Hoofdstuk 5. Baten en lasten in de jaarrekening

Hoofdstuk 5.2 Incidentele baten en lasten

Programma

Incidentele baten 2018 (bedrag x 1.000 euro)

Bedrag

 Toelichting baten > 1 miljoen euro
 

1. Werk en Inkomen

Gemeentefonds: Versterking
 lokale werkgelegenheid

1.900

De gemeente Groningen heeft als centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio een bedrag ad 1,9 miljoen euro ontvangen om kandidaten uit de WW, bijstand en zij-instromers om te scholen naar banen in de aardbevingsgerelateerde bouw en technieksector.

1. Werk en Inkomen

Gemeentefonds: Baankansen

1.161

Als centrumgemeente voor de arbeismarkt-regio zijn middelen ontvangen om extra baankansen te creëren voor kwetsbare jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

1. Werk en Inkomen

Gemeentefonds:
 Schulden en armoede

572

n.v.t. < 1 miljoen euro

2. Economie en
 Werkgelegenheid

Ontvangen schadevergoeding Prorail

660

n.v.t. < 1 miljoen euro

2. Economie en

Werkgelegenheid

Verkoop gronden

1.499

Diverse kavels die geen onderdeel uitmaken van grondexploitaties zijn in 2018 verkocht met positief resultaat tot gevolg. 

2. Economie en Werkgelegenheid

Vrijval verliesvoorziening
Grondzaken

4.552

Vanuit de herzieningen en actualisaties van de grondexploitaties is de hoogte van de verliesvoorziening beoordeeld. De verliesvoorziening is verlaagd met een bedrag van 4,552 miljoen euro.

3. Onderwijs

Ontvangen schadevergoedin
g Merwedestraat

167

n.v.t. < 1 miljoen euro

3. Onderwijs

Gemeentefonds:
 Verduurzaming basisscholen

318

n.v.t. < 1 miljoen euro

4. Welzijn, gezondheid en zorg

Terugontvangen subsidie MJD

1.074

Doordat er teveel vermogen uit niet bestede subsidies was opgebouwd, is er van de MJD een bedrag van 1,074 miljoen euro terugontvangen.

4. Welzijn, gezondheid
 en zorg

Gemeentefonds:
 Transformatie Sociaal
 Domein Jeugd

1.233

Het Transformatiefonds is bedoeld om de transformatiebeweging te bevorderen en sluit aan bij het actieprogramma Zorg voor de Jeugd. De gemeente Groningen ontvangt als jeugdhulpregio via het gemeentefonds in de jaren 2018, 2019 en 2020 een bijdrage van 1,233 miljoen euro.

4. Welzijn, gezondheid
 en zorg

Gemeentefonds:
Voorziening knelpunten
 Sociaal Domein

13.663

Voor gemeenten die geconfronteerd worden met een stapeling van tekorten bij de uitvoering van de taken in het sociaal domein zijn via het gemeentefonds incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld.

7. Verkeer

Subsidies: aanpak
 geluidsoverlast

350

n.v.t. < 1 miljoen euro

7. Verkeer

Gemeentefonds:
 Zero-emissie stadslogistiek

338

n.v.t. < 1 miljoen euro

8. Wonen

Gemeentefonds:
 Aardgasvrije wijken

3.516

Er is een rijksbijdrage ontvangen voor het aardgasvrij maken van een bestaande wijk.

8. Wonen

Gemeentefonds: Innovatieve aanpak energiebesparing

635

n.v.t. < 1 miljoen euro

8. Wonen

Meeropbrengst bouwleges

2.581

In 2018 is een meeropbrengst op de bouwleges gerealiseerd van 2,5 miljoen euro. Deze meeropbrengst is vooral gerealiseerd bij de kleinere bouwaanvragen. Hierbij gaat het om projecten met een omvang van kleiner dan 7 miljoen euro. In totaal bedraagt hiervoor de meeropbrengst 2,1 miljoen euro. Bij de grotere bouwaanvragen in het geval van projecten groter dan 7 miljoen euro, bedraagt deze meeropbrengst 0,4 miljoen euro.

8. Wonen

Gemeentefonds:
 Pilots woningmarkt

750

n.v.t. < 1 miljoen euro

9. Onderhoud en beheer openbare ruimte

Meeropbrengst
afvalstoffenheffing

958

n.v.t. < 1 miljoen euro

10. Veiligheid

Ontvangen
middelen aardbevingen

1.148

In 2018 heeft de gemeente Groningen werkzaamheden verricht voor het uitvoeringsprogramma aardbevingen. Deze uitvoeringskosten van 1,147 miljoen euro worden gedekt door ontvangen bijdragen  van Ten Boer, de Provincie Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen. 

11. Dienstverlening

Gemeentefonds: Referendum

356

n.v.t. < 1 miljoen euro

12. College, raad en gebiedsgericht werken

Gemeentefonds:
Herindelingsbijdrage

744

n.v.t. < 1 miljoen euro

13. Alg. inkomsten en post onvoorz

Extra dividend

529

n.v.t. < 1 miljoen euro

14. Overhead en ondersteuning organisatie

Huuropbrengst vj
 brandweerkazerne Sontweg

720

n.v.t. < 1 miljoen euro

14. Overhead en ondersteuning organisatie

Verkoop brandweerkazerne
 Diamantlaan

1.027

In 2018 is de brandweerkazerne aan de Diamantlaan aan de Veiligheidsregio verkocht.

