Programma 1: Werk en inkomen

1.1.2 Werk

In 2018 was ons doel om iedere werkzoekende actief passende ondersteuning op weg naar (betaald) werk te bieden. Mensen die niet op eigen kracht betaald werk konden vinden, ondersteunden we met de mogelijkheden die de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening ons bieden. We onderscheiden de volgende groepen:

 • Mensen waarvan we verwachten dat ze relatief gemakkelijk aan het werk komen. Hen ondersteunen we op hoofdzakelijk collectief en op afstand (e-coaching/digitaal);
 • Mensen die niet op eigen kracht een reguliere baan kunnen vinden of uitoefenen, bieden we individuele begeleiding op maat en helpen we aan (aangepast of begeleid) werk;
 • Mensen die niet in een normaal arbeidsritme kunnen functioneren, begeleiden we naar maatschappelijke deelname of beschut werk;

Jongeren zonder startkwalificatie leiden we zo veel mogelijk terug naar school (zie ook ‘programma 3: Voorkomen schooluitval ').

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2017

Begroting 2018

Behaald

 2018

Aantal personen dat uitstroomt naar regulier werk

1.054

1.100

998

Aantal personen met een uitkering dat parttime inkomsten uit arbeid heeft

2.700

Stijging

2.451

Aantal personen dat gedetacheerd is (intern, extern en ondersteunend werkzaam)

742

700

693

Aantal personen dat werkzaam is op een begeleid werken plek

116

116

105

Wat wilden we bereiken in 2018?

De economie draait op volle toeren en onze grootste opgave op het gebied van 'Werk' in 2018 (maar ook 2019) was om daar de meer kwetsbare groepen mensen ook van te laten profiteren. In de begroting voor 2018 schreven wij op dat door de groei van de economie en het grote aantal beschikbare vacatures, meer mensen zelf op eigen kracht een baan kunnen vinden. De mensen die wel onze ondersteuning nodig hebben, hebben vaak een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
We streefden in 2018 naar een stijging van het aantal plaatsingen door de brancheteams. Naast uitstroom naar werk was ook een belangrijk doel dat mensen parttime inkomsten uit arbeid (loondienst of ondernemerschap) verwerven. Dit vanuit de gedachte dat het een eerste stap kan zijn richting volledige uitstroom. Maar ook als dit niet tot uitstroom leidt, vinden we het belangrijk dat mensen werken als dat kan. Bovendien leidt dit tot een besparing op de uitkeringslasten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

 • We zetten in op de opleiding en toeleiding naar werk in kansrijke sectoren als ICT, Zorg, Bouw & Techniek en Klant Contact Centre (KCC) werk. Dit doen we individueel, maar ook groepsgericht. Hierbij gaat het vaak om partnerschappen met werkgevers en nemen we een faciliterende rol in;
 • Door middel van de Keuzecarrousel lieten we veelal jonge werkzoekenden en baanveranderaars ontdekken waar hun hart ligt door kennis te maken met werk bij bedrijven in kansrijke sectoren (bijvoorbeeld lasser, schilder, elektro-installatiemonteur et cetera);
 • In samenwerking met Werk In Zicht zijn we diverse omscholingstrajecten gestart waarbij werkzoekenden met een MBO-3 achtergrond omgeschoold worden als verzorgende IG-er (Individuele Gezondheidszorg), een beroep waar veel vraag naar is;
 • Begeleiding naar regulier werk, waaronder scholing, opleiding en trajecten (zowel individueel als groepsgericht);
 • Effectief matchen op werk: het inzetten van instrumenten die leiden tot een match op werk en inzet op jobcoaching ten behoeve van het behouden van werk ;
 • Mensen begeleiden richting parttime werk (loondienst of ondernemerschap).
 • We hebben verschillende markten georganiseerd in de wijken waar we ons aanbod op het gebied van werk en participatie onder de aandacht hebben gebracht. We hebben aansluiting gezocht bij het aanwezige aanbod in de wijken;
 • Via de coaches Meedoen en Kansen in Kaart hebben we de verbinding gelegd tussen dienstverlening in de wijken en de centrale dienstverlening op het Harm Buiterplein en de Peizerweg;
 • Met Bijstand op maat onderzoeken we of het geven van meer vertrouwen en regie leidt tot meer arbeidsinschakeling en meedoen;
 • Via iederz hebben we SW-medewerkers gedetacheerd bij reguliere bedrijven;
 • We hebben medewerkers begeleid op een begeleid werken plek bij reguliere werkgevers;
 • Oud beschut werk ingezet voor medewerkers die terugstromen uit een detachering of begeleid werken plek.

Conclusie

De uitstroom naar werk is lager uitgekomen dan verwacht. In 2018 stroomden 998 bijstandsgerechtigden uit naar regulier werk. Net zo als vorig jaar profiteren we wel van de aantrekkende economie, maar we zien dit niet direct terug in het aantal mensen dat uitstroomt naar werk. Mensen vinden op dit moment meer op eigen kracht werk en hoeven dan geen beroep te doen op de bijstand. De groep mensen in de bijstand die goed te bemiddelen is richting werk, is uitgestroomd. Tegelijkertijd zien wij dat de huidige populatie bijstandsgerechtigden een grotere afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Dit vraagt om intensievere en langdurigere ondersteuning. De komende jaren zal dit ook zo blijven. Zoals hierboven en onder het beleidsveld 'Arbeidsmarktbeleid' weergegeven, hebben we veel inzet gepleegd om toch de afstand van mensen naar werk te verkleinen.

Bij het aantal bijstandsgerechtigden met deeltijdwerk zien we een daling in plaats van de beoogde stijging. Wat de daling veroorzaakt kunnen we niet zeggen. De definitie die we hanteren is namelijk erg breed. Met deze indicator rapporteren we over alle mensen die op enig moment in een jaar parttime inkomsten uit arbeid hebben gehad. Ook mensen die dit op eigen kracht hebben gedaan. In de begroting 2019 hebben we de definitie van deze indicator daarom verfijnd naar mensen die met onze ondersteuning parttime inkomsten verwerven. We hebben ook dit jaar weer stevig ingezet op zowel parttime ondernemen als parttime in loondienst werken.  

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 kunnen mensen niet meer instromen in de SW. Het was de verwachting dat het aantal medewerkers in de SW dat gedetacheerd is of ondersteunend werkt zou dalen naar ongeveer 700 eind 2018. Met 693 mensen in dergelijke dienstverbanden, liggen we hiermee op schema. De verwachting voor eind 2018 was dat het aantal SW-medewerkers op een begeleid werken plek zou zijn gedaald naar 116. Het aantal is uitgekomen uit op 105 mensen. In plaats van een plek op grond van de SW kunnen mensen op een afspraakbaan geplaatst worden of in een nieuw beschut baan (nieuwe instroom).

ga terug