Hoofdstuk 5. Baten en lasten in de jaarrekening

Hoofdstuk 5.3 Melding wet topinkomens

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op gemeente Groningen. Het voor gemeente Groningen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 189.000 euro. Dit betreft het algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling.

bedragen x 1 euro
Functiegegevens

A.G.M. Dashorst
 GRiffier

P.J.L.M. Teesink
Gemeentesecretaris 

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

100.899,44

139.544,25

Beloningen betaalbaar op termijn

17.666,34

17.809,92

Subtotaal

118.565,78

157.354,17

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

118.565,78

157.354,17

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2017

bedragen x € 1

A.G.M. Dashorst

P.J.L.M. Teesink

Functiegegevens

Griffier

Gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

102.153,30

141.061,73

Beloningen betaalbaar op termijn

16.681,68

17.543,40

Subtotaal

118.834,98

158.605,13

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000

181.000

Totale bezoldiging

118.834,98

158.605,13

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

ga terug