Programma 2: Economie en werkgelegenheid

2.1.1 Samenwerken. met kennisinstellingen

We willen dat kennisinstellingen, bedrijven en overheden samen optrekken en een belangrijke bijdrage leveren aan (nieuwe) innovatieve werkgelegenheid. Daartoe werken we in het ‘Het Akkoord van Groningen’ samen met de Rijksuniversiteit Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), de Hanzehogeschool Groningen en de provincie Groningen (vanaf 2018 volwaardig lid) en vanaf 2019 de mbo-instellingen. Ook verscheidene bedrijven haken met regelmaat bij de stuurgroep aan. Daarbij zetten we Groningen steviger neer als internationale kennisstad en centrum van innovatie. De speerpunten en doelstellingen voor 2018-2022 zijn vastgelegd in de nieuwe 'Strategische agenda Akkoord van Groningen 2018-2022, Verbinden en Opschalen'.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of éénmaal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2017

Beoogd

 2018

Behaald

2018

Positie op International Student Barometer ten opzichte van andere Nederlandse universiteiten

1

-

-

Academic Ranking of World Universities (Shanghai Ranking)

59

-

66

U-Multirank: World University Rankings

5

-

3

EZ Benchmark topcampussen Nederland

-

Top 8

1

Wat wilden we bereiken in 2018?

De belangrijkste doelen van het Akkoord van Groningen in 2018 waren:

 • Het aantrekken van nieuwe bedrijven en studenten door middel van promotie van Groningen;
 • Het verblijfsklimaat voor internationals in de stad verbeteren;
  Zie beleidsveld 2.1.4 (Inter)nationaal Promoten van onze kennissectoren
 • Het verhogen van de kenniscirculatie tussen kennisinstellingen, overheid en burgers door het ontwikkelen van proeftuinen, innovatiewerkplaatsen en masterclasses;
 • De MBO-instellingen betrokken houden op relevante thema’s en projecten;
 • Vergroten van de employability van studenten voor de Noordelijke arbeidsmarkt;
 • Erkenning van de Campus Groningen als volwassen topcampus;
 • De samenwerking van de Groningse Healthy Aging Agenda versterken .

Wat hebben we hiervoor gedaan?

 • Met de oprichting van City Central is een hub gecreëerd met als doel om nieuwe (internationale) bewoners te verbinden met de stad. Zodat deze nieuwe bewoners kunnen integreren, bij kunnen dragen en zich thuis kunnen voelen. Ook het culturele platform Here&Now maakt hier onderdeel van uit;
 • Stichting TalentWeb Groningen bleef ook in 2018 een enthousiaste groep jonge talenten vanuit verschillende niveaus en opleidingen. We hebben het startevent van Talent Web ondersteund, waarbij de groep talenten is bezig geweest met een case omtrent talentontwikkeling voor verschillende stakeholders;
 • In maart 2018 is de Aletta Jacobs School of Public Health opgericht, waar de verbinding wordt gezocht tussen onderzoek, onderwijs en valorisatie op het gebied van Healthy Ageing. Groningen timmert aan de weg met het streven naar een eerste Rookvrije Generatie. Ook streven onderzoekers en beleidsmakers ernaar om van Groningen een zogenaamde Blue zone te maken;
 • Groningen heeft samen met Rotterdam het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) in 2017 binnengesleept. In 2018 is dit VN klimaat instituut geopend door Ban Ki Moon, voormalige secretaris generaal van de VN;  
 • Centrum WIJS heeft zich uitgebreid, en bleek onder andere volgens de City Deal 'Kennis Maken' een succesvolle formule om studenten van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen meer te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken;
 • In november 2018 is de rapportage Talent in Regio uitgebracht waarin de huidige informatiebronnen betreffende vraag en aanbod van talent op de arbeidsmarkt in beeld is gebracht;
 • International Welcome Center North (IWCN) is één van de succesvolle projecten door het Akkoord van Groningen geïnitieerd. In dit project werken het ministerie, de gemeente, de akkoordpartners en stichting Connect International samen voor bedrijven en internationals in Noord Nederland. Inmiddels werkt IWCN voor 3 provincies, 14 gemeenten een 180 bedrijven in noord Nederland. De groepen kennismigranten met familie, internationale startups en internationale afgestudeerden zijn veel harder gegroeid in Noord Nederland, dan verwacht. De toestroom van internationals neemt daarnaast ieder jaar verder toe. Zij worden daarbij ondersteund en geholpen door IWCN, die inmiddels op een groot bereik en enthousiasme mag rekenen bij organisaties en internationaal talent.

Conclusie

Ook in de nieuwe strategische agenda van het Akkoord van Groningen blijft de focus op het actief sturen en ontwikkelen van de thema's Healthy Ageing en Energie. Een nieuw thema is Digital Society. Daarnaast zijn er een aantal randvoorwaardelijke thema’s benoemd. Dit zijn: Talentontwikkeling, Innovatie, Jongerenhuisvesting, Lobby, Internationalisering en Marketing & Communicatie. Het uitwerken van deze thema's resulteert in concrete projecten met zowel korte als lange ontwikkeltijden.

De Campus Groningen is het centrum voor innovatie, onderzoek en bedrijvigheid in Noord-Nederland. In nog geen zes jaar tijd is de campus gegroeid naar een van de grootste volwassen campussen van nationaal belang in 2018 (rapport BCI 2018).

ga terug