Programma 8: Wonen

8.5.1 Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Samen met de corporaties zetten we ons in voor voldoende betaalbare woningen voor mensen met lagere inkomens. We maken met de corporaties afspraken over nieuwbouw, verkoop en sloop. Daarbij zetten we in op een zo helder mogelijke verdeling van huurwoningen, met zo min mogelijk regels. We willen dat het aantal mensen dat een sociale huurwoning krijgt toegewezen gaat stijgen. Ons streven is dat er in ieder geval jaarlijks 10% van de totale voorraad van 36.000 woningen vrijkomt.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2017

Beoogd

 2018

Behaald
2018

Aantal uitgeponde (verkochte) sociale huurwoningen naar type

174

231

152

Daarnaast verantwoorden we onder dit beleidsveld voor zover bekend zijn de volgende wettelijke indicatoren. Indien er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator

2015

2016

2017

2018

Gemeentelijke woonlasten éénpersoons-huishoudens (bedragen x 1 euro)

 639

 650

 649

658

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens (bedragen x 1 euro)

 737

 748

 745

755

Wat wilden we bereiken in 2018?

We zetten in op een minimale slaagkans van 10%. Naar verwachting is 2018 echter het eerste jaar waar Patrimonium haar aanbod aanbiedt via Woningnet in plaats via bemiddeling. Dit zal zorgen voor een (fors) lagere slaagkans. Bij het aanbieden via bemiddeling is de slaagkans namelijk 100%.
We zetten in op een zo hoog mogelijke slaagkans door continue te kijken of de huidige woonruimteverdeelsystematiek afdoende werkt en daar waar nodig aan te passen. In 2018 willen we hiervoor gaan werken met een aantal experimenten. Verder spreken we via de prestatieafspraken af op welke wijze de corporaties investeren in de sociale huurvoorraad.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In de prestatieafspraken hebben we afspraken gemaakt over nieuwbouw, sloop en verkoop van woningen. De woningvoorraad is in 2018 toegenomen van 38.293 naar 39.400 sociale huurwoningen. Hierbij gaan we uit van het aantal woningen in 2017 in plaats van het beoogde aantal woningen voor 2018. Het verlagen van het aantal te verkopen woningen heeft onder andere aan de netto-ontwikkeling bijgedragen.
In plaats van wat in de begroting is aangegeven zetten we in op een hogere slaagkans, namelijk een gemiddelde slaagkans van rond de 30%. Dit is lager uitgevallen, zoals al vooraf aangegeven, omdat Patrimonium is toegevoegd aan het woonruimteverdeelsysteem. Corporaties bieden nu alle woningen op één plek (Woningnet) aan. Daarnaast zijn we gestart met de uitvoering van een aantal experimenten om de woonruimteverdeling te verbeteren. De experimenten gaan over het meer kansen bieden aan starters, ruimte voor gezinnen en huisvesten van kwetsbare groepen.

Conclusie

De sociale huurvoorraad is in 2018 toegenomen. Daarnaast werken corporaties nu wel met één woonruimteverdeelsysteem. Hierin zijn ook stappen gezet om de woonruimteverdeling slimmer in te richten en hiermee de beschikbaarheid voor met name gezinnen, kwetsbare groepen en starters te verbeteren.  Dit blijft ook een belangrijk aandachtspunt voor 2019.

ga terug