Programma 7: Verkeer

7.1.3 Ruimte voor de fiets

Ons doel is dat de fiets meer fysieke ruimte krijgt, zo nodig via alternatieve routes. Op veel plekken in de stad zien we het steeds drukker worden met fietsers. Om deze groei op te kunnen vangen, verbeteren we ons fietsnetwerk en maken we nieuwe Slimme Routes. Op verscheidene locaties geven we de fiets letterlijk meer ruimte, op andere punten kiezen we voor slimme alternatieven.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2017

Beoogd

 2018

Behaald
2018

Aantal Slimme Routes in de gemeente Groningen

3

5

3

Toegevoegde stallingscapaciteit op straat in de binnenstad

500

500

600

Wat wilden we bereiken in 2018?

Ter vergroting van de verkeersveiligheid en het fietscomfort wilden we doorgaan met de aanleg van aparte fietsvoorzieningen langs de Diepenring. Achterliggende gedachte daarbij is dat we de Diepenring ook als verdeelring voor de fiets willen gebruiken om de binnenstad te ontzien en fietsers een snellere, alternatieve route te bieden. Om het fietsgebruik te stimuleren wilden we daarnaast meer verkeerslichten fietsvriendelijker maken. En ten slotte wilden we de Slimme Route West doortrekken naar het Hoofdstation en drie Slimme Routes promoten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Een aantal verkeerslichten (zoals op Herebrug en Emmabrug) is fietsvriendelijker gemaakt door deze te voorzien van wachttijdvoorspellers, regensensoren en tweemaal groen per cyclus of door het toepassen van voorsignalering (Diamantlaan-Hoendiep);
  • Samen met onze regiopartners hebben we de pilot 'Doorfietsroute Groningen-Ten Boer' uitgevoerd;
  • Doortrekken van de Slimme Route West via Herman Colleniusstraat en Eendrachtskade ZZ naar het Hoofdstation;
  • Planvorming voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de fietsoversteken Hoornsedijk-Laan Corpus den Hoorn en Hoendiep-Atoomweg.  

Oude wijken:

  • Samen met de bewoners hebben we plannen ontwikkeld voor een andere, fietsvriendelijkere Korreweg.

Conclusie

Op een aantal locaties hebben fietsers in 2018 duidelijk meer ruimte gekregen. Eén van de meest in het oog springende projecten hiervan is de herinrichting van de Diepenring waarbij één rijstrook is opgegeven voor meer ruimte voor fietser én voetganger. Ook bij een aantal verkeerslichten hebben fietsers meer prioriteit gekregen. Zo zijn de verkeerslichten op de Herebrug en Emmabrug voorzien van regensensoren, zodat fietsers bij regen en/of sneeuw minder lang hoeven te wachten, en hebben de verkeerslichten op het kruispunt Diamantlaan-Hoendiep voorsignalering gekregen waardoor fietsers eerder gedetecteerd worden.

De Slimme Route West vanaf de fietsrotonde Wilhelminakade via de Herman Colleniusstraat en Eendrachtskade ZZ is in 2018 doorgetrokken naar het Hoofdstation. Hiervoor is onder meer de Herman Colleniusstraat ingericht als fietsstraat en is het kruispunt Kraneweg-Herman Colleniusstraat voorzien van een kruispuntplateau. Deze ingrepen betekenen een enorme verbetering van de kwaliteit van de Slimme Route. De eerste fietstellingen laten zien dat het aantal fietsers op deze fietsroute is toegenomen. De Slimme Route Oost heeft met een nieuwe fietsbrug tussen de Paddepoelsterweg en de Penningsdijk een nieuwe verbinding met Zernike gekregen.

Gezamenlijk met de Regio Groningen-Assen en de Provincies Groningen en Drenthe is een netwerk van zogenaamde 'doorfietsroutes' vastgesteld. Hiermee beogen we de herkenbaarheid van de hoofdfietsroutes in de Regio Groningen-Assen te vergroten. Tevens moet de term 'doorfietsroute' begrippen als Fietsroute Plus, Slimme Route, Fastlane en Fietssnelweg op termijn vervangen. In de tweede helft van 2018 hebben we het concept 'doorfietsroute' als pilot uitgerold op de Fietsroute Plus tussen Groningen en Ten Boer. Uit onderzoek is gebleken dat veel gebruikers de maatregelen erg waarderen. Omdat het doen van een pilot meer tijd kostte dan aanvankelijk was gedacht, hebben we in 2018 drie Slimme Routes gecreëerd in plaats van de beoogde vijf.  

Ten slotte zijn we verder gegaan met de planvorming voor de Korreweg met daarbij nadrukkelijk aandacht voor de grote aantallen fietsers die van deze straat gebruik maken. Tevens zijn we begonnen met het maken van een ontwerp voor het verkeersveiliger maken van de fietsoversteken Hoornsedijk-Laan Corpus den Hoorn en Hoendiep-Atoomweg.

ga terug