Hoofdstuk 4. Voorzieningen

Hoofdstuk 4.2 Toelichtingen op voorzieningen

omschrijving

Doel

Saldo          31-12-2018

Toelichting mutaties

Beoordeling
 niveau

Ambulancedienst

Deze voorziening dient voor het opvangen van kosten die voortvloeien uit de saneringsprocedure, die met het indienen van een saneringsaanvraag in december 2002 is ingezet.
Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1a BBV

0

De voorziening is ingezet voor de dekking van het verschil tussen salarissen ambulancepersoneel, de detacheringsvergoeding van de RAV (Regionale Ambulance Voorziening) voor actief personeel en rijksvergoeding voor in-actief personeel. De voorziening was gevormd vanuit van derden ontvangen gelden. Er is 64 duizend euro onttrokken in verband met afrekeningen over voorgaande jaren en de kosten die niet door de RAV en het Rijk worden vergoed.

N.v.t.

Reorganisatie

Deze voorziening dient ter dekking van kosten voor boventalligheid als gevolg van reorganisaties, bijvoorbeeld de vorming van de SSC
Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1a BBV

4.212

De hoogte van de voorziening is overeenkomstig het bestaande beleid per 31 december opnieuw bepaald. Dit heeft geleid tot een toevoeging van 972 duizend euro. De onttrekking van 971 duizend euro heeft betrekking op frictiekosten. De vrijval van 770 duizend euro wordt veroorzaakt doordat een aantal boventallige medewerkers niet meer in dienst zijn van de organisatie. 

Voldoende

Pensioenen wethouders

Deze voorziening dient voor de dekking van  pensioenlasten van voormalig wethouders (voor 2006) Waarschijnlijk zal er  in de komende jaren een landelijk fonds voor pensioenen wethouders in het leven worden geroepen. Ten behoeve van de pensioenvoorziening van wethouders die ingaande 2006 politieke ambtsdragers zijn/waren, is een verzekeringspolis afgesloten.
Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1a BBV

4.657

De onttrekking van 68 duizend euro heeft betrekking op premie-uitkeringen. De toevoeging van 355 duizend euro is het gevolg van een nieuwe  berekening van de pensioenen wethouders.

Voldoende

Wachtgeld wethouders

Deze voorziening dient voor de dekking van  wachtgeld- verplichtingen van  oud- wethouders.
Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1a BBV

292

De toevoeging van 292 duizend euro heeft betrekking op de dekking van wachtgeld- verplichtingen van voormalige wethouders. 

Voldoende

Casusregie

Opvangen frictiekosten van voormalig medewerkers Bureau jeugdzorg.
Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1a BBV

913

De onttrekking van 437 duizend euro heeft betrekking op de dekking van frictiekosten voormalige medewerkers jeugdzorg. Er heeft een toevoeging van 10 duizend euro plaatsgevonden.

Voldoende

Riolering vervangingsinvesteringen

Spaarbedragen voor toekomstige investeringen
 mogen in het riooltarief worden opgenomen als de eerste aanleg van uitbreidingsinvesteringen in de grondexploitatie is gedekt.
Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1d BBV

1.913

In 2018 is conform GWRP 2,2 miljoen euro toegevoegd aan de voorziening. Er is 3,3 miljoen euro onttrokken voor de afboeking van de boekwaarde. Daarnaast is 321 duizend euro als resultaat exploitatie 2018 toegevoegd aan de voorziening

Voldoende

Riolering groot onderhoud

De voorziening is bedoeld als dekking van
het onderhoud op de langere termijn zoals herijking overstortmuren, inmeten
rioolstelsel, uitbaggeren, et cetera.
Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV

122

De kosten van groot onderhoud aan riolering worden met deze voorziening geëgaliseerd. In 2018 is een bedrag van 96 duizend euro resultaat toegevoegd aan de voorziening. 

Voldoende

Afvalstoffenheffing

Het opvangen van prijsschommelingen in het tarief van de afvalstoffenheffing.
Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 2 BBV

