Programma 7: Verkeer

7.3.1 Bereikbaarheid dynamo's auto

Ons doel is: De dynamo's van Groningen zijn bereikbaar met de (vracht-)auto. In de bereikbaarheid van de stad en de dynamo's zijn de wegen die onze gemeente met de regio en de rest van Nederland verbinden belangrijk. De komende jaren neemt de druk op de weg naar verwachting verder toe. Het is onze uitdaging om een goede balans te vinden tussen oplossingen voor de doorstromingsproblemen en het behouden van een leefbare stad. Voor de ring willen we uitbreiding van de capaciteit en verbetering van de doorstroming. Daarnaast streven we naar minder autokilometers tijdens de spits via mobiliteitsmanagement. Ook willen we de capaciteit van de wegen beter benutten met behulp van verkeersmanagement. Binnen 10 jaar willen we alle gelijkvloerse kruisingen in de ring ongelijkvloers maken.

Stedelijke distributie
Onze (binnen) stad is het hart van de Noord-Nederlandse economie en veruit het belangrijkste en grootste verblijfsgebied voor winkels en horeca, en dat zal alleen maar toenemen de komende jaren. De veeleisende consument leeft, werkt en recreëert in de binnenstad. Daarbij hoort een groeiende vraag naar goederen en diensten. Tegelijkertijd willen consumenten en bewoners dat hun leefomgeving leefbaar is en blijft, of zelfs beter wordt. Wij willen een schone en veilige bevoorrading van de binnenstad die goed is voor het ondernemersklimaat en geen hinder geeft aan voetgangers en fietsers die zich ook voortbewegen in die zelfde binnenstad. Om dit te bevorderen is eind 2014 de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES) ondertekend door overheden en bedrijven. Gezamenlijk onderzoeken wij hoe emissievrije bevoorrading van stadskernen in de praktijk gebracht kan worden, zodat in 2025 (zoveel mogelijk) emissievrije stadslogistiek is gerealiseerd.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2017

Beoogd

 2018

Behaald

2018

Aantal gelijkvloerse kruisingen in ringwegen

5

5

5

Aantal experimenten met goederenvervoer

3

2

2

Aantal gerealiseerde spitsmijdprojecten

3

1

2

Wat wilden we bereiken in 2018?

In 2018 zal, na de voorbereidingen van de uitvoering, gestart worden met de uitvoering van de Zuidelijke ringweg. Tijdens de grote verbouwingen van de Zuidelijke ringweg en de spoorzone is de bedoeling van Groningen Bereikbaar om regie te voeren op de planning van de werkzaamheden, een goede communicatie te verzorgen en het gecoördineerd inzetten van mobiliteits- en verkeersmanagement. De eerste verkenning van de Westelijke ringweg wordt in 2017 uitgevoerd en in 2018 afgerond. Vervolgens start de planstudie naar verwachting eind 2018.

Stedelijke distributie

In 2018 startten we de zoektocht naar de wijze waarop we de doelstellingen van de Greendeal ZES zouden kunnen behalen. Dit hebben we onder andere gedaan door in beeld te brengen wat de effectiviteit en efficiency is van de logistieke Hubs. We hebben onderzocht hoe een aantal winkelstraten op deze manier bevoorraad kunnen worden. Daarnaast wilden we een keuze maken voor een digitaal handhavingssysteem voor het venstertijdengebied en de voortrekkersrol van Groningen op het gebied van slimme en gezonde logistiek neerzetten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Ombouwen Zuidelijke ringweg;
  • Deelnemen aan samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar;
  • Verkennen ongelijkvloers maken Westelijke ringweg;
  • Verbeteren verkeerssituatie rondom Martini Ziekenhuis;
  • Oprichten klankbordgroep duurzame stadslogistiek Groningen;
  • Opstellen en ondertekenen convenant duurzame stadslogistiek Groningen;
  • 5 pilots stedelijke distributie binnenstad (venstertijden, hubs, klusbike, etc.);
  • Start van traject voor verduurzaming van de inkoop van facilitaire goederen en diensten;
  • Startconferentie Surflogh.

Conclusie

In 2018 is de grote verbouwing van de zuidelijke ringweg gestart met onder andere het intrillen van damwanden bij de Esperantokruising in het hemelvaart weekend, het in gebruik nemen van de tijdelijke rijbaan en het voorbereiden van het tijdelijke Julianaplein rondom de Braillleweg. De Helperzoomtunnel inschuiven is niet gelukt en ook de zomerstremming voor het intrillen van de damwanden is niet doorgegaan. De commissie Hertogh is door de opdrachtgevers en aannemer Combinatie Herepoort tijdelijk ingesteld met als doel om een dreigende verdere escalatie van het project te voorkomen, belemmeringen en impasses vanuit het verleden op te lossen door middel van procesvoorstellen en de voortgang van het project te bevorderen. Daarbij is het overeengekomen contract uitgangspunt.

Voor Groningen Bereikbaar en Aanpak Ring Zuid was het hemelvaartweekend één van de eerste grote stremmingen. Het verkeer is in goede banen geleid en het is uitgebreid geëvalueerd. Verder heeft Groningen Bereikbaar het programma gericht op werkgevers en werknemers in 2018 volledig uitgerold. Samen met alle andere inspanningen, zoals de spitsmijdprojecten en afspraken met het onderwijs, heeft dit geleid tot vele spitsmijdingen. P+R Meerstad is in 2018 afgerond en geopend.

De eerste verkenning naar het ongelijkvloers maken van de westelijke ringweg heeft geresulteerd in bouwstenen, die aan de omgeving zijn voorgelegd. De verkenning moet leiden tot ruimtelijke, verkeerskundige en financiële kaders. De besluitvorming hierover vindt plaats in 2019 na de gemeentelijke en provinciale verkiezingen. Vervolgens kan gestart worden met de planstudie.

Voor de verkeerssituatie rondom het Martini ziekenhuis is in 2018 onderzoek gedaan in samenhang met de woningbouwontwikkeling op de ALO-locatie. In 2019 worden de resultaten aan de raad voorgelegd.

Stedelijke distributie

Er zijn in 2018 projecten gestart, koplopers bij elkaar gebracht en inmiddels pilots afgerond op het gebied van verduurzaming van stadslogistiek in Groningen. Door onze ambitie uit te spreken komen ook marktpartijen in actie. We hebben in 2018 vijf pilots gestart, waarvan er twee in 2018 zijn afgerond en drie pilots nog doorlopen in 2019. De lessen uit de afgeronde pilots gebruiken we om de volgende pilots en projecten weer slimmer in te steken.
De pilot met camerahandhaving van venstertijden in de binnenstad verloopt niet optimaal: de registratie van ontheffingen is nog onvoldoende en het realiseren van koppelingen tussen verschillende digitale systemen en databases is complexer dan van tevoren ingeschat. Niettemin leren we ontzettend veel van deze pilot waardoor de pilot als zeer waardevol wordt beschouwd.
In 2018 is het Convenant duurzame stadslogistiek Groningen opgesteld en ondertekend. In 2019 gaan we over naar de realisatiefase. De ambities en doelen genoemd in het Convenant willen we onderbrengen bij de juiste directies en afdelingen binnen de gemeente Groningen en/of bij externe partijen.

ga terug