Programma 6: Cultuur

6.1.2 Een sterke basis en ruimte voor vernieuwing

Het grote en diverse culturele aanbod is een van de grote pijlers onder de aantrekkingskracht en economische vitaliteit van de stad Groningen. Deze diversiteit heeft een keerzijde. Het is kostbaar om overeind te houden. Daarnaast is er (financiële) druk vanuit het Rijk en Provincie om de culturele infrastructuur overeind te houden. Hierdoor is er de afgelopen jaren maar beperkt financiële ruimte geweest voor vernieuwing. We willen flexibele ruimte in ons cultuurbudget om onze strategische doelen te behalen. Dit laten we niet ten koste gaan van de instellingen die al jarenlang bij dragen aan het unieke culturele klimaat in onze stad.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2017

Beoogd

 2018

Behaald

 2018

% subsidieaanvragen afgehandeld binnen de daarvoor gestelde termijn (100%)

100%

100%

100%

% benutting van de beschikbare budgetten voor cultuurprojecten

100%

100%

100%

Toegekende aanvragen incidentenbudget - samen met provincie

-

-

75

Afgewezen aanvragen incidentenbudget - samen met provincie

-

-

46

Toegekende aanvragen BAK (amateurkunst)

-

-

92

Afgewezen aanvragen BAK (amateurkunst)

-

-

0

Wat wilden we bereiken in 2018?

 • We wilden zicht hebben op de eerste effecten van het cultuurpijlerschap;
 • We wilden ingaan op de vraag om meer inhoudelijke monitoring;
 • We wilden toewerken naar een zo goed mogelijke positie van onze culturele werkmaatschappijen ten opzichte van het gemeentelijk concern;
 • We werkten verder toe naar de start van het Groninger Forum in 2019.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

 • In samenwerking met de provincie hebben we het Cultuurpijlerschap gemonitord. De provincie heeft hiervoor een extern onderzoek laten uitvoeren. De eerste resultaten zijn positief; de cultuurpijlers werken meer met elkaar en hun achterban samen;
 • De ambities en strategieën in de cultuurnota zijn doorvertaald in te behalen resultaten, effecten en indicatoren in het Programma van Eisen voor de instellingen. Door goede samenwerking tussen cultuurbeleid en contractering voeren we niet alleen het gesprek over 'de cijfers', maar tegelijk ook over de ambities en uitdagingen van de instellingen;
 • Het CBK is verzelfstandigd.

De Oosterpoort & Stadsschouwburg (OPSB)

 • We hebben verder gewerkt aan de interne verzelfstandiging van OPSB, onder meer door een verkenning naar soortgelijke situaties elders in Nederland, zodat het proces in 2019 kan worden afgerond;  
 • We hebben een plan van aanpak gemaakt en budget vrijgemaakt voor het oplossen van de bestaande knelpunten rond brandpreventie, veiligheid, beveiliging en geluidsoverlast bij De Oosterpoort. De uitvoering van dit plan van aanpak wordt in de zomer van 2019 afgerond;
 • Op basis van een inhoudelijke en een ruimtelijke verkenning is besloten tot vervolgonderzoek naar een nieuw muziekcentrum ter vervanging van de huidige Oosterpoort.

Groninger Forum

 • We werkten verder toe naar een succesvolle start van het Groninger Forum door het actualiseren en nader uitwerken van de startbegroting en het Programma van Eisen van het Forum;
 • Er zijn stappen gezet in het onderzoeken van de mogelijke aankoop van het bibliotheekpand Ten Boer, het onderkomen van de bibliotheek Haren is per 2019 eigendom van de gemeente Groningen. We hebben de overgang van de bibliotheken naar de Stichting Groninger Forum per 2019 voorbereid;
 • We zijn een onderzoek gestart naar de haalbaarheid (ruimtelijk en financieel) van de vestiging van het wijkfiliaal Hoogkerk van de Forum-bibliotheek in de (dan uit te breiden) Vensterschool Hoogkerk.

Conclusie

We hebben uitvoering gegeven aan een sterke basis door instellingen en Cultuurpijlers beter te monitoren. Het proces van de interne verzelfstandiging en het onderzoek naar nieuwe huisvesting van de Oosterpoort loopt. De bibliotheekfunctie van het Groninger Forum is versterkt en de startbegroting en het Programma van Eisen zijn verder uitgewerkt.  

ga terug