Programma 7: Verkeer

7.4.2 Parkeerbedrijf

Het parkeerbedrijf is primair belast met de uitvoering van beleidsmaatregelen op het gebied van parkeren. Naast het exploiteren van parkeergarages en buurtstallingen, is het parkeerbedrijf verantwoordelijk voor straatparkeren (parkeerautomaten, opdrachtgever handhaving, vergunningverlening, onderhoud en exploitatie). Ook het fietsparkeren is een belangrijk onderdeel van het parkeerbedrijf. Door het aanbieden van voldoende en goed vindbare stallingen, met (en zonder) toezicht, beperken we de overlast van geparkeerde fietsen op straat zo veel mogelijk.

Handhaving
Voor goed werkend parkeerbeleid is parkeerhandhaving belangrijk. Met parkeerhandhaving willen we de stad toegankelijk houden en onveilige situaties voorkomen - door zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar aanwezig te zijn in de wijk en nauw samen te werken met de politie. Wij zijn gastheer, maar als mensen de regels overtreden treden wij stevig op. Wij maken werk van het niet-betalen. Aan de hand van de geconstateerde betalingsbereidheid, zetten wij onze parkeerhandhavers gericht in op locaties en tijdstippen. We handhaven de parkeerregels langs twee wegen: fiscaal (betaald parkeren) en via de Wet Mulder (foutparkeren).

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2017

Beoogd

 2018

Behaald
2018

Betalingsbereidheid bij betaald parkeren

-

90-95%

90-95%

Aantal uren inzet parkeerhandhaving

-

32.000

38.000

Wat wilden we bereiken in 2018?

In onze nieuwe parkeervisie wilden we uitdrukking geven aan een andere manier van denken over de geparkeerde auto. De auto heeft niet langer het ongedeelde primaat over de openbare ruimte. Ook de andere functies van de straat wilden we meer ruimte geven. Daar gaan we in 2019 mee verder door de nieuwe parkeernormen te schrijven. Verder stelden we vast dat geld verdienen niet het eerste doel is van het parkeerbedrijf. We stelden het maatschappelijk effect van ons parkeerbeleid voorop. Dat moeten we echter wel op een bedrijfseconomisch verantwoorde wijze doen.

Ook wilden we in 2018 de P+R-terreinen up-to-date brengen, en moesten we maatregelen treffen om de parkeerregelgeving van de ‘oude’ gemeenten Haren en Ten Boer en die van Groningen zo snel mogelijk te harmoniseren. Ook hebben we voorbereidingen getroffen om om zowel de financiën als de uitvoering van parkeerhandhaving bij één directie onder te brengen. Op die manier kan de Directie Stadstoezicht meer regie krijgen op haar eigen bedrijfsvoering.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Openen P+R Meerstad en investeren in sociale veiligheid / zichtlijnen andere P+R-terreinen;
  • Opheffen parkeerplekken aan bijvoorbeeld het Hoger der A;
  • We hebben de aanbesteding van de scanauto afgerond. Hierdoor kunnen we verder inzetten op digitalisering van onze parkeerhandhaving;
  • Naast fiscale handhaving (niet betalen voor parkeerrechten), hebben wij handhavend opgetreden tegen parkeeroverlast (fout geparkeerde voertuigen, onveilige of overlast gevende situaties);
  • We hebben de voorbereidingen getroffen om zowel de financiën als de uitvoering van parkeerhandhaving bij een directie onder te brengen. Hierdoor krijgt de Directie Stadstoezicht meer regie op haar eigen bedrijfsvoering.

Conclusie

In de Parkeervisie stelden we dat het maatschappelijk belang van ons parkeerbeleid bovenaan staat. Dat betekent dat bepaalde onderdelen van ons parkeerbeleid geld mogen kosten. Zolang daar voldoende maatschappelijke opbrengsten tegenover staan, kan dat. Concreet betekende dat we op sommige plekken besloten om auto-parkeerplekken op te heffen, bijvoorbeeld aan het Hoge der A of aan de Reitemakersrijge. Op sommige plekken kwamen daar fietsparkeerplekken voor terug, op sommige plekken leverde dat een kwalitatief betere openbare ruimte op.

De financiële risico's (zoals minder inkomsten of een lager quotum uit te geven vergunningen in de binnenstad) brengen we steeds per project in kaart. We blijven deze risico’s opnemen in de meerjarenprognose van het parkeerbedrijf, en waar nodig doen we voorstellen om deze risico’s te beperken. Zo besloten we in 2018 op een andere manier met de restwaarde van onze garages om te gaan. Dat beperkt de risico’s aanzienlijk – vooral omdat het parkeerbedrijf intrinsiek al een aantal verschillende (aanzienlijke) risico’s bevat (zoals macro-economische ontwikkelingen, kapitaallasten, infrastructurele aanpassingen, parkeerexploitatie/ bezettingsgraad van de Forumgarage). Ondanks deze risico’s was het financiële resultaat over 2018 (fors) positief, onder andere door een goed resultaat in de Boterdiep- en Damsterdiepgarage.

Verder pasten we, om de garages bij de tijd te houden, de betaal- en toegangssystemen aan in garages Circus en Euroborg. Daar kunnen klanten nu contactloos betalen bij het uitrijden. Op het gebied van P+R investeerden we in sociale veiligheid (betere zichtlijnen, minder bosschages, betere verlichting). Om de stad ook vanuit de oostkant goed bereikbaar te houden openden we een nieuw P+R terrein bij Meerstad.

ga terug