Programma 7: Verkeer

7.4.1 Parkeervoorzieningen

We bieden in (en rond) de stad verschillende vormen van parkeren aan. Buurtbewoners parkeren op straat. In wijken met een parkeerregime hebben ze daarvoor een vergunning nodig, in wijken zonder parkeerregime is straatparkeren gratis. Waar mogelijk parkeren bewoners in een buurtstallingsgarage, op eigen terrein of in een parkeervoorziening horende bij hun complex. Dat moedigen we aan door bewoners in voorkomende gevallen uit te sluiten van een vergunning op straat.

Bezoekers aan de stad parkeren in de parkeergarages in de stad (gemeentelijk óf commercieel) of op straat. Door tarifering sturen we richting garageparkeren. Forenzen en andere langparkeerders parkeren op P+R-terreinen aan de rand van de stad. Die P+R-terreinen zijn (zoals alle gemeentelijke voorzieningen) schoon, heel en veilig. Langs (vrijwel) elke invalsweg de stad in komt de reiziger een P+R-terrein tegen. Ook parkeren forenzen op de voorzieningen die de werkgever ze aanbiedt – daarom ontmoedigen we parkeren in de wijken. Door daar een parkeerregime in te stellen voorkomen we overlast en zorgen we dat de ruimte beschikbaar blijft voor bewoners.

In de binnenstad en op het station parkeren fietsers zoveel mogelijk in de verschillende aangeboden stallingen. Op straat proberen we overlast van geparkeerde fietsen zoveel mogelijk te beperken.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2017

Beoogd

 2018

Behaald

2018

Aantal parkeerplaatsen op P+R-terreinen

3.800

3.979

Aantal wijken waarmee een parkeerplan is opgesteld

1

3

Aantal laadpunten voor elektrische voertuigen

95

85 (+15 in procedure)

Aantal laadpunten in gemeentelijke parkeergarages

22 (14 met 22 KwH)

26

Wat wilden we bereiken in 2018?

We wilden de nieuwe parkeervisie afronden in 2018, om daarmee een nieuwe basis te leggen voor ons parkeerbeleid in de komende jaren. Verder wilden we het parkeerproces en de handhaving van het straatparkeren verder digitaliseren. Met parkeerplannen in wijken met hoge parkeerdruk leggen we de basis voor draagvlak voor de invoering van een parkeerregime en beheersen zo de parkeerdruk beter. In deze plannen wilden we rekening houden met de wijkvernieuwingsplannen, zodat het invoeren van betaald parkeren niet alleen over parkeren, maar vooral ook over de kwaliteit van de openbare ruimte gaat, in lijn met de nieuwe parkeervisie. Het op peil houden van de kwaliteit en verduurzamen van onze parkeervoorzieningen is een continue opgave. Een aandachtspunt is een mogelijk hogere parkeerdruk in de wijken en op P+R-terreinen als gevolg van de Aanpak Ring Zuid. De beoogde toename van de bezetting op de P+R-terreinen bleef in 2018 achter door het uitlopen van de werkzaamheden aan de Ring Zuid, en door een te optimistische prognose.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Conclusie

Met de afronding van de nieuwe parkeervisie hebben we het parkeerbeleid van de gemeente Groningen anders gedefinieerd. We stelden daarin onder andere vast dat de openbare ruimte in essentie openbaar is. Dat betekent dat het gebruik van de openbare ruimte voor privédoeleinden, zoals het parkeren van de auto, geld mag kosten. Tegelijk is ons parkeerbeleid er, ook in de nieuwe visie, nog steeds op gericht om de stad goed bereikbaar te houden. Echter, de geparkeerde auto krijgt niet meer per definitie een plek vooraan in de straat: ook de andere functies van de straat (spelen, groen, fietsers, voetgangers) vinden we belangrijk. Ook die moeten een plek krijgen. Dat gaat soms ten koste van de geparkeerde auto.

Voor het straatparkeren hebben we het parkeerproces verder gedigitaliseerd. Daarmee is het gebruiksgemak verder verhoogd. Ook is de aanbesteding van de scanauto afgerond, zodat nu ook onze handhaving (voor een groot deel) digitaal kan plaatsvinden. Waar nodig hebben we plannen gemaakt om de parkeerdruk op straat te reguleren. Zo voerden we een parkeerregime in (delen van) Helpman en aan de Verlengde Hereweg en het Helperplein. Bij de Verlengde Hereweg en het Helperplein leverden we maatwerk door de eerste anderhalf uur gratis aan te bieden. Zo belasten we het winkelend publiek niet. Ook leverden we maatwerk bij het nieuwe TopSportZorgcentrum. Daar losten we dreigende parkeerproblemen op door het parkeerterrein in beheer te geven bij Euroborg N.V., terwijl we de rechten van sportpark-gebruikers borgden.

In de Oosterpoort en Selwerd-Zuid zijn we in gesprek met bewoners over de parkeeroverlast die zij ervaren van forenzen en langparkeerders in hun straten. In deze plannen nemen we de wijkvernieuwingsplannen mee: zo gaat het invoeren van betaald parkeren niet alleen over parkeren, maar vooral ook over de kwaliteit van de openbare ruimte. Dat is geheel in lijn met de nieuwe parkeervisie.

Verder hebben we in 2018 de infrastructuur van onze garages up-to-date gehouden. We bouwden verder aan de Forumgarage. Die openen we in november 2019. Ook maakten we plannen voor grootschalig groot onderhoud aan garage Bleekveld. Dat moet in 2019 plaatsvinden. Het gemiddeld waarderingscijfer voor onze garages was 7,7. Daarnaast hebben we nieuwe stappen gezet in de verdere verduurzaming van onze garages en parkeervoorzieningen. Daarom plaatsten we in 2018 betere (snellere) laadpunten (22kWh), en startten we de uitrol van de nieuwe concessie voor 400 openbare laadpalen in de stad.

Door de vertraging in de aanpak Ring Zuid bleef de verwachte toename van de parkeerdruk in de wijken en van de bezetting van P+R-terreinen uit. Wel nam de parkeerdruk in de wijken aan de rand van betaald-parkeren-gebied toe: het bekende waterbedeffect. Dat blijft een opgave voor 2019 en daarna.

ga terug