Programma 2: Economie en werkgelegenheid

2.1.3 Samenwerken versterken gericht op kennis en innovatie

Samenwerken in de regio en over de grenzen vormt een belangrijke pijler voor het economische beleid. We willen een sterkere positie van de Groningse regio bereiken in landelijke en Europese netwerken, onder meer om het Groningse innovatiepotentieel voor het voetlicht te brengen en de kansen op externe subsidies en investeringen te vergroten. We verbinden mensen, bedrijven, kennisinstellingen en samenwerkingspartners uit de stad met de regio en slaan ook bestuurlijk de handen ineen richting Den Haag en Brussel.

Wat wilden we bereiken in 2018?

In 2018 continueren we de samenwerking in Noordelijk verband, zowel op gemeentelijk niveau (NG4), in de regio (Regio Groningen-Assen), als op provinciaal niveau (3 noordelijke provincies). We willen Noord-Nederland meer en sterker profileren als aantrekkelijk woon-en werkgebied met een gunstig vestiging- en investeringsklimaat. Alles gericht op het behouden van bestaande werkgelegenheid, het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid, het stimuleren van innovatie en bevorderen van investeringen in onze bedrijven en in ons gebied.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Regelmatig met onze overheidspartners in Noord-Nederland kennis delen, samenwerken in projecten en nieuwe kennis-en innovatieprojecten opzetten;
  • De regionale samenwerking te bevorderen via bijvoorbeeld de Regio Groningen-Assen;
  • Gezamenlijk profileren en optrekken richting Den Haag en Brussel, onder andere op de Wunderline verbinding met Duitsland en digitale transitie;
  • De verbinding te stimuleren tussen ICT, Health, Energie en creatief en waar mogelijk de landelijke aansluiting;
  • Samenwerking gezocht met internationale steden om kennis te delen.

Conclusie

Met onze partnersteden Assen, Emmen en Leeuwarden werken we samen aan de NG4 EU office in Brussel. Na een aantal jaren kunnen we inmiddels concluderen dat we een stevig netwerk hebben opgebouwd in Brussel en als vanzelfsprekende samenwerkingspartner worden gezien door andere regio’s en steden. Ze weten ons te vinden. Naast verschillende activiteiten voor projectontwikkeling, netwerkuitbreiding en promotie van onze innovatieve kennissectoren werkten we in 2018 aan de ontwikkeling van strategische roadmaps voor onder andere de thema’s energie, waterstof en mobiliteit. We voerden lobby op thema’s als de Wunderline verbinding met Duitsland en de onderwerpen digitale transitie en talentontwikkeling.

Met de Noordelijke partners verenigd in het SNN zijn we aan de slag gegaan in de nieuwe Economic Board Noord Nederland. Dit is een vervolg op de Northern Innovation Board, die dus nu is opgeheven. Aan de Economic Board nemen zowel bestuurders van overheden, als van kennisinstellingen als ondernemers deel met het oog op de ontwikkeling van de kenniseconomie en et ecosysteem in het Noorden van Nederland.

In de regionale samenwerking is kennisdeling van belang en het verbinden van stedelijke instellingen aan regionale bedrijven. In dat kader hebben we samen met de Regio Groningen-Assen en het Akkoord van Groningen een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar talentontwikkeling 'talent in de regio' in een onderzoeksverband van verschillende partijen (RUG, Hanzehogeschool, Onderzoek en Statistiek en het Urban Data Center Groningen).
In 2019 werken we verder aan een vervolg.                  

ga terug