Programma 1: Werk en inkomen

1.1.1 Regionaal arbeidsmarktbeleid

Op een goed werkende arbeidsmarkt zijn vraag en aanbod in balans; nu en in de toekomst. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij werkgevers, werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen. Als gemeente hebben wij de rol van actieve initiatiefnemer en ondersteuner van de samenwerking tussen deze (sociale) partners. Wij richten ons arbeidsmarktbeleid zowel op de stad als op de regio.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2017

Begroting
 2018

Behaald

 2018

Aantal plaatsingen door brancheteams

652

700

760*

Aantal plaatsingen of plekken gerealiseerd door Social Return On Investment (SROI)
 in de arbeidsmarktregio

867

1.000

716

Aantal gerealiseerde afspraakbanen in de arbeidsmarktregio

3.044

1.948

3.532**

*Naast de reguliere plaatsingen hebben we ook nog plaatsingen gerealiseerd via het project Parttime inkomsten en uitkering.   
**Tot en met het derde kwartaal van 2018

Wat wilden we bereiken in 2018?

Het afgelopen jaar hebben wij hard gewerkt aan de verbetering van de arbeidsmarktpositie van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Ons doel was (en blijft) om de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen. Dit wilden wij in 2018 bereiken door in te zetten op een goed functionerende regionale arbeidsmarkt met meer werkgelegenheid voor groepen die nog niet voldoende profiteren van de bloeiende economie. Het gaat hierbij om kwetsbare jongeren zonder startkwalificatie, laaggeschoolden, oudere langdurig werklozen, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders. Zij hebben extra hulp en ondersteuning nodig bij het vinden van werk. Naast deze groepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, richten wij ons vanuit onze dienstverlening vanzelfsprekend ook op de mensen met een kortere afstand tot de arbeidsmarkt en helpen wij met e-coaching de mensen aan het werk die het bijna geheel op eigen kracht redden.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • We hebben in samenwerking met een groot aantal partners in de arbeidsmarktregio het 1000-banenplan tot uitvoering gebracht. Dit plan is gericht op het opleiden en matchen op werk van minimaal 1000 mensen voor de bouw en technieksector in het aardbevingsgebied. Het plan loopt tot 2022;
  • We werkten aan de realisatie van onze doelstellingen op het gebied van de afspraakbanen. Dit doen we onder andere door vanuit het A-team (Afspraakbanenteam) een aanjagende, faciliterende en ondersteunende rol richting werkgevers te vervullen. Ook deden we dit door job-coaching op de werkplek in te zetten; op deze manier ontvangt de nieuwe werknemer de juiste begeleiding en de werkgever de passende ondersteuning om de werknemer zo goed mogelijk te laten aarden in de organisatie;
  • We benutten de mogelijkheden om bij onze inkoop-en aanbestedingsopdrachten SROI in te zetten;
  • We speelden binnen regionaal verband in op mogelijkheden om met grotere werkgevers slimme samenwerkingsverbanden aan te gaan om grotere groepen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een baan te kunnen bieden;
  • we stimuleerden het sociaal ondernemerschap in de gemeente en regio, dit deden we onder andere door een financiële en inhoudelijke bijdrage te leveren aan de Social Impact Day Noord in de Oosterpoort op 17 oktober;  
  • We organiseerden in samenwerking met de arbeidsmarktregio een groot Werkfestival op het Suikerunie terrein in Groningen (31-10-18). Op deze grootste banenmarkt van het Noorden presenteerden 300 werkgevers zich en waren ruim 11.334 bezoekers aanwezig. Op de dag zelf werden er 4600 vervolgafspraken gepland;
  • We reikten tijdens het Werkfestival de Diversiteitsprijs 2018 uit aan Martinizorg. Met de Diversiteitsprijs beogen we de diversiteit op de werkvloer en binnen organisaties te bevorderen;
  • We werkten ook in 2018 verdere aan goede aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt. Dit deden wij onder andere door middel van Route Arbeid, Route Entree, de doorontwikkeling van de Boris methode en het regionale project 'Sluitende aanpak werkzoekende jongeren' waarbij we kwetsbare jongeren richting school of werk begeleiden, afhankelijk van hun behoeften en mogelijkheden;
  • Via kansrijkberoep.nl brachten we werkzoekenden in aanraking met kansrijke beroepen (zoals bijvoorbeeld medewerker klant contact, timmerman, monteur zonnepanelen, schilder en elektromonteur) en matchen we werkzoekenden en werkgevers in deze kansrijke sectoren met elkaar;
  • We voerden een haalbaarheidsonderzoek naar de basisbaan uit.

Conclusie

Zoals hierboven ook aangegeven, is er nog steeds sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Het afgelopen jaar hebben we ingezet op het verkleinen hiervan. Dit deden we op allerlei manieren die hierboven te lezen zijn. We concluderen dat we hierin belangrijke stappen gezet hebben, maar dat de opgave groot is en dat we hier ook in 2019 vol op moeten blijven inzetten. We zien dat we succesvol zijn als het gaat om de plaatsingen van de brancheteams; we hebben onze doelstelling ruimschoots behaald. Naast de reguliere plaatsingen, hebben we bovendien vanuit het project Parttime inkomsten en uitkering ook nog eens 70 kandidaten kunnen plaatsen.
Het aantal plaatsingen door middel van SROI blijft achter bij de beoogde doelstelling; we realiseerden 716 plaatsingen. We hebben de doelstelling van 1000 niet behaald. Op het moment dat we het getal 1000 in de begroting opschreven, hadden we nog niet het exacte beeld van het aantal aanbestedingen waarop SROI gerealiseerd zou kunnen worden.
Onze regionale doelstelling op het gebied van de afspraakbanen hebben we, zoals blijkt uit de cijfers, ruimschoots behaald. Over het succes van het hoge aantal afspraakbanen in onze regio informeerden wij uw raad middels de collegebrief 'Realisatie en actuele ontwikkelingen afspraakbanen' (kenmerk: 6934597). Hieruit bleek dat werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen, dat wij stevig investeren in een goede werkgeversdienstverlening en dat er in onze arbeidsmarktregio sprake is geweest van een forse groei van het aantal detacheringen Wsw in de vorm van afspraakbanen.

ga terug