijk leiden tot minder ongevallen en minder verkeersslachtoffers.

We zien een daling van het aantal verkeersongevallen (-10%) en het aantal gewonden (-20%). Dat is een goede ontwikkeling. Tegelijkertijd zijn er echter er in 2018 twee dodelijke verkeersslachtoffers gevallen.

ga terug