Programma 7: Verkeer

7.3.2 Stedelijke bereikbaarheid auto

Ons doel is: Het autoverkeer concentreert zich op het hoofdwegennet, de wijken worden zo min mogelijk belast . In de stad willen we vanuit economische belang een goede bereikbaarheid van alle belangrijke bestemmingen binnen de stad. Daarnaast willen we een leefbare stad zijn, met name in de verblijfsgebieden en de woonwijken.

De doorstroming op de aansluitingen van en naar de ring, de aanrijdroutes, maar ook de doorstroming op de overige hoofdwegen zijn hierbij belangrijk. Voor nu, voor de toekomst, maar zeker ook om de stad bereikbaar te houden tijdens de uitvoering van de grote (infrastructurele) projecten in de stad. Daarom wordt aan deze doorstroming gewerkt, met name aan de oostkant van de stad: de doorstroming van verkeer naar het Universitair Medisch Centrum Groningen, de oostelijke wijken en de binnenstad. Een goede doorstroming op de hoofdwegen zorgt er ook voor dat het verkeer minder vaak kiest voor routes door de wijken. Hierdoor kan de leefbaarheid in de wijken worden gewaarborgd en verbeterd.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2017

Beoogd
 2018

Behaald
2018

Aantal kruisingen dat is aangepakt op het gemeentelijk wegennet

2

2

1

Wat wilden we bereiken in 2018?

De westelijke rotonde bij aansluiting Driebond valt onder het project Sontwegtracé. De werkzaamheden van deze rotonde starten in 2017 en worden afgerond in 2018. Na vaststelling van het plan, starten in 2018 de werkzaamheden aan de aansluiting Zonnelaan - noordelijke ringweg. In 2018 werken we na planvorming toe naar een besluit voor een voorkeursvariant voor de autoverbinding in de Oosterhamrikzone en maatregelen in de omliggende wijken.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Maatregelen nemen ter verbetering van de autodoorstroming tijdens ombouw Zuidelijke ringweg (behorend bij de Netwerkanalyse);
  • Planvorming voor de vervanging van de Gerrit Krolbruggen;
  • Planvorming nieuwe autoverbinding in Oosterhamrikzone en herstructurering van de zone;

Conclusie

De mogelijke komst van een nieuwe auto- en busverbinding wordt gekoppeld aan de herontwikkeling van de gebieden aan weerszijden van het Oosterhamrikkanaal en verbetering van het woon- en verblijfsklimaat in de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk. Naast de verbinding bestaat het uit het fietsvriendelijk maken van de Korreweg, het vervangen van de Gerrit Krolbrug, een plan voor de busbaanbrug over het Van Starkenborghkanaal en verkeersmaatregelen om de doorstroming te verbeteren. In 2018 heeft de raad de voorkeursvarianten vastgesteld en verzocht om een aantal extra onderzoeken en aanvullende plannen. De verdere uitwerking gebeurt in samenspraak met de omgeving.

Het Rijk en regio hebben afspraken gemaakt over een integrale aanpak voor de vaarweg en ook specifiek voor de drie bruggen binnen de gemeente Groningen. Deze aanpak is in november 2018 tijdens het MIRT-overleg met de minister vastgelegd. Het Rijk deelt de noodzaak tot vervanging van de bestaande busbaanbrug en is bereid om het budget voor de twee bruggen te besteden aan de busbaanbrug. Dat betekent dat we voor een meer kosteneffectieve oplossing voor de twee andere bruggen (Gerrit Krolbrug en Paddepoelsterbrug) gaan, om daarmee geld vrij te maken voor een nieuwe multimodale brug als onderdeel van het Oosterhamriktracé. De realisatie van de Gerrit Krolbrug met verwachte oplevering blijft staan op eind 2021.

In 2018 hebben bij de rotondes bij aansluiting Driebond de laatste afrondende werkzaamheden plaatsgevonden, op het planten van enkele bomen na. In 2018 zou het verkeerslicht bij de Bedumerweg-Sumatralaan worden aangepakt. Het verkeerslicht zou vervangen worden door een ander verkeerslicht her te gebruiken. Deze is echter pas in 2019 beschikbaar. Voor de aansluiting Zonnelaan op de noordelijke ringweg is in 2018 de planvorming afgerond en is gestart met de voorbereidingen voor uitvoering. Begin 2019 heeft de aanbesteding plaatsgevonden en in de zomer van 2019 wordt het uitgevoerd.

ga terug