Programma 2: Economie en werkgelegenheid

2.2.2 Bevorderen toerisme

We willen meer bezoekers naar de stad trekken die langer verblijven en meer geld uitgeven. Stadsbezoekers en toeristen komen vooral af op de gezellige binnenstad met interessante evenementen en activiteiten. Samen met onze partners en ondernemers werken we aan een aantrekkelijke en gastvrije binnenstad, aan een gevarieerd evenementenaanbod (programma 'Bruisende Binnenstad') en aan de promotie ervan. In dit beleidsveld is ook opgenomen de bediening van de bruggen, de verdeling van aanlegplaatsen voor hotelschepen, plezier- en beroepsvaart en kleine bootjes, inclusief toezicht en handhaving.

Indicatoren zoals het aantal toeristische overnachtingen, aantal binnenstadbezoekers en bezoekerswaardering zijn opgenomen als effectindicator bij deelprogramma 2.2 Aantrekkelijke stad .
Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

 Behaald

2017

Beoogd

2018

Behaald

2018

Aantal overnachtingen op hotelschepen

5.200

5.000

5.450*

Aantal overnachtingen van pleziervaart in gemeentelijke jachthaven**

1.250

1.700

1.116

* We zien dat hotelschepen in trek zijn door een versterking van Groningen als aantrekkelijke overnachtingsstad. Het aantal overnachtingen op hotelschepen neemt dan ook toe.
** Er is een dalende trend te zien in het aantal overnachtingen in de gemeentelijke jachthaven. We verwachten dat deze trend doorzet. Bezoekers kiezen vaker voor comfort en overnachtingen in nabijgelegen particuliere havens met meer faciliteiten.

Wat wilden we bereiken in 2018?

Het gevarieerde aanbod van evenementen en activiteiten willen we in 2018 verder doorzetten zodat nog meer bezoekers naar de stad komen, langer verblijven zodat ze een belangrijke economische impuls geven aan onze stad.  Ook willen de toeristische 'hotspot' Groningen verder stimuleren door samen met ondernemers en andere stakeholders te werken aan de realisatie van recreatieve en toeristische projecten. Verder werken we samen met onze hoteliers aan de versterking van Groningen als aantrekkelijke overnachtingsstad.

Een veilige en vlotte doorstroming van land- en scheepvaartverkeer, waarbij het risico op ongevallen bij de bediening van onze bruggen op afstand zo veel mogelijk is gereduceerd, zowel voor gebruikers van onze bruggen (weg, water) als voor onze brugoperators.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Zorgen voor een gastvrije binnenstad met een gevarieerd evenementenaanbod;
  • Ondersteunen van Marketing Groningen;
  • Faciliteren van ondernemers uit recreatieve en toeristische sector;
  • Versterken van de positie van Groningen als aantrekkelijke overnachtingsstad;
  • We hebben onze bruggen bediend en onderhouden en we hebben de aanlegplaatsen verdeeld;
  • We hebben de (Arbo-technische) veiligheid van op afstand bedienbare bruggen vergroot door een actualisatie van werkinstructies voor brugoperators en de invoering van een nieuw camerasysteem.

Conclusie

We werken samen met onze partners aan een gastvrije binnenstad. In 2018 kwam naar voren dat het voor ondernemers belangrijk is om tijdiger en beter aan te haken bij evenementen, te werken aan een zo goed mogelijke event-spreiding en om in te spelen op behoeftes van specifieke doelgroepen (zoals gezinnen met kinderen). Marketing Groningen heeft samen met de Groninger City club in 2017 en 2018 de toeristische opgaven van de regio verkend. De GCC heeft deze opgenomen in hun binnenstadagenda. In samenwerking met Marketing Groningen hebben zij de Leisure Academie Groningen opgezet. Vanuit de Leisure Academie worden bijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers van de stad en uit de regio. Het doel van de Leisure Academie is het delen van kennis en 'best practices'.

Marketing Groningen heeft in 2018 zijn nieuwe Marketing Strategie voor de komende drie jaren gepresenteerd. Deze strategie zorgt dat de toeristisch een economische marketing en profilering van de stad en regio nog meer samen wordt vormgegeven met de belanghebbenden en geeft meer ruimte aan ad hoc kansen en flexibiliteit.

ga terug