14. Overhead en ondersteuning organisatie

Vrijval voorziening
Reorganisatie

770

n.v.t. < 1 miljoen euro

Diverse

Onttrekkingen reserves

118.141

Totaal incidentele baten

159.362

Programma

Incidentele lasten 2018 (bedrag x 1.000 euro)

Bedrag

 Toelichting lasten > 1 miljoen euro
 

1. Werk en Inkomen

Versterking lokale
 werkgelegenheid

681

n.v.t. < 1 miljoen euro

2. Economie en Werkgelegenheid

Aankoop gronden

558

n.v.t. < 1 miljoen euro

2. Economie en Werkgelegenheid

Bijdrage voorkeursalternatief
Groningen Airport Eelde

6.000

Ter realisatie van het ontwikkelscenario ‘Investeren – Internationale toegangspoort voor het Noorden’ is een lump sum bijdrage van 6 miljoen euro aan Groningen Airport Eelde NV beschikbaar gesteld.

2. Economie en Werkgelegenheid

Betaalde schadevergoeding

313

n.v.t. < 1 miljoen euro

3. Onderwijs

Schades Merwedestraat
en Siersteenlaan

357

n.v.t. < 1 miljoen euro

3. Onderwijs

Extra dotatie voorziening
 Onderhoud Vensterscholen

300

n.v.t. < 1 miljoen euro

4. Welzijn, gezondheid en zorg

Verhoogde asielstroom

292

n.v.t. < 1 miljoen euro

4. Welzijn, gezondheid en zorg

Incidentele subsidie
 Stichting WIJ

500

n.v.t. < 1 miljoen euro

5. Sport

Dotatie voorziening
Groot onderhoud
 sportgebouwen

1.574

In de Financiële verordening 2018 is bepaald dat de ‘onderhoudsbenadering’ wordt toegepast in plaats van de ‘componentenbenadering’. Hierdoor is er met ingang van 2018 een voorziening groot onderhoud ingesteld. In deze voorziening heeft op basis van de onderhoudsplannen een incidentele dotatie plaats gevonden van 1,574 miljoen euro.

6. Cultuur

Onderhoud Martiniplaza

1.450

Tot en met 2020 is voor onderhoud aan Martiniplaza incidenteel budget beschikbaar. In 2018 is hiervan 1,45 miljoen euro besteed.

8. Wonen

Innovatieve aanpak energiebesparing

800

n.v.t. < 1 miljoen euro

9. Onderhoud en beheer openbare ruimte

Dotatie voorziening
 Afkoop onderhoud graven

2.752

De wijze van verantwoorden van de lasten en baten met betrekking tot het afgekochte onderhoud van graven is volgens de voorschriften van het BBV aangepast. Het afgekochte grafonderhoud moet in het vervolg via een voorziening verlopen. Om aan de onderhoudsverplichtingen te kunnen voldoen was een dotatie van 2,752 miljoen euro nodig.

10. Veiligheid

Uitvoeringsprogramma
Aardbevingen

1.147

In 2018 heeft de gemeente Groningen werkzaamheden verricht voor het uitvoeringsprogramma aardbevingen. Deze uitvoeringskosten van 1,147 miljoen euro worden gedekt door ontvangen bijdragen  van Ten Boer, de Provincie Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen. 

11. Dienstverlening

Referendum

493

n.v.t. < 1 miljoen euro

11. Dienstverlening

Projectkosten
Noordelijk Belastingkantoor

1.611

Voor dit project was in totaal een budget van 4,175 miljoen euro beschikbaar. In 2018 is hiervan 1,611 miljoen euro besteed.

12. College, raad en gebiedsgericht werken

Koningsdag

1.107

Ten behoeve van de organisatie van Koningsdag zijn ruim 1,1 miljoen euro aan kosten gemaakt.

12. College, raad en gebiedsgericht werken

Flankerend beleid

1.028

De besteding uit flankerend beleid kan van tijd tot tijd fluctueren. Dit jaar is er voor 1,028 miljoen euro een beroep op het budget gedaan.

12. College, raad en gebiedsgericht werken

Gemeentelijke herindeling

2.005

In 2018 is ruim 2 miljoen euro aan kosten gemaakt als gevolg van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019. Ter dekking van de herindelingskosten worden voor de periode 2017-2022 via het gemeentefonds middelen ter beschikking gesteld. Vanwege de korte doorlooptijd lopen deze te ontvangen rijksbijdragen niet gelijk op met de gemaakte kosten. 

12. College, raad en gebiedsgericht werken

Dotatie voorziening
Wethouderspensioenen

355

n.v.t. < 1 miljoen euro

12. College, raad en gebiedsgericht werken

Dotatie voorziening
 Wachtgeld wethouders

292

n.v.t. < 1 miljoen euro

12. College, raad en gebiedsgericht werken

Koersdocumenten
wijkvernieuwing

471

n.v.t. < 1 miljoen euro

13. Alg. inkomsten en post onvoorz

Afwaardering PBE BV

309

n.v.t. < 1 miljoen euro

14. Overhead en ondersteuning organisatie

Frictiekosten

3.627

Voor 2,2 miljoen euro betreft het uitgaven ten gevolge van reorganisaties. Daarnaast zijn er voor overige maatregelen een beroep gedaan op dit budget voor 0,5 miljoen euro en heeft er een dotatie aan de voorziening frictiekosten plaatsgevonden van 0,9 miljoen euro.

14. Overhead en ondersteuning organisatie

Afboeking brandweer
kazerne Diamantlaan

1.012

In 2018 is de brandweerkazerne aan de Diamantlaan aan de Veiligheidsregio verkocht. Dientengevolge is de boekwaarde van dit pand afgeboekt.

14. Overhead en ondersteuning organisatie

Dotatie voorziening Reorganisatie

972

n.v.t. < 1 miljoen euro

Diverse

Toevoegingen reserves

53.738

Diverse

Incidenteel extra beleid

32.266

Totaal incidentele lasten

116.010

ga terug