Programma 2: Economie en werkgelegenheid

2.3.1 Samenwerken met bedrijvenver.

Het georganiseerde bedrijfsleven en de gemeente zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het stimuleren van de economie en de werkgelegenheid in Groningen. Dit heeft geresulteerd in het Convenant Ondernemend Groningen. De convenantpartners stellen middelen en capaciteit beschikbaar voor strategische projecten maar ook gebiedsgerichte projecten. Er wordt gewerkt met een open agenda waarbij iedereen nieuwe initiatieven kan aandragen. De intensieve samenwerking met het bedrijfsleven mondt uit in gezamenlijke projecten en activiteiten. Mede door het Fonds Ondernemend Groningen stimuleert het Groningse bedrijfsleven de tripartite samenwerking en investeren ze in projecten en initiatieven die de economie en werkgelegenheid van de stad versterken.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Indicator(en)

Behaald

 2017

Begroting

2018

Behaald
 2018

Aantal gezamenlijke projecten met bedrijvenverenigingen

>30

>22

30

Wat wilden we bereiken in 2018?

We willen samen met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen gezamenlijke projecten en initiatieven oppakken en de samenwerking verder professionaliseren.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Samen met betrokkenen uitvoering geven aan de aanbevelingen en verbeterpunten naar aanleiding van de evaluatie van het Fonds;
  • Ondersteunen van en samenwerken met de Koepel Economische Agenda en daarmee uitvoering geven aan de ontwikkelopgaven uit het Convenant Ondernemend Groningen;
  • Uitvoeren van gezamenlijke projecten met bedrijfsleven, kennisinstellingen en de gemeente.

Conclusie

Het Fonds is in 2017 geëvalueerd en wordt door alle ondervraagde organisaties en geledingen gewaardeerd en als meerwaarde erkend. De raad heeft het Fonds is voor onbepaalde tijd voortgezet en de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente met het Fonds is verlengd. De eerste verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden ter voorbereiding op de gemeentelijke herindeling.

De Koepel heeft ook in 2018 bijgedragen aan het verbeteren van de samenwerking tussen bedrijvenverenigingen, onderwijsinstellingen en overheden. De Koepel heeft een nieuwe voorzitter gekregen en een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Vanaf eind 2018 wordt er vier keer per jaar een themabijeenkomst georganiseerd. Het eerste thema was in 2018 bereikbaarheid. Op ieder (actueel) thema worden (project)ervaringen, ambities en knelpunten gedeeld.

Daarnaast zijn samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen, organisaties en stichtingen, de gemeente en provincie verschillende projecten uitgevoerd. Voorbeelden van deze projecten zijn; de site Groninger city monitor, het bezoek aan Hannover Messe, Bio-coöperatieve, intellectueel rioolsysteem, projecten die vallen onder 'Energie besparen bij bedrijven' (zie paragraaf 2 duurzaamheid ), 'witte voetjes' en export.

ga terug