Programma 2: Economie en werkgelegenheid

2.1.2 Faciliteren van gezamenlijke (internationale) kennis en innovatie projecten

Samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden nemen we deel aan (Europese/internationale) samenwerkingsprojecten op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie.
Onder andere via deze projecten versterken we onze kennisinfrastructuur en proberen we andere partijen te laten investeren in de Noordelijke economie om te komen tot innovaties om de stad en haar uitdagingen verder te brengen naar de ‘Next City’.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2017

Beoogd
 2018

Behaald

 2018

Aantal ondersteunde grote (Europese) kennisprojecten   

11

> 10

20

Aantal geacquireerde kennisintensieve bedrijven

5

> 4

-

Wat wilden we bereiken in 2018?

We willen in totaal meer dan 10 kennisprojecten ondersteunen in 2018 en meer dan 4 kennisintensieve bedrijven acquireren.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

 • In december 2018 hadden we 12 lopende Europese samenwerkingsprojecten in onder andere de programma’s H2020 en Interreg. Nog eens 9 zijn nog in ontwikkeling of zijn aangevraagd. Een voorbeeld van een groot Europees samenwerkingsproject wast is binnengehaald door de gemeente Groningen is het Making City Lighthouse project. Dit project heeft als doel heeft om beleids- en technische innovaties in te zetten in wijken om deze energiepositief te maken. In dit project werken 34 partners uit Europa samen over Positive Energy districts en wijkaanpak. Groningen vervult in het project de rol van ‘Lighthouse City’; een ‘lichtend baken’ voor andere steden. Voor de Groningse partners samen is ongeveer 7,5 miljoen beschikbaar gekomen voor het project, waarvan voor de gemeente ongeveer 2 miljoen. Het project loopt tot en met 2023;
 • Afgelopen jaar zijn we benaderd door de OECD (samenwerkingsverband van 36 landen voor het geven van economisch advies) om deel te nemen aan het project “The economics and governance of circular economy in cities” waarbij ze een analyse maken over de circulaire economie in Groningen. Hiervoor worden meerdere stakeholders benaderd. Begin 2019 start dit project;
 • Met het project GAS2.0, een publiek-private samenwerking voor het vernieuwen van technisch mbo onderwijs voor de aardgastransitie in Drenthe, Groningen en Friesland, wordt ingespeeld op de ontwikkelingen rondom de gastransitie in de regio. Studenten worden hierin voorbereid op de huidige arbeidsmarkt;
 • Faciliteren, en ondersteunen acquisitie en vestiging van nieuwe bedrijven
  (zie ook 2.2.1 Samenwerken met binnenstadondernemers
  en 2.3 Bedrijvige stad );
 • Ondersteunen van projecten die innovatie in het MKB stimuleren, een voorbeeld project is BioCooperative. BioCooperative is een project waarbij de krachten van een grote en brede groep MKB’ers worden gebundeld, en deze in stelling brengen bij investeerders, instellingen en overheden. De coöperatie wil graag de komende 3 jaren gezamenlijk met de gemeente van steeds grotere toegevoegde waarde zijn. Dit in formulering, uitvoering en waarborging van economische impact en werkgelegenheid in de bio-economie in stad en regio;
 • Afgelopen jaar hebben we ons hard ingezet het thema Waterstof. Een consortium van onderwijs, semioverheid, bedrijven en samenwerkingsverbanden zijn van plan het initiatief 'Waterstof Booster' op te zetten. Hier wordt een open Noord-Nederlands innovatie ecosysteem neergezet waaraan iedere industrie, MKB-er, overheid of kennis- en onderwijsinstelling mee kan doen;
 • Samen met bedrijven en kennisinstellingen hebben we de strategische economische agenda voor Healthy Ageing verder uitgewerkt en meerdere projecten geïnitieerd. Door onze bijdrages draagt de gemeente bij aan het gezond ouder worden. Een van deze projecten is de ontwikkeling van een innovatieve diagnostische test voor de screening naar baarmoederhalskanker in een laboratoriumomgeving en validatie ervan door de Notified Body (door een overheid aangewezen keurings- of testinstituut);
 • Het project 'Groningen Digital City' is verder doorgezet met als uitvoerende team het Digital Office Groningen, een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Er worden verschillende kennisprojecten op het snijvlak IT/digitaal, innovatie en MKB ondersteund. Onder andere het jaarlijks organiseren van de grootste Blockchain Hackaton van de wereld. Er is veel aandacht besteed aan het (inter)nationaal op de kaart zetten van Digitale stad Groningen. Hiervoor is een praatplaat ontwikkeld waarop het ecosysteem en de uitdagingen van de IT-stad worden weergegeven. Er is ook samenwerking gezocht met de Rijksoverheid om MKB’ ers vooruit te helpen op het gebied van IT (Roadmap Digitalisering MKB). Partijen binnen de IT-sector in de stad weten elkaar in toenemende mate beter te vinden. Meer overkoepelende initiatieven worden opgericht, zoals de Digital Society Hub en Groningen Digital Business Center. Hierdoor verandert de rol van het Digital Office. Met alle partijen op het gebied van digitaliseren zal in 2019 het project Groningen Digital City verder worden ontwikkeld.

Conclusie

Kennis en innovatie vormen een belangrijke pijler voor de Groningse economie. De kennisinstellingen zijn van groot belang als werkgever, kennismakelaar en magneet voor talent. Groningen beschikt over sterke kennisclusters, een goed vertegenwoordigd en gretig midden- en kleinbedrijf en een cultuur van samenwerking met alle belanghebbenden. In 2018 hebben we met verschillende stakeholders gesproken over de toekomst van de Groningse kenniseconomie, hier is het verslag Bouwstenen kenniseconomie en innovatie Groningen uit voortgekomen.

We hebben onze inzet op Europese projectverwerving verstevigd en  meerdere (internationale) kennisprojecten ondersteund. Samen met bedrijven en kennisinstellingen hebben we op verschillende thema's en in verschillende sectoren projecten geïnitieerd en hebben we ons als regio duidelijk geprofileerd.

ga terug