Programma 7: Verkeer

Deelprogramma 7.4: Parkeren

Met het gemeentelijk parkeerbeleid dragen we bij aan een bereikbare, duurzame en aantrekkelijke stad. Daarvoor hanteren we in de Parkeervisie (2018-2025) de volgende uitgangspunten:

  • De openbare ruimte is in beginsel openbaar;
  • We geven meer ruimte aan de straat;
  • We bieden meer maatwerk en flexibiliteit;
  • We kiezen voor duurzaamheid;
  • Geld verdienen is niet het doel.

Aan die uitgangspunten geven we vorm door te sturen op het gebruik, de prijs en de beschikbaarheid van (auto-)parkeervoorzieningen (parkeergarages, buurtstallingen, straatparkeren en P+R), gecombineerd met een uitstekende (digitale) dienstverlening. We bieden maatwerk, zijn flexibel, en kiezen indien mogelijk voor de duurzame optie. Daarbij vragen we ons niet alleen af wat parkeren ons kan opleveren, maar ook wat de openbare ruimte ons waard is. Waar mogelijk geven we ook de andere functies van de straat (spelen, groen, fietsers, voetgangers) de ruimte. Dat gaat soms ten koste van de geparkeerde auto.

Ook fietsparkeren is een belangrijk onderdeel van het parkeerbeleid. Door het aanbieden van voldoende en kwalitatief goede fietsenstallingen proberen we de overlast op straat zoveel mogelijk te beperken.

Hoewel de geparkeerde auto niet ten koste mag gaan van de leefomgeving, vinden we wel dat de stad en de belangrijkste bestemmingen daarbinnen moeten beschikken over voldoende en vindbare parkeervoorzieningen. Door gerichte en adequate parkeerhandhaving beperken we de overlast door geparkeerde auto's.

Wij willen dat:

  • Parkeren een bijdrage levert aan de leefomgeving, met voldoende ruimte voor de andere functies van de straat;
  • Het parkeerbedrijf voor een optimale parkeerinfrastructuur zorgt, afgewogen tegen zowel maatschappelijke als bedrijfseconomische belangen.

Met de volgende indicatoren is de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of eenmaal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald

 2017

Beoogd

 2018

Behaald

2018

% bezetting P+R-terreinen

74%

48%

Gemiddelde cijfer P+R-terreinen

8,1

8,1*

Gemiddelde parkeerdruk in de wijken

62%

61%***

Gemiddelde rapportcijfer parkeergarages

7,9

7,7*

% bewoners dat aangeeft dat parkeerprobleem belangrijkste ervaren probleem is

15%

18%**

* Rapport Parkeren in Groningen, november 2017, I&O research       
** Voorlopige cijfers Wijkenquête 2018
*** Voorlopige cijfers parkeerdrukmeting 2017

.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 12.086

47,9 %

Baten

€ 18.426

89,2 %