2.859

Na de onttrekking van 947 duizend euro in 2018 is de stand per 1 januari 2019 2,859 miljoen euro. Gestreefd werd naar een stand per 31/12/2021 van 1,7 miljoen euro (8% van de opbrengst). Dat is een niveau waarbij onvoorziene kostenontwikkelingen nog goed opgevangen kunnen worden. Bij jaarlijkse onttrekkingen kan dit worden gerealiseerd. In de begroting 2019 is de onttrekking op 700 duizend euro geraamd.In 2022 zal een nieuw afvalverwerkingscontract naar verwachting leiden tot lagere afvalverwerkingskosten. Het uitgangspunt was om met de jaarlijkse onttrekkingen aan de voorziening aan te kunnen sluiten op de situatie in 2022 zodat het nieuwe afvalverwerkingscontract niet zou hoeven te leiden tot een grote tariefverandering in 2022.Naar aanleiding van de herindeling zullen de tarieven van Groningen, Haren en Ten Boer worden geharmoniseerd. Het is de bedoeling dit in principe bij de begroting 2020 te realiseren, dan wel uiterlijk in 2021. Daarbij moet er echter eerst een antwoord komen op de vraag: wel of geen diftar.Besluiten hierover zullen leiden tot een heroverweging op de beoordeling van het niveau van de voorzieningen en de onttrekkingen.

Voldoende

Afkoop onderhoud begraafplaats

Deze voorziening dient voor het reserveren van ontvangen afkoopsommen van nabestaanden. Aanwending vindt plaats ten behoeven van het onderhoud van graven.
Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 2 BBV

3.830

 De wijze van verantwoorden van de lasten en baten met betrekking tot het afgekochte onderhoud van graven is volgens de voorschriften van het BBV aangepast. Het afgekochte grafonderhoud moet in het vervolg via een voorziening verlopen. Om aan de onderhoudsverplichtingen te kunnen voldoen was een dotatie van 2,752 miljoen euro nodig.

Voldoende

Groot onderhoud Oosterpoort

Het opvangen van groot onderhoud aan de Oosterpoort/ Stadsschouwburg.
Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV

168

 In 2018 is 160 duizend euro ten laste van de voorziening gebracht. Hiervan heeft 58 duizend euro betrekking op de vervanging van installaties. Deze kosten waren niet voorzien aangezien deze kosten niet meer geactiveerd mogen worden. Er heeft een extra dotatie aan de voorziening plaatsgevonden van 58 duizend euro. 

Voldoende

Onderhoud welzijn

Deze voorziening dient om het onderhoud van kapitaalgoederen te waarborgen. Voor het opvangen van overschrijdingen door onregelmatig gespreide kosten voor groot onderhoud wordt jaarlijks een dotatie aan deze voorziening gedoteerd.
Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV

196

Er heeft een toevoeging van 400 duizend euro plaatsgevonden conform het meerjarenonderhoudsplan. Vervolgens  is er 204 duizend euro onttrokken en uitgegeven aan planmatig onderhoud

Voldoende

Onderhoud parkeergarages

De voorziening heeft als doel het opvangen van schommelingen in de kosten van het planmatig onderhoud van het parkeerbedrijf.
Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV

1.185

In het geactualiseerde onderhoudsplan zijn de verwachte mutaties voor de verschillende jaarschijven opgenomen. Voor 2018 was er een onttrekking van 1,361 miljoen opgenomen. Hiervan is 508 duizend euro niet uitgevoerd. Voor een aantal garages is het onderhoud doorgeschoven naar 2019. Het betreft: garage Euroborg (225 duizend euro), Circus-garage (54 duizend euro), garage Boterdiep (44 duizend euro)  en fietsparkeren Stadsbalkon (65 duizend euro). Ook is in een aantal gevallen het begrote onderhoud goedkoper uitgevoerd.

Nazorgvoorziening

Nazorg voor diverse bodemsaneringslocaties, w.o. Beckerweg
Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1b BBV

247

Er is in 2018  11 duizend euro  toegevoegd om de voorziening op termijn op voldoende niveau te houden en 51 duizend  onttrokken voor beheer- en onderhoudskosten diverse locaties bodemsanering.

Voldoende

Onderhoud museum

De voorziening heeft als doel het opvangen
 van schommelingen in de kosten van groot onderhoud van het Groninger Museum.
Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV

1.963

Er is in 2018 446 duizend euro toegevoegd aan de voorziening. Er heeft een onttrekking plaatsgevonden van 310 duizend euro voor de dekking van de kosten van uitgevoerd onderhoud. 

Voldoende

Exploitatie Euvelgunnerweg 17

Deze voorziening dient voor dekking van de compensatie voor de huur van pand Euvelgunnerweg overeengekomen met de stichting het Viaduct voor de eerste vijf jaar
Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1b BBV

351

Er zijn geen mutaties geweest.

Voldoende

Voorziening risico BTW

Deze voorziening is ingesteld voor de mogelijke suppletie 2012
Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV

0

De suppleties zijn ingediend en de voorziening kan worden opgeheven. Het restantbedrag van 4 duizend euro is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.

N.v.t.

Voorziening Milieusanering sportvelden

Er zijn metingen verricht naar de milieueffecten van het rubber in de kunstgrasvelden. Vanuit de zorgplicht wet bodembescherming zijn maatregelen bij de geplande vervanging nodig. Deze maatregelen zijn door een extern bureau in kaart gebracht.
Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV

319

Er is in 2018 onderzoek gedaan naar de milieu aspecten van de in 2019 te renoveren kunstgrasvelden. Voor de dekking van de noodzakelijke saneringskosten is 319 duizend euro toegevoegd aan deze voorziening. 

Voldoende

Onderhoud sportaccomodaties

Deze voorziening dient om het onderhoud van kapitaalgoederen te waarborgen. Voor het opvangen van overschrijdingen door onregelmatig gespreide kosten voor groot onderhoud wordt jaarlijks een dotatie aan deze voorziening gedoteerd.
Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV

1.574

Er heeft een toevoeging van 1,574 miljoen euro plaatsgevonden conform het meerjarenonderhoudsplan. 

Voldoende

Legaat Andrea Elkenbracht

Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 2 BBV

216

Er zijn geen mutaties geweest

Voldoende 

Groot onderhoud gebouwen Duinkerkenstraat

Deze voorziening dient om het onderhoud van kapitaalgoederen te waarborgen. Voor het opvangen van overschrijdingen door onregelmatig gespreide kosten voor groot onderhoud wordt jaarlijks een dotatie aan deze voorziening gedoteerd. 
Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV

1.863

Er is 65 duizend euro  minder uitgevoerd dan begroot; deels wordt dit verklaard doordat de opschoning van de zoutloods goedkoper uitviel en deels door het doorschuiven van onderhoud naar 2019.

Voldoende

Groot onderhoud Peizerweg

idem

756

Circa 25 duizend euro  wordt niet uitgevoerd, dit verklaart de onderschrijding ten opzichte van de begrote onttrekking.

Voldoende

Groot onderhoud Hanzeplein

idem

889

Er blijkt dat voor circa 100 duizend euro  aan installaties niet te hoeven worden uitgevoerd in 2018, schuift door naar de toekomst.

Voldoende

Groot onderhoud Sontweg

idem

1.243

Geheel 2018 was onduidelijkheid wat er ging gebeuren met het pand. Het pand is verhuurd voor 5 jaar, onderhoud wordt minimaal uitgevoerd. In de toekomst wordt niet uitgesloten dat het pand gesloopt wordt. Vanwege deze omstandigheden is het begrote onderhoud niet uitgevoerd.

Voldoende

Groot onderhoud Zuiderdiep

idem

2.498

Het begrote onderhoud van 117 duizend euro is uitgevoerd.

Voldoende

Onderhoud gebouw Stadhuis/Goudkantoor

idem

347

Begroot was 43 duizend , in werkelijkheid  78 duizend euro , de schilderbeurt is 30 duizend euro  duurder uitgevallen. 

Voldoende

Onderhoud gebouwen Perfectenhof/Trompsingel

idem

1.718

Ten opzichte van de begrote onttrekking is 183 duizend euro  minder uitgevoerd. Deels is het onderhoud in januari 2019 uitgevoerd, deels wordt het verklaard doordat er voor 100 duizend euro  aan installaties nu niet hoeft te worden vervangen.

Voldoende

Groot onderhoud Harm Buiterplein

idem

1.109

Er is voor circa 60K meer uitgevoerd dan begroot. Dit wordt onder andere verklaard door dat de koeling van de keuken sinds nieuwbouw niet goed functioneert, dit heeft 38 duizend euro  gekost.

Voldoende

Onderhoud vensterscholen

idem

1.045

Er is voor circa 180 duizend euro  minder uitgevoerd dan begroot, dit wordt voor 125 duizend euro  verklaard doordat het pand aan de Isebrandsheerd 97 wordt verkocht. De rest van de afwijking wordt verklaard doordat een deel wordt doorgeschoven of niet wordt uitgevoerd.

Voldoende

Onderhoud Muziekschool

Deze voorziening dient voor het opvangen van toekomstig onderhoud aan de Muziekschool.
Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV

248

Op basis van het meerjarig onderhoudsplan zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd aan het gebouw. Van het voorgenomen onderhoud is voor een bedrag van 89 duizend euro niet uitgevoerd. Dit heeft te maken met de ontwikkelingen van het pand.

Voldoende

Totaal voorzieningen

36.537

ga terug