Programma 10: Veiligheid

10.2.2 Problematische jeugdgroepen

Jeugdgroepen kunnen in wijken voor overlast zorgen. Het gaat in deze groepen vaak om kwetsbare jongeren. Wij willen de overlast verminderen en bestrijden en tegelijkertijd de jongeren ook perspectief bieden, voorkomen dat zij opnieuw in de fout gaan en hun weerbaarheid verhogen. Wij hanteren hiervoor de aanpak problematische jeugdgroepen, die wij samen met onze lokale partners inzetten bij de eerste signalen van het ontstaan van een problematische jeugdgroep. Wanneer een dergelijke groep is ‘afgeschaald’ houden wij de risicojeugd in beeld.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2017

Beoogd
 2018

Behaald
2018

Aantal opgestarte begeleidingstrajecten voor jongeren door het Veiligheidshuis*

54

100

89

*dit betreft het aantal trajecten verbonden op problematische jeugdgroepen.

Wat wilden we bereiken in 2018?

  • Een afname van het aantal problematische jeugdgroepen en het vroegtijdig signaleren, aanpakken en doorverwijzen van jongeren (en hun ouders) die dreigen af te glijden naar overlast-gevend gedrag en criminaliteit;
  • De ervaringen die wij in 2017 en 2018 hebben opgedaan in de wijken Paddepoel, Selwerd en Beijum vertalen naar een blauwdruk voor de aanpak problematische jeugdgroepen in alle Groninger wijken;
  • Het trainen van de bij de aanpak betrokken medewerkers in de Plus Min Mee methodiek in die wijken die voor het eerst met een problematische jeugdgroep te maken krijgen;
  • De beweging om de methodiek straathoekwerk in een aantal wijken te verruilen voor de kwalitatief sterkere methodiek van de jongerenstraatcoaches verder uitbouwen (halverwege 2019 volgt de evaluatie).

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Het inzetten van de aanpak problematische jeugdgroepen inclusief de Plus Min Mee methodiek in alle wijken waar dat nodig was. Zie paragraaf 1 integraal Gebiedsgericht werken;
  • Het landelijke 7-stappen model vertalen naar de lokale situatie, waardoor een eigen Groninger model ontstaat dat toepasbaar is op alle wijken waar zich eventueel jeugdgroepen vormen;
  • Het in beeld houden van risicojeugd bij het Veiligheidshuis door de coördinator Jeugd en inzetten op risicojeugd overleggen in een aantal wijken. Hiermee brengen we jongeren eerder in beeld en voorkomen we (in sommige gevallen) het ontstaan van een nieuwe jeugdgroep;
  • Inzetten van het straathoekwerk/jongerenstraatcoaches en Halt voor preventieve activiteiten.

Conclusie

De aanpak is succesvol gebleken. Wij hebben goed zicht op de jeugdgroepen en de individuele jongeren uit deze groepen en hun gezinnen. Als de beoogde resultaten uit het plan van aanpak zijn behaald en er dus geen sprake meer is van een problematische jeugdgroep, dan beëindigt de lokale vierhoek (lokale driehoek plus de wethouder jeugd) de aanpak. Wij houden de individuele jongeren via de wijkagent en het WIJ-team in beeld en daar waar nodig zetten wij de interventies gericht op de jongere zelf en eventuele gezinsregie voort. Het beëindigen van een aanpak betekent vaak niet dat de onderliggende problematiek is verdwenen. Hiervoor is blijvend aandacht nodig.

ga